Swedfund lanserar ny periodisk rapport

Men de afrikanska länderna kan inte förlita sig på att vara råvaruleverantörer i all evighet. Länderna blir känsliga för externa chocker och för att lyfta sig ur fattigdom måste en större del av exporten komma från förädlade produkter. I dag finns exempel på att 90 procent av ett lands export kommer från olja.

Detta kräver kraftigt ökade investeringar. Afrika ligger långt efter de snabbväxande ekonomierna i Asien där en förskjutning mot vidareförädling av råvaror redan skett. Och här öppnas möjligheter för svenska företag, speciellt då det svenska näringslivets struktur passar efterfrågan i de afrikanska länderna.

Afrika behöver stora infrastrukturinvesteringar. Hela transportapparaten är i skriande behov av en utbyggnad och ICT-sektorn är bara i sin linda. För att vidareförädla jordbruksprodukter behövs en livsmedelsindustri. Men även inom traditionell verkstadsindustri är investeringsbehoven stora.

2012 är också förutsättningarna för företagande mycket bättre än förut. Swedfund som har över 30 års erfarenhet av investeringar i Afrika och kommer öka sitt fokus på denna kontinent. Vi uppmanar svenska företag att också göra så. Att vara tidig in på en snabbt expanderade marknad ger stora förutsättningar för framgång. Och svenska företag efterfrågas då de bevisligen tar också ESG-frågorna på största allvar.

Swedfund kommer att ge ut tre nummer per år av en periodika där utvecklingen på tillväxt/utvecklingsmarknader sätts i fokus. Två av dessa, en på våren och en på hösten, kommer ha analyser av den ekonomiska utvecklingen plus prognoser för dessa marknader. Det nummer som kommer att komma ut under sommaren, kommer vara mer tematiskt. Sommarens nummer kommer ge en djupare analys av ekonomerna i Sub-Shara.

Taggar:

Om oss

Swedfund, Sveriges finansiell utvecklingsinstitution (s.k. DFI), bildades 1979 och ägs till 100 procent av svenska staten. Swedfund har i uppdrag att främja en hållbar ekonomisk utveckling i de länder där vi investerar. Swedfund tillhandahåller riskkapital, expertkunskaper och finansiellt stöd för investeringar på tillväxtmarknaderna i Afrika, Asien och Latinamerika samt i Östeuropa utanför EU.