Swedbank förtidsinlöser och återköper förlagslån

Swedbank har beviljats tillstånd från Finansinspektionen att återköpa utgivna efterställda Tier 2 lån till ett värde av 9 miljarder kronor. Återköpen är ett led i Swedbanks aktiva arbete med att hantera bankens kapitalstruktur. Tillståndet från Finansinspektionen är giltigt till och med den 31 oktober 2010.

Återköp kommer att göras av sådana förlagslån där Swedbank har rätt till förtidsinlösen under åren 2011 och 2012. Total utestående volym av sådana lån uppgår till ca 19 miljarder kronor. Vidare har Finansinspektionen beviljat Swedbank tillstånd att lösa in utestående Tier 2 lån om 105 miljoner EUR (ISIN XS0233762375) vid tidpunkt för bankens rätt till förtidsinlösen den 28 oktober 2010. Swedbank har i nuläget ingen avsikt att ersätta de lån som återköps eller förtidsinlöses genom att emittera nya förlagslån. Bankens fokus för att säkra stabiliteten i balansräkningen är på kärnprimärkapitalet, som tidigare kommunicerats. Sedan halvårsskiftet 2008 har Swedbank förbättrat kärnprimärkapitalrelationen med 5,2 procentenheter till 12,7% i juni 2010. Återköpen kommer att hanteras av Swedbank Markets och Bank of America Merrill Lynch. På veckobasis kommer kvarvarande utestående belopp för respektive lån att publiceras via Bloomberg. Det maximala återköpsbeloppet uppgår till 9 miljarder kronor i enlighet med Finansinspektionens medgivande, men volymen som de facto återköps kan komma att bli lägre beroende på marknadens intresse av att avyttra nämnda förlagslån. Swedbank har idag ingen avsikt att genomföra ett tender offer i marknaden avseende någon del av bankens utestående förlagslån. En fullständig förteckning över de förlagslån som omfattas återfinns i bifogat pdf-dokument. För ytterligare information, kontakta: Jonas Erikson, Chef för Group Treasury, Swedbank, tfn: 08-585 908 89 Thomas Backteman, Koncernkommunikationsdirektör, Swedbank, tfn: 0708-311 166 För information gällande återköpsprocessen, kontakta: Ted Karlsson, Swedbank Markets DCM, tfn: 08-700 99 87 John Cavanagh / Tommaso Gros-Pietro, Bank of America Merrill Lynch, tfn: +44 20 7995 3715

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar