Swedbank inför ny rörelsegrensredovisning

Swedbank inför ny rörelsegrensredovisning från och med Kv3 2007 för att bättre spegla den ökande betydelsen av Swedbanks bankverksamhet i Östeuropa efter förvärvet av TAS-Kommerzbank i Ukraina i juli 2007. TAS-Kommerzbank konsolideras från och med 1 juli 2007.

Den huvudsakliga förändringen i rörelsegrensredovisningen är införandet av den nya rörelsegrenen “Internationell bankrörelse”, som består av:
- Ukrainsk bankrörelse – TAS-Kommerzbanks operationella resultat
- Ukrainsk bankrörelse investering – de koncernmässiga effekterna av förvärvet av TAS-Kommerzbank inklusive koncerngoodwill samt avskrivning av identifierade övervärden
- Rysk bankrörelse – ingick tidigare i Baltisk bankrörelse
- Nordisk bankrörelse – Swedbanks filialer i Finland, Danmark och Norge, som tidigare ingick i Gemensam service och Ny verksamhet samt Swedbank Luxemburg, som tidigare redovisades i Svensk bankrörelse

Från och med Kv3 2007 byter rörelsegrenen Gemensam service och Ny verksamhet namn till Gemensam service och Koncernstaber.

Rörelsegrenarna Swedbank Markets och Kapitalförvaltning och försäkring påverkas inte av den nya rörelsegrensredovisningen.

Swedbanks rörelsegrenar består från och med Kv3 2007 av:
- Svensk bankrörelse
- Baltisk bankrörelse
- Internationell bankrörelse
- Swedbank Markets
- Kapitalförvaltning och försäkring
- Gemensam service och Koncernstaber

Omräknade rörelsegrensresultat för Kv3 2005 till Kv2 2007, finns att hämta på www.swedbank.se/ir.

Preliminära historiska resultat för Ukrainsk bankrörelse upprättade enligt IFRS och uppställda enligt Swedbanks rörelsegrensredovisning finns också att hämta för perioden Kv1 2006 till Kv2 2007. Ukrainsk bankrörelse ingår inte i den historiskt omräknade rörelsegrensrapporteringen eftersom Tas-Kommerzbank konsolideras från 1 juli 2007.


För ytterligare information:
Johannes Rudbeck, chef Investor Relations, Swedbank, tfn: 070-582 56 56
Jan-Gunnar Eurell, chef Group Finance, Swedbank, tfn: 070-589 12 09

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar