Swedbank inför ny ledningsstruktur

Swedbank har beslutat om ytterligare ett steg i förändringsarbetet och inför en ny ledningsstruktur. Förändringen är en del av Swedbanks pågående arbete med att flytta ansvar och befogenheter närmare bankens kunder för att därigenom skapa en ännu starkare bank och förbättra den långsiktiga lönsamheten. Beslut som rör affärsverksamheten i Swedbank kommer att hanteras av ett nytt beslutande organ, Affärsledningen, som kommer att bestå av 27 personer. Samtliga regionchefer inom Svensk bankrörelse, inklusive ansvariga för verksamheterna i de tre baltiska länderna kommer att ingå i den nya affärsledningen. Samtliga medlemmar av affärsledningen framgår av bilaga 1. Strategiska frågor kommer att hanteras av Koncernledningen, vilken kommer att bestå av en grupp om nio personer. Dessa förändringar träder i kraft per den 15 augusti 2009 I samband med omorganisationen genomförs också förändringar i bankens kommittéstruktur på koncernnivå som skapar en grund för systematisk och enhetlig hantering av viktiga områden inom hela organisationen. Bland annat har en ”Asset and Liability Committee” (ALCO) inrättats för att på koncernnivå behandla frågor som rör balansräkning, likviditet och risk. Dessutom avser Swedbank att skapa en ”Compliance and Risk Control Committee” för att effektivisera och hantera frågor inom riskområdet. I samband med att en ny ledningsstruktur införs har Marie Hallander Larsson utsetts till ny koncernpersonaldirektör i Swedbank. Marie Hallander Larsson kommer närmast från motsvarande position för Posten AB. Hon har mer än tjugo års erfarenhet av personalfrågor och har tidigare arbetat som personaldirektör för Scandic Hotels och Responsor AB som ägdes av svenska IBM. Marie utsågs till årets HR-chef 2009. För att understryka vikten av medarbetarnas roll i utvecklingen av Swedbank kommer Marie Hallander Larsson att ingå i bankens koncernledning. Nuvarande personaldirektör Peter Magnusson kvarstår i sin befattning tills Marie Hallander Larsson tillträder och övergår därefter till att vara biträdande personaldirektör. Se bifogat dokument för sammansättningen av Swedbanks nya Affärsledning och Koncernledn För ytterligare information: Thomas Backteman, koncernkommunikationsdirektör, Swedbank, tfn: 0708-311 166 Anna Sundblad, presschef, Swedbank, tfn: 070-321 39 95

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 618 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2018 uppgick balansomslutningen till 2 646 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar