Välkommen till Swedbanks årsstämma den 20 mars 2013

Aktieägarna i Swedbank AB kallas till årsstämma i Dansens Hus, Barnhusgatan 14, 111 24 Stockholm, onsdagen den 20 mars 2013 kl 10.00.

Aktieägare är välkomna från kl 08.30. Före stämman finns möjlighet för dig som aktieägare att ställa frågor till Swedbanks ledning. Lättare förtäring kommer att serveras före stämman.

Som en service till icke svensktalande aktieägare kommer stämman att simultantolkas till engelska.

Anmälan m m
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken den 14 mars 2013 (”Avstämningsdagen”), dels anmäla sitt deltagande till Swedbanks huvudkontor senast den 14 mars 2013, helst före kl 15.00.

Anmälan kan ske från och med den 15 februari 2013 enligt nedan:

  • med brev under adress Swedbank, Box 7839, 103 98 Stockholm, eller
  • per telefon 08-402 90 60, eller
  • www.swedbank.se/ir under rubriken Årsstämma

I anmälan ska uppges namn och därutöver bör personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal biträden (högst två) uppges.

Inträdeskort, som ska visas upp vid entrén till stämmolokalen, kommer att skickas ut med början den 15 mars 2013.

Läs hela kallelsen i bifogat pdf dokument. Kallelsen läggs upp på swedbank.se/ir den 15 februari 2013 då även anmälan kan göras.

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 618 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2018 uppgick balansomslutningen till 2 646 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera