Swedbanks årsstämma 2012

Vid Swedbanks årsstämma idag valdes Charlotte Strömberg till ny styrelseledamot.

Omval skedde av ledamöterna Olav Fjell, Ulrika Francke, Göran Hedman, Lars Idermark, Anders Igel, Pia Rudengren, Anders Sundström, Karl Henrik Sundström och Siv Svensson. Lars Idermark utsågs av stämman till styrelseordförande. Stämman beslutade om oförändrade styrelsearvoden.

Vid styrelsens konstituerande sammanträde omedelbart efter stämman utsågs Anders Sundström till vice ordförande. Vid nämnda sammanträde beslutades också att risk- och kapitalutskottet består av Lars Idermark, ordförande, Ulrika Francke, Göran Hedman, Pia Rudengren och Anders Sundström. Revisions- och compliance utskottet består av Ulrika Francke, ordförande, Karl-Henrik Sundström och Siv Svensson och ersättningsutskottet består av Lars Idermark, ordförande, Olav Fjell, Anders Igel, Charlotte Strömberg och Anders Sundström.

Utdelning
På stämman beslutades att utdelning för räkenskapsåret 2011 ska ske till aktieägarna med 5,30 kr per preferensaktie och 5,30 kr per stamaktie. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 30 mars 2012. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning komma att utbetalas genom Euroclears försorg den 4 april 2012.

Övriga beslut
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Beslut om ändring av bolagsordning, vilket kräver tillstånd från Finansinspektionen innan registrering kan ske hos Bolagsverket
Beslut om nedsättning av aktiekapital och fondemission, vilket kräver medgivande från Finansinspektionen innan registrering kan ske hos Bolagsverket
Beslut om förvärv av egna aktier enligt lagen om värdepappersmarknaden
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier utöver förvärv enligt lagen om värdepappersmarknaden
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av konvertibler
Prestations- och aktiebaserade ersättningsprogram för år 2012 för Swedbank-koncernen, dels ett generellt program för 2012 dels ett individuellt program 2012 och beslut om överlåtelse av stamaktier m m med anledning av 2012 års program samt av tidigare stämmor beslutade program.

Förslag framställt av Christer Dupuis avslogs av stämman.

På Swedbanks webbplats, www.swedbank.se/ir kommer det under dagen finnas möjlighet att både läsa och via webb-TV följa Lars Idermarks och Michael Wolfs anföranden vid dagens årsstämma.


För ytterligare information:
Lars Idermark, styrelseordförande, Swedbank, tfn 010-436 00 00
Michael Wolf, VD och koncernchef, Swedbank, tfn 08-585 927 66
Thomas Backteman, koncernkommunikationsdirektör, Swedbank, tfn 070-831 11 66

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har ca 9,7 miljoner privatkunder och ca 634 000 företags- och organisationskunder med 317 kontor i Sverige och över 200 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA, Kina, Ryssland och Ukraina. Den 31 december 2011 uppgick balansomslutningen till 1 857 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

 

 

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar