Swedbanks exponering mot Lehman Brothers

Mot bakgrund av att moderbolaget inom Lehman Brothers har ansökt om konkursskydd meddelar Swedbank följande avseende sin exponering mot Lehman Brothers.

Sedan början av 1990-talet har Swedbank och Lehman Brothers haft ett kommersiellt samarbete, bank till bank, inom custody, finansiering och derivathandel.

Swedbank har idag en icke säkerställd och en säkerställd exponering.

1. Swedbanks icke säkerställda exponering uppgår för närvarande till 202 Mkr. Exponeringen består av derivat om 80 Mkr samt obligationer om nominellt 122 Mkr och omfattar sex bolag inom Lehman-koncernen. Eventuellt reserverings- eller nedskrivningsbehov är för närvarande för tidigt att ta ställning till.

2. Swedbank har också en säkerställd exponering om 1 350 MUSD. Säkerheten består av en pool av 70 låntagare avseende fastighetskrediter med underliggande pant inom maximalt 72 procents belåningsgrad. Säkerheterna består av olika typer av fastigheter med god geografisk spridning i USA. Varje fastighet har initialt värderats av oberoende värderare. Baserat på löpande förändringar av fastighetspriserna görs regelbundet korrigeringar av säkerhetsvärdet. Swedbanks bedömning är att något reserveringsbehov inte föreligger och någon forcerad avyttring av dessa innehav inte kommer att ske. För att säkerhetens värde ska understiga lånebeloppet förutsätts ett prisfall på underliggande fastigheters värde med ca 30 procent från idag.

En telefonkonferens med anledning av ovanstående kommer att hållas klockan 9:30 CET, telefon +46 (0)8 5052 0114. Konferensen hålls på engelska.


För ytterligare information:
Mikael Inglander, CFO och stabschef, Swedbank, +46 8 585 913 14
Johannes Rudbeck, chef Investor Relations, Swedbank, +46 705 82 56 56

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 618 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2018 uppgick balansomslutningen till 2 646 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar