Valberedningens förslag till Swedbanks årsstämma 2018

Swedbanks valberedning föreslår nyval av Anna Mossberg. Valberedningen föreslår vidare omval av nuvarande ledamöter Lars Idermark, Ulrika Francke, Siv Svensson, Bodil Eriksson, Peter Norman, Mats Granryd, Bo Johansson, Annika Poutiainen och Magnus Uggla, d.v.s. samtliga nuvarande ledamöter. Förslaget innebär att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter i Swedbank utökas från nio till tio personer. Till styrelseordförande föreslås Lars Idermark.

Swedbanks valberedning föreslår nyval av Anna Mossberg:

Anna Mossberg (f. 1972) har ett förflutet inom internet- och telekombranschen där hon bland annat under c:a 15 års tid innehaft olika ledande roller inom Teliakoncernen. Anna Mossberg var 2010 vd på internetleverantören Bahnhof.
2012–2014 var Anna Mossberg Senior Vice President Strategy and Portfolio Management på Deutsche Telecom AG i Tyskland, en roll som hon lämnade då hon 2015 utsågs till affärsområdeschef på Google Sverige AB. Anna Mossberg är styrelseledamot i HusmanHagberg AB och är nominerad till styrelseledamot i SwissCom AG.

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning
Anna Mossberg är att anse som oberoende i förhållande till banken, bankledningen och bankens större aktieägare.

Anna Mossberg har meddelat att hon avser att lämna sitt uppdrag i HusmanHagberg AB, för att minska eventuell risk för intressekonflikt. Anna Mossberg har meddelat att hon även kommer att lämna sin anställning i Google Sverige AB.

Arvode åt styrelseledamöter och revisor
Valberedningen föreslår arvoden på årsbasis enligt följande, vilket motsvarar en genomsnittlig höjning med 3,23 procent (räknat på oförändrat antal styrelseledamöter): styrelsens ordförande 2 540 000 kr (2 460 000 kr), styrelsens vice ordföranden 850 000 kr (825 000 kr), övriga styrelseledamöter 570 000 kr per ledamot (550 000 kr), ordföranden i styrelsens revisionsutskott 360 000 kr (350 000 kr), övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott 232 500 kr per ledamot (225 000 kr), ordföranden i styrelsens risk- och kapitalutskott 410 000 kr (400 000 kr), övriga ledamöter i styrelsens risk och kapitalutskott 230 000 kr per ledamot (225 000 kr), samt ordföranden i styrelsens ersättningsutskott 102 500 kr (100 000 kr), övriga ledamöter i styrelsens ersättningsutskott 102 500 kr per ledamot (100 000 kr).

Valberedningen föreslår vidare att arvode till externrevisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Vid årsstämman 2014 utsågs Deloitte AB till externrevisorer i Swedbank AB (publ) för en tid om fyra år, till och med årsstämman 2018. På grund av reglerna om revisorsrotation kan Deloitte AB inte omväljas för ytterligare en fyraårsperiod. Valberedningen föreslår därför, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att Deloitte AB väljs till externrevisor för en period om ett år, till slutet av årsstämman 2019, förutsatt att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningens bestämmelser om revisors mandattid.

Swedbank håller årsstämma den 22 mars 2018 på Skandiascenen, Cirkus i Stockholm.

Valberedningen föreslår att advokaten Wilhelm Lüning väljs till ordförande vid årsstämman 2018.

Valberedningen har inför årsstämman 2018 utgjorts av följande ledamöter; Lennart Haglund, utsedd av Sparbanksgruppen, tillika valberedningens ordförande, Jens Henriksson, utsedd av ägargruppen Folksam, Ramsay Brufer, utsedd av Alecta, Johan Sidenmark, utsedd av AMF, Peter Karlström, utsedd av ägargruppen Sparbanksstiftelserna samt Lars Idermark, styrelseordförande Swedbank AB (publ).

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och finnas tillgänglig på Swedbanks webbplats.

För ytterligare information:
Lennart Haglund, valberedningens ordförande, tfn +46 70 557 51 29
Gabriel Francke Rodau, kommunikationschef, Swedbank, tfn +46 70 144 89 66

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 625 000 företags- och organisationskunder med 218 kontor i Sverige och 133 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 6 februari 2018 uppgick balansomslutningen till 2 213 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar