Bokslutsrapport för 1997

Bokslutsrapport för 1997 Resultat efter finansnetto ökade till 1 558 MSEK (1 530). Koncernens försäljning under 1997 uppgick till 7 465 MSEK (7 416), samma nivå som föregående år. Tobaksskattehöjningar genomfördes i Sverige under året på totalt 63 procent. Den i Sverige skattebelagda cigarettförsäljningen minskade med 27 procent. Försäljningen för Snus ökade 20 procent till 1 079 MSEK och rörelseresultatet med 21 procent till 522 MSEK. Marknadsandelarna på den amerikanska marknaden ökade från 2,3 till 3,2 procent. Den rökfria tobakens andel av rörelseresultatet ökade till 51 procent (41). Cigaretters andel har minskat till 29 procent (41). Under året har intressen i tillverkande företag förvärvats i Turkiet, Finland, Bulgarien och Indien. Därtill har ett distributionsföretag i Sverige förvärvats. Vinst per aktie blev 2:25 SEK (2:39). Föreslagen utdelning per aktie för 1997 1:10 SEK (1:10), motsvarande 510 MSEK. Aktieinlösen för cirka 1 200 MSEK föreslås av styrelsen. Swedish Match koncernens försäljning för 1997 uppgick till 7 465 MSEK (7 416). Försäljningen har påverkats av en positiv valutaeffekt på 5 procent. Försäljningsökningar för ett flertal divisioner, främst Snuff Division kompenserade nedgången för Cigarette Division. Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster uppgick till 1 586 MSEK (1 723) efter en positiv valutaeffekt på 5 procent. Vinstbortfallet för Cigarette Division har därvid endast delvis kunnat kompenseras av förbättringar från rökfri tobak och tändstickor. Koncernens resultaträkning i sammandrag. (MSEK) 1997 1996 Försäljning 7 465 7 416 Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 1 586 1 723 Rörelseresultat 1 586 1 600 Resultat efter 1 558 1 530 finansnetto Årets resultat 1 045 1 109 Försäljning per division (MSEK) 1997 1996 Förändring, % Chewing Tobacco 1 149 1 043 10 Cigarettes 1 546* 1 983 -22 Cigars 691 678 2 Lighters 834 846 -1 Matches 1 299 1 241 5 Pipe Tobacco 166 196 -15 Snuff 1 079 900 20 Koncerngemensamt 701* 529 33 Totalt 7 465 7 416 1 * Efter den 1 maj 1997 redovisas den externa faktureringen avseende Prince cigaretter under Koncern- gemensamt. I Cigarette Division kvarstår legotillverkningen. Detta innebär att av total Prince-försäljning under maj-december om 340 MSEK redovisas 121 MSEK i Cigarette Division och 219 MSEK under Koncerngemensamt. Rörelseresultat före jämförelsestörande poster per division (MSEK) 1997 1996 Förändring, % Chewing Tobacco 420 368 14 Cigarettes 537* 789 -32 Cigars 131 136 -4 Lighters 53 48 10 Matches 147 118 25 Pipe Tobacco 28 41 -32 Snuff 522 431 21 Koncerngemensamt -252* -208 -21 Totalt 1 586 1 723 -8 * Det huvudsakliga bidraget från försäljningen av Prince cigaretter redovisas i Cigarette Division. Tuggtobak Chewing Tobacco Divisions verksamhet bedrivs uteslutande på den nordamerikanska marknaden, främst i USA. Divisionens försäljning uppgick till 1 149 MSEK (1 043), en ökning med 10 procent jämfört med 1996. Försäljningsökningen beror huvudsakligen på prishöjningar och en starkare dollar. Rörelseresultatet steg till 420 MSEK (368), motsvarande en ökning med 14 procent. Uttryckt i lokal valuta (USD) minskade försäljningen med 3 procent från 1996, under det att rörelseresultatet var oförändrat. Tuggtobaksmarknaden i USA har under nittiotalet minskat med 2-3 procent per år. Marknadsnedgången förefaller vara något större under 1997. Cigaretter Av Cigarette Divisions försäljning avser 80 procent försäljning på den svenska marknaden. Divisionen säljer även cigaretter till Estland och till taxfree samt filter och cigarettpapper till Storbritannien. Försäljningen för Cigarette Division under 1997 uppgick till 1 546 MSEK (1 983) inne-bärande en minskning med 22 procent. Den stora nedgången beror i huvudsak på ett kraftigt volymtapp på den svenska marknaden. Försäljning om uppskattningsvis 75 MSEK tidigarelades till 1996 som en följd av hamstring inför skattehöjningen den 1 januari 1997. Goda försäljningsökningar redovisas däremot för taxfree, Estland och Storbritannien. Det nya Prince-avtalet med Skandinavisk Tobakskompagni A/S (STK) trädde i kraft den 1 maj 1997. Avtalet innebär att Swedish Match svarar för tillverkning och distribution av Prince, medan STK svarar för marknadsföring genom sitt dotterbolag House of Prince. Av divisionens försäljningsnedgång hänför sig 160 MSEK till lägre prisnivå på leveranser av Prince cigaretter från divisionen till Tobaksvaruimporten (extern fakturering sker från Tobaksvaruimporten som redovisas under Koncerngemensamt). Divisionens rörelseresultat uppgick till 537 MSEK (789). Resultateffekten av volymned-gången i Sverige har endast till cirka en tredjedel kunnat kompenseras av prishöjningar. Hamstringseffekten på rörelseresultatet vid årsslutet 1996 har beräknats till 45 MSEK. Resultatet har belastats med kostnader i samband med relansering av nya Blend samt för att möta den hårdnande konkurrenssituationen på den svenska marknaden. Vinstför-bättringar redovisas dock för taxfree, Estland och Storbritannien. Jämfört med 1996 har divisionens rörelseresultat genom Prince-avtalet påverkats negativt med cirka 60 MSEK. En tillkommande distributionsersättning om 16 MSEK redovisas under Koncerngemen-samt. Den svenska totalmarknaden för cigaretter har sjunkit under året med 27 procent (6 procentenheter beroende av hamstringseffekten från föregående års tobaksskatte-höjning) från en försäljning 1996 om 8,3 miljarder cigaretter till 6 miljarder 1997. Ned-gången i volym är starkt korrelerad med de två skattehöjningarna på tobak under året på totalt 62,8 procent. Följderna av skattehöjningarna kommer att få fullt genomslag på för-säljningen under 1998. Marknadsandelen för Swedish Match produkter uppgår till drygt 50 procent. Allt tyder på att nedgången i konsumtion avsevärt understiger 27 procent genom en kraftig ökning av smuggling, gränshandel, postorderförsäljning och taxfree- försäljning. Som en följd av lägre leveranser har av Swedish Match under 1997 i Sverige utdebiterad tobaksskatt på cigaretter minskat med 0,6 procent till 6 343 MSEK, trots en genomsnittlig skattehöjning under 1997 om cirka 40 procent. Cigarrer Cigar Division är en av världens största tillverkare av cigarrer och cigariller. Den viktigaste marknaden för divisionen är Västeuropa. Försäljningen för 1997 uppgick till 691 MSEK (678). Rörelseresultatet sjönk till 131 MSEK (136). En tillfällig volymnedgång i Holland samt kostnader i samband med intro-duktion av nya produkter samt satsningar på USA-marknaden är huvudanledningarna bakom resultatnedgången. En fortsatt introduktion av premiumcigarrer, sk "longfillers" med testförsäljningar och initiala marknadsinvesteringar har genomförts i USA innebärande en viss volymökning men samtidigt en negativ resultatpåverkan för divisionen. Under året såldes totalt cirka en miljon handrullade cigarrer, vilka tillverkas vid divisionens enhet i Indonesien. Förutom handrullade cigarrer tillverkas i Indonesien även halvfabrikat för de europeiska fabri-kerna. Valutakrisen i Asien får därmed en viss positiv effekt för divisionens resultat. Om den politiska situationen förvärras i Indonesien kan det dock inte uteslutas att detta kan medföra produktionsstörningar. Tillverkningen i Härnösand lades ned under 1997 och flyttades till Belgien. I slutet av november förvärvade Swedish Match R.J. Reynolds cigarrtillverkning och cigarrvarumärken i Finland, som har en årlig volym på 50 miljoner cigarrer motsvarande 80 MSEK, och en andel av 67 procent på den finska marknaden. R.J. Reynolds kommer även fortsättningsvis att för Swedish Matchs räkning handha försäljning och distribution. Beslut har fattats innebärande nedläggning av fabriken i Jakobstad, Finland under september 1998 samt överföring av produktionen till Belgien. Tändare Swedish Match är världens tredje största tillverkare av engångständare med en årlig produktion om cirka 400 miljoner tändare. De viktigaste marknaderna är Västeuropa, Östeuropa, USA och delar av Asien. Divisionens försäljning uppgick till 834 MSEK (846), en minskning med drygt 1 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet ökade till 53 MSEK (48), vilket medförde en något förbättrad vinstmarginal, 6,4 procent (5,7). Utlevererade volymer sjönk med 3,5 procent främst pga lägre försäljning till den amerikanska marknaden. I årets resultat ingår en kostnad om totalt 10 MSEK avseende rationalisering av fabriken i Manilla, Filippinerna. Kostnadsbesparingar har uppnåtts som bland annat beror på en kraftig reducering av sortimentet och en ökad grad av automatisering i tillverkningen. Såväl försäljning som resultat påverkades positivt av valutautvecklingen. Tändstickor Match Division är världens enda globala tändstickstillverkare. Divisionen säljer tänd-stickor främst i Europa och Brasilien, men har också stora exportvolymer till ett hundratal länder. Divisionen tillverkar även maskinutrustning för tändstickstillverkning genom Swedish Match Arenco. Försäljningen ökade under året med 5 procent till 1 299 MSEK (1 241). Lägre volymer på den europeiska tändsticksmarknaden samt låg försäljning från Arenco har mer än kom-penserats av högre priser och kursvinster. Rörelseresultatet förbättrades med 25 procent till 147 MSEK (118). Förutom tidigare nämnda faktorer har genomförda produktionsrationaliseringar främst i Brasilien påverkat rörelseresultatet positivt. Den för Swedish Match betydelsefulla brasilianska marknaden är på väg att stabiliseras med förbättrade marginaler som följd. Under hösten tecknade Swedish Match ett avtal med turkiska KAV Orman San A.S. om ett joint venture för utveckling av tändstickor och andra Swedish Match- produkter i Turkiet och andra länder i regionen. Avtalet innebär att ett nytt bolag bildas, som Swedish Match kommer att äga till 60 procent. KAV överlåter sin befintliga tändsticks-verksamhet (omsättning 100 MSEK) som i dagsläget har en marknadsandel på 45-50 procent av den turkiska marknaden. I december 1997 förvärvade Swedish Match majoriteten i två investmentföretag i Singapore, vilka äger 39 procent av aktierna i det börsnoterade indiska tändsticks-företaget Wimco Ltd. Detta företag är en av de största enskilda tändstickstillverkarna i världen och har också ett av de mest välutvecklade distributionsnäten för konsument-produkter i Indien. Omsättningen för tändsticksverksamheten i Wimco uppgår till cirka 375 MSEK. Vid årsskiftet träffades avtal om förvärv av 58 procent av aktierna i PLAM Bulgarski Kibrit JSCo, som är Bulgariens dominerande tändstickstillverkare med en omsättning på cirka 35 MSEK. Hälften av de tändstickor som produceras går på export till grannländerna. Genom ovannämnda förvärv avser Swedish Match att, i samverkan med lokala partners med lokal kunskap och erfarenhet, expandera med tändstickor, tändare och tobaks-produkter på nya marknader. Piptobak Pipe Tobacco Division är en av världens största tillverkare och försäljare av piptobak med en världsmarknadsandel på cirka 10 procent i volym räknat. De viktigaste mark-naderna för divisionen är USA, Sverige samt övriga Västeuropa. Försäljningen för 1997 sjönk med 15 procent till 166 MSEK (196) och rörelseresultatet med 32 procent till 28 MSEK (41). Den minskade försäljningen har huvudsakligen sin förklaring i vikande huvudmarknader samt i tidigareläggande av vissa leveranser i slutet av 1996. I Sverige har fabriken i Arvika avvecklats och produktionen flyttats till Malmö-fabriken. I USA har rätten till marknadsföring av Borkum Riff på den amerikanska marknaden förvärvats från US Tobacco. Detta förväntas leda till ökad försäljning och bättre resultat fr o m 1998. Avtalet med US Tobacco härrör från tiden innan Swedish Match hade egen verksamhet i USA. Snus Snuff Divisions största marknader är Sverige inkl taxfree (82 procent av försäljningen) och USA (15 procent). Försäljningen ökade med 20 procent under 1997 till 1 079 MSEK (900). Högre volymer i USA samt höjda priser i Sverige bidrog till fösäljningsökningen. Rörelseresultatet förbättrades med 21 procent till 522 MSEK (431). Förutom ovan-nämnda faktorer har rörelseresultatet påverkats positivt av att andelen portionssnus i Sverige, mätt i antal snusdosor, ökat till närmare 40 procent. Skattehöjningarna i Sverige under 1997, påverkade den inhemska försäljningen något negativt i volym räknat, men detta kompenserades mer än väl av en 60- procentig ökning av taxfreeförsäljningen. På den amerikanska marknaden har marknadsandelarna ökat under året från 2,3 procent till 3,2 procent. Marknadsledande US Tobacco gjorde i augusti en lågprissatsning, varvid Snuff Division tvingades sänka priset på huvud-produkten Timber Wolf från USD 1,10 till USD 0,70 per dosa. En prishöjning från USD 0,70 till USD 0,90 genomfördes av US Tobacco i samband med årsslutet. Koncerngemensamt Nettokostnaderna för de koncerngemensamma aktiviteterna ökade till 252 MSEK (208). I beloppet ingår bland annat kostnader för deltagandet som sponsor i världskappseg-lingen Whitbread Round the World Race samt kostnader för ett globalt internt projekt, Swedish Match Global Challenge. Kostnaderna för dessa projekt beräknas få samma omfattning under 1998. Det interna projektet har till syfte, i linje med den nya koncern-strukturen från 1 januari 1997, att stärka den globala samverkan inom företaget och därigenom också stärka den globala affärsverksamheten. Tobaksskattehöjningar i Sverige Under året har tobakskatten höjts med 25 procent den 1 januari och med 30 procent den 1 augusti. I samband härmed har även Swedish Matchs priser höjts. Prisökningarna för två av de viktigaste produkterna visas nedan. Under 1997 har Swedish Match till kunder i Sverige utdebiterat tobaksskatt och mervärdesskatt på tobaksprodukter till ett belopp om 9 387 MSEK (9 155). Blend Gul cigaretter (fast högsta pris) Per 1/1 1996 Per 1/1 1997 Per 1/8 1997 Försäljnings pris Swedish 4,38 4,76 5,28 Match Handelsmargi 5,11 5,25 5,40 nal Varuskatt 15,31 19,19 24,92 Moms 6,20 7,30 8,90 Pris till 31,00 36,50 44,50 konsument General lössnus (riktpris) Per 1/1 1996 Per 1/1 1997 Per 1/8 1997 Försäljnings pris Swedish 4,65 4,98 5,53 Match Handelsmargi 4,00 4,62 5,52 nal Varuskatt 3,75 4,80 6,15 Moms 3,10 3,60 4,30 Pris till 15,50 18,00 21,50 konsument Preliminär överenskommelse i USA Under året nådde Philip Morris Incorporated, R.J. Reynolds Tobacco Company, Brown & Williamson Tobacco Corporation, Lorillard Tobacco Company och United States Tobacco Company en preliminär överenskommelse med de 39 delstater som inlämnat stämningar mot dessa företag i USA. I utbyte bland annat mot att dessa stämningar dras tillbaka och vissa begränsningar rörande framtida stämningar avseende produktansvar, har de fem bolagen åtagit sig att göra utbetalningar som under den närmaste 25-års-perioden uppgår till närmare 370 miljarder dollar. Enligt den preliminära överenskommel-sen accepterar de fem bolagen nya restriktioner rörande tillverkning, marknadsföring och distribution av cigaretter och rökfria tobaksprodukter som säljs i USA (uppgörelsen täcker ej piptobak och cigarrer). Den föreslagna överenskommelsen förutsätter att dessa villkor tas in i ny lagstiftning. Om den föreslagna överenskommelsen materialiseras skulle den få en betydande påverkan på tobaksindustrin i USA inklusive Swedish Matchs verk-samhet. Den föreslagna uppgörelsen är för närvarande föremål för omfattande analys och debatt. Det går ännu inte att säga om och i vilken omfattning ny lagstiftning kommer att beslutas och när den i så fall kommer att införas. Det är därför för närvarande ej möjligt att förut-säga omfattningen av den påverkan uppgörelsen kommer att få på Swedish Matchs verksamhet i USA. Vinst per aktie och förslag till utdelning Vinst per aktie blev 2:25 SEK (2:39). Styrelsen har i enlighet med företagets utdelnings-policy beslutat att föreslå bolagsstämman att till aktieägarna utdela 1:10 SEK (1:10) per aktie. Årets föreslagna utdelning motsvarar 49 procent av nettoresultatet. Inlösen av aktier Inom ramen för av styrelsen antaget aktieägarprogram (se sid 7 och 8) samt med hänsyn till Swedish Matchs starka finansiella ställning och betydande överföringskapacitet har styrelsen för Swedish Match beslutat, att utöver ordinarie utdelning för räkenskapsåret 1997, föreslå den ordinarie bolagsstämman den 29 april 1998 inlösen av egna aktier. Vid inlösen överförs kapital, som ej anses nödvändigt för verksamheten till aktieägarna. Där-med minskas det egna kapitalet och antal aktier. Inlösen kommer att föreslås ske med ett belopp i storleksordningen 1 200 MSEK. Närmare information om exakta villkor kommer att lämnas under mitten av april dock senast den 22 april. En särskild extra bolagsstämma planeras till omkring den 7 juli varefter utbetalning av inlösenbelopp beräknas kunna ske i slutet av juli. Finansiellt resultat Räntenettot uppgick till -17 MSEK (-81). Övriga finansiella poster, netto -11 MSEK (11), hänför sig till bl a kursvinster och kursförluster på finansiella tillgångar och skulder. Den övervägande delen av kursförlusterna har uppkommit i dotterbolag i Indonesien och Filippinerna. Investeringar, finansiering och likviditet Koncernens investeringar i materiella tillgångar under året uppgick till 292 MSEK (217). Avskrivningarna enligt plan uppgick till 268 MSEK (270). Likvida medel inklusive kort-fristiga placeringar var vid utgången av perioden 563 MSEK jämfört med 942 MSEK vid periodens inledning. De likvida medlen är placerade på bankräkning och i form av bank-depositioner. Nettoskulden var vid periodens slut 471 MSEK, en ökning med 394 MSEK från december 1996. Nettoskulden var vid 1996 års utgång låg beroende på att skulder för såväl inkomstskatter som tobaksskatter var totalt cirka 500 MSEK högre än normalt. Dessa skulder har nedbetalats och ligger nu på en normal nivå. Under året upptogs ett treårigt fast förräntat obligationslån om 200 MSEK. Bolagets huvudsakliga lånefinan-siering är ett svenskt certifikatprogram med en låneram om 2 000 MSEK, vilken per den 31 december var utnyttjad med 777 MSEK. Härutöver finns även ett syndikerat banklån med en låneram om 2 000 MSEK, vilken per den 31 december var helt outnyttjad. Medelantal anställda i koncernen Medelantalet anställda i koncernen under året var 6 467 jämfört med 6 580 under 1996. Medelantalet i Sverige uppgick till 1 485 jämfört med 1 467 föregående år. Kapitalstruktur Styrelsen och ledningen för Swedish Match har i februari 1998 slutfört en omfattande analys av bolagets långsiktiga finansiella situation och struktur. Analysarbetet har medfört att befintliga finansiella mål vidareutvecklats, nya finansiella mål har tillkommit samt att styrelsen har angivit en programförklaring för överföring av överskottsmedel till aktieägarna, ett aktieägarprogram. Finansiella mål Genomsnittligt avkastningskrav på förvärv samt nyinvesteringar Förvärv samt expansionsinvesteringar som syftar till organisk tillväxt i befintlig verksamhet skall ge en avkastning om lägst 10 procent efter skatt på investerat eget kapital. Kravet avser investering i svenska kronor och vid nugällande inflations- och räntenivå. Avkastningskravet för enskilda investeringar och förvärv varierar bland annat beroende på typ av investering, produkt område och geografisk marknad. Utifrån specifika förhållanden åsätts varje större enskild investering en individuell riskpremie. Skuldsättningsgrad och räntetäckningsgrad Målsättningen är att skuldsättningsgraden ej långsiktigt skall överstiga 100 procent. Vid rådande balansräkningsstruktur motsvarar detta en soliditet på cirka 30 procent. Räntetäckningsgraden skall vid nuvarande räntenivå ej understiga 10 gånger. Aktieägarprogram Styrelsen har angivit följande programförklaring för överföring av över- skottsmedel till aktieägarna: "Under förutsättning av att de mål som uppställts för koncernens finansiella risktagande är uppfyllda, kommer styrelsen att, utöver ordinarie utdelning, överväga att på lämpligt sätt till aktieägarna överföra de medel som ej bedömts nödvändiga för koncernens expansion och konsolidering. Formerna för över-föring kommer vid varje tidpunkt att avgöras utifrån en samlad bedömning av tillgängliga metoder och de sammantagna effekterna för Swedish Match- koncernen och dess aktieägare." Utdelningspolitik Företagets hittillsvarande utdelningspolitik ligger fast. Swedish Match avser således att långsiktigt dela ut 40-50 procent av koncernens nettoresultat. Storlek på och tidpunkt för utdelning är beroende av Swedish Matchs finansiella ställning, nettoresultat, förväntad framtida lönsamhet, kassaflöde, investeringar, expansionsplaner och andra faktorer som måste beaktas. Incitamentsprogram Styrelsen har beslutat medverka till att ett 20-tal ledande befattningshavare inom koncernen erbjuds förvärva köpoptioner avseende aktier i Swedish Match AB. Erbjudandet omfattar paket med optioner med tre olika löptider, 3, 4 respektive 5 år. Vid full anslutning kommer optioner motsvarande 1 065 000 aktier att utfärdas. Tilldelningen motsvarar maximalt mellan 30 000 och 105 000 optioner för aktuella befattningshavare. Prissättningen av optionerna sker på marknadsmässiga villkor. Företaget utreder även möjligheten till införandet av ett vinstdelningssystem för koncernens anställda. Övrig information Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Ordinarie bolagsstämma hålls i Stockholm den 29 april 1998. Årsredovisningen för 1997 beräknas publiceras och skickas ut under vecka 12, 1998. Rapport över verksamheten under de tre första månaderna 1998 publiceras den 29 april. Stockholm den 24 februari 1998 Styrelsen Nyckeltal 1997 1996 Rörelsemarginal före jämförelse- 21,2 23,2 störande poster, % Avkastning på operativt kapital 42,7 49,9 före jämförelse- störande poster, % Avkastning 39,5 57,3 på eget kapital, % Räntetäckningsgrad, ggr 24,9 9,6 Skuldsättningsgrad, % 15,7 3,2 Soliditet, % 41,9 34,4 Investeringar, MSEK 292 217 Medelantal anställda 6 467 6 580 Data per aktie Vinst före 2:25 2:59 Jämförelse- störande poster, SEK Vinst efter jämförelse- 2:25 2:39 störande poster, SEK Utdelning, SEK 1:10* 1:10 Börskurs vid 26:50 24:00 årets slut, SEK Eget kapital, SEK 6:41 4:99 P/E-tal efter skatt 11,8 10,0 Antal aktier 463 558 252 463 558 252 * Styrelsens förslag. Koncernens resultaträkningar i sammandrag (MSEK) 1997 1996 Försäljning, 15 231 15 007 inklusive tobaksskatt Avgår tobaksskatt -7 766 - 7 591 Försäljning 7 465 7 416 Kostnad för sålda varor -3 615 - 3 653 Bruttovinst 3 850 3 763 Försäljnings- -2 281 -2 056 och adm kostn mm Resultatandelar 17 16 i intressebolag 1 586 1 723 Jämförelse- -123 störande poster Rörelseresultat 1 586 1 600 Räntenetto -17 -81 Övriga finansiella -11 11 poster, netto Finansiella -28 -70 poster, netto Resultat före inkomstskatter 1 558 1 530 och minoritetsandelar Inkomstskatter -512 -439 Minoritetsandelar -1 18 Årets resultat 1 045 1 109 Koncernens balansräkningar i sammandrag (MSEK) 31 dec 1997 31 dec 1996 Immateriella 757 516 anläggnings- tillgångar Materiella 2 226 2 033 anläggnings- tillgångar Finansiella 308 278 anläggnings- tillgångar Kortfristiga 3 125 2 964 operativa tillgångar Kortfristiga 153 144 finansiella fordringar Kassa och Bank 563 942 Summa tillgångar 7 132 6 877 Eget kapital 2 972 2 314 Minoritets- 20 54 intressen Avsättningar 656 663 Långfristiga lån 209 4 Övriga 27 29 långfristiga skulder Kortfristiga lån 825 1 015 Övriga 290 508 kortfristiga skulder Kortfristiga 2 133 2 290 operativa skulder Summa skulder 7 132 6 877 och eget kapital Operativt kapital 3 975 3 224 Nettoskuld 471 77 Koncernens kassaflödesanalyser i sammandrag (MSEK) 1997 1996 Kassaflöde 773 1 806 från rörelsen Investeringar Investeringar i fastigheter, -292 -217 maskiner och inventarier Investeringar -249 -1 i varumärken Övrigt -111 -122 Kassaflöde -652 -340 från investeringar Finansiering Förändring av lån -21 -1 012 Utdelning till -510 -300 aktieägare/ moderbolag Kassaflöde -531 -1 312 från finansiering Omräknings- differens 31 -16 hänförlig till kassa och bank Minskning (ökning) -379 138 av kassa och bank Kassa och bank 942 804 vid årets början Kassa och bank 563 942 vid årets slut Kvartalsresultat (MSEK) 96Q3 96Q4 97Q1 97Q2 97Q3 97Q4 Försäljning 3 4 3 3 4 3 883 inklusive 793 116 181 994 173 tobaksskatt Avgår, tobaksskatt -1 -2 -1 -2 -2 -1 998 938 136 497 052 219 Försäljning 1 1 1 1 1 1 885 855 980 684 942 954 Kostnad för -893 -967 -807 -968 -959 -881 sålda varor Bruttovinst 962 1 877 974 995 1 004 013 Försäljnings- -484 -515 -548 -571 -540 -622 och adm. kostn. mm Resultatandelar i 4 2 5 4 5 3 intressebolag Rörelseresultat före jämförelse- 482 500 334 407 460 385 störande poster Jämförelse- - - - - - - störande poster Rörelseresultat 482 500 334 407 460 385 Räntenetto -17 -8 -3 -4 -6 -4 Övriga 0 1 21 3 -17 -18 finansiella poster, netto Finansiella -17 -7 18 -1 -23 -22 poster, netto Resultat före inkomstskatter 465 493 352 406 437 363 och min. andelar Inkomstskatter -149 -116 -116 -110 -155 -131 Minoritetsandelar 1 17 -2 -2 2 1 Årets resultat 317 394 234 294 284 233 Försäljning per division (MSEK) 96Q1 96Q2 96Q3 96Q4 97Q1 97Q2 97Q3 97Q4 Chewing Tobacco 248 267 296 232 295 261 312 281 Cigarettes 425 489 505 564 349 430 414 353 Cigars 159 168 168 183 151 186 161 193 Lighters 212 217 205 212 211 226 210 187 Matches 329 316 262 334 303 349 297 350 Pipe Tobacco 49 42 51 54 37 41 44 44 Snuff 201 221 229 249 238 267 281 293 Koncerngemensamt och 110 128 139 152 100 182 235 184 elimineringar Summa 1 1 1 1 1 1 1 1 733 848 855 980 684 942 954 885 Rörelseresultat före jämförelsestörande poster, per division (MSEK) 96Q1 96Q2 96Q3 96Q4 97Q1 97Q2 97Q3 97Q4 Chewing Tobacco 59 98 111 100 104 93 123 100 Cigarettes 143 189 223 234 94 144 175 124 Cigars 25 36 30 45 30 27 39 35 Lighters 11 15 11 11 10 13 16 14 Matches 25 33 24 36 26 43 40 38 Pipe Tobacco 9 5 14 13 5 9 9 5 Snuff 86 100 117 128 115 117 138 152 Koncerngemensamt och -39 -54 -48 -67 -50 -39 -80 -83 elimineringar Summa 319 422 482 500 334 407 460 385

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.