Swedbanks Investeringsstrategi - konjunkturen håller i taktpinnen

Centralbankerna står nu vid ett vägskäl, där den senaste tidens starka ekonomiska utveckling ger anledning till att börja montera ned krisstimulanserna. Frågor som många ställer sig är hur nära vi är ett liv med minskade kvantitativa lättnader och om den dystra utvecklingen på den svenska aktiemarknaden under sommaren är starten på en fortsatt nedgång.

Investeringsstrategin i maj utgick från att konjunkturförbättringen skulle trumfa hög värdering av aktiemarknaden, något Swedbank Analys anser gäller även framåt. 

Aktiemarknaden globalt är i absoluta tal högt värderad men ändå mer attraktiv än alternativen. Den amerikanska ekonomin befinner sig i en mogen del av konjunkturen och den amerikanska marknaden är även den marknad där störst frågetecken väcks utifrån ett värderingsperspektiv. Konjunkturutvecklingen i Europa, tillsammans med nuvarande värdering, talar fortsatt för europeiska aktier.

-Utifrån vårt makroscenario, med fortsatt förbättrad global konjunktur kommande år, anser vi att det ännu är för tidigt att vikta ned aktier. Samtidigt är det svårt att jämföra dagens värderingsnivåer på aktiemarknaden när andra placeringsalternativ, såsom räntor och krediter, förväntas ge mycket låg avkastning. Med andra ord motiverar fortsatt bristen på alternativ en högre aktievärdering, säger Mikael Wik, investeringsstrateg på Swedbank.

Bra konjunkturutveckling ger högre vinster
Sedan strategin i maj har valutamarknadens rörelser varit stora. Svagare dollar, relativt både euro och svenska kronor, har resulterat i en ovanligt stor valutaeffekt på avkastningen vad gäller aktier. I svenska kronor har aktiemarknaden generellt gått ner sedan i maj. I lokal valuta har dock den globala aktiemarknaden sammantaget haft en sidledes utveckling. Svenska bolag har tappat i värde i takt med att kronan har stärkts. Samtidigt har svenska kunders utländska aktieinnehav, på grund av kronförstärkningen, haft en negativ avkastning omräknat i svenska kronor. Med en vinsttillväxt i bolagen som, med stöd av starkare konjunktur, fortgår under 2018 och 2019 väntas aktiemarknaderna kunna leverera en god avkastning samtidigt som värderingen är oförändrad. Således är aktier ett fortsatt bra placeringsalternativ.

Dåligt betalt för ränterisk
Vi rekommenderar fortsatt kort duration för ränteplaceringar. Sannolikheten för högre räntor framöver, snarare än lägre, gör ränteplaceringar med lång löptid oattraktiva. Att ta ränterisk i dag har en begränsad uppsida.

Begränsad avkastningspotential för krediter/företagsobligationer
Kreditmarknaden påverkas positivt av nuvarande marknadsläge. Konjunkturens återhämtning i kombination med låga räntor ger företag låga finansieringskostnader, vilket gynnar placeringar i krediter, så som företagsobligationer. Krediter med hög risk (High Yield) värderas just nu synnerligen högt och Swedbank Analys bedömer att aktier i dagsläget har en högre potential till god avkastning framöver, vilket talar för aktier framför krediter med hög risk. 

-Förutsättningarna för centralbankerna är inte lätta i dag. Den globala skuldsättningen i relation till BNP är väsentligt högre än den var innan krisen 2007. Strukturella förändringar på arbetsmarknaden samt demografiska faktorer gör att centralbankerna står inför en stor utmaning när det gäller en normalisering av penningpolitiken. Den positiva konjunkturutvecklingen, bra bolagsrapporter och lägre förväntningar vad gäller höjda styrräntor gör att vi behåller fördelningen mellan aktier, räntor och krediter. Övervikten i aktier kvarstår då vi anser att det är det mest attraktiva placeringsalternativet, sammanfattar Mikael Wik.

För mer information:
Mikael Wik, investeringsstrateg Strategi & allokering, tfn; 070-568 08 81 mikael.wik@swedbank.se
Sara Arfwidsson, chef Strategi & allokering, tfn; 070-899 24 47 sara.arfwidsson@swedbank.se

I Swedbanks Investeringsstrategi sammanställs Swedbanks makro- och marknadssyn tillsammans med konkreta affärsförslag som speglar bankens syn på kapitalmarknader och tillgångsallokering. Rapporten syftar till att tydliggöra hur man kan kapitalisera på identifierade - globala, lokala och regionala - trender. Swedbanks Investeringsstrategi uppdateras månadsvis, med en större nyutgivning fyra gånger per år. Ta del av rapporten i sin helhet på https://www.swedbank.se/investeringsstrategin eller en presentation av den på Swedbank Direkt.

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 647 000 företags- och organisationskunder med 225 kontor i Sverige och 136kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 19 juli 2017 uppgick balansomslutningen till 2 426 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 618 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2018 uppgick balansomslutningen till 2 646 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Utifrån vårt makroscenario, med fortsatt förbättrad global konjunktur kommande år, anser vi att det ännu är för tidigt att vikta ned aktier.
Mikael Wik, investeringsstrateg Swedbank