Swedbank har fått tillstånd att använda IRK-metoden inom Swedbank Finans

Finansinspektionen har gett Swedbank tillstånd att, från och med den 30 juni 2009, använda IRK-metoden (Intern Riskklassificeringsmetod) för att beräkna riskvägda tillgångar i Swedbank Finans AB (publ) och i ML Rental AB (tillsammans kallade Swedbank Finans). Swedbank Finans utlåning utgör cirka 2,5 procent av koncernens totala utlåning varför implementeringen av IRK-metoden i Swedbank Finans marginellt kommer att minska koncernens kapitalbehov. Swedbank har vid införandet av IRK-metoden valt ett konservativt synsätt vilket resulterar i att den genomsnittliga riskvikten för Swedbank Finans portfölj kommer att uppgå till cirka 75 procent av riskvikten enligt den tidigare använda schablonmetoden. IRK-metoden kommer att appliceras på runt 96 procent av Swedbank Finans totala kreditexponering. De riskvägda tillgångarna för återstående del – vilken främst består av exponering mot stater, offentlig sektor samt icke vinstdrivande organisationer – beräknas i enlighet med schablonmetoden. Övergången till IRK i Swedbank Finans innebär att Swedbankkoncernens primärkapitalrelation och totala kapitaltäckningsgrad proforma stärks med ca 10 räntepunkter per den 31 mars 2009, baserat på fullt implementerade Basel 2-regler. För ytterligare information: Johannes Rudbeck, Head of Investor Relations, Swedbank, phone: +46 70 582 56 56 Anna Sundblad, Press Manager, Swedbank, phone: +46 70 321 39 95

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 618 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2018 uppgick balansomslutningen till 2 646 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar