Bokslutsrapport januari–december 2017

Highlights från det fjärde kvartalet och helåret

  • I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 6 procent för det fjärde kvartalet och med 3 procent för helåret. Rapporterad nettoomsättning ökade med 2 procent till 4 044 MSEK (3 957) för det fjärde kvartalet och med 4 procent till 16 101 MSEK (15 551) för helåret.
  • I lokala valutor ökade rörelseresultatet från produktområden1) med 15 procent för det fjärde kvartalet och med 5 procent för helåret. Rapporterat rörelseresultat från produktområden ökade med 9 procent till 1 044 MSEK (954) för det fjärde kvartalet och med 6 procent till 4 218 MSEK (3 990) för helåret.
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 179 MSEK (954) för det fjärde kvartalet och till 4 591 MSEK (6 420) för helåret2).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 904 MSEK (662) för det fjärde kvartalet och till 3 400 MSEK (5 123) för helåret.
  • Resultatet per aktie uppgick till 5:10 SEK (3:61) för det fjärde kvartalet och till 18:88 SEK (27:38) för helåret. Resultatet per aktie exklusive både större engångsposter, utdelning från STG under 2017 och resultatandel i STG under 2016 ökade med 17 procent till 4:24 SEK (3:61) för det fjärde kvartalet och med 14 procent till 16:39 SEK (14:39) för helåret.
  • I november avyttrade Swedish Match hela sitt kvarvarande aktieinnehav i STG.
  • Under 2017 distribuerade Swedish Match 5 498 MSEK till aktieägarna i form av en ordinarie och en extra utdelning samt genom återköp av egna aktier.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 16:60 SEK per aktie vilken består av en ökad ordinarie utdelning om 9:20 SEK (8:50) samt en extra utdelning om 7:40 SEK till följd av avyttringen av det sista kvarvarande aktieinnehavet i STG.
  • Per den 1 januari 2018 kommer Swedish Match att tillämpa den nya standarden för intäktsredovisning IFRS 15. Implementeringen kommer inte att påverka resultatet men kommer att ha en betydande effekt på redovisningen av nettoomsättningen. Ytterligare information ges i Not 1, Redovisningsprinciper.
  • Framtidsutsikten för 2018 finns på sidan 13.

1) Rörelseresultatet för Swedish Match produktområden, vilket exkluderar större engångsposter och resultatandel i STG 2016.
2) Helåret 2017 inkluderar större engångsposter om 373 MSEK hänförliga till kapitalvinster från avyttring av aktier i STG och från försäljning av tomt samt en intäkt från ändrad förmånsplan. Föregående år inkluderade större engångsposter om 2 254 MSEK hänförliga till kapitalvinster från nedförsäljningar av aktier i STG och en orealiserad vinst från omvärdering av Swedish Match vid den tidpunkten kvarvarande innehav i STG till marknadsvärde samt en kapitalvinst från avyttring av en distributionsanläggning. Det fjärde kvartalet 2017 inkluderar större engångsposter om 135 MSEK hänförliga till kapitalvinst från avyttring av aktier i STG och en intäkt från ändrad förmånsplan.

För hela rapporten: www.swedishmatch.com/sv/Investerare/Finansiella-rapporter/Delarsrapporter/

Swedish Match telefonkonferens
En telefonkonferens kommer att hållas idag, onsdagen den 14 februari kl. 14.00. Vi kommer att redovisa och kommentera resultatet. Deltagare är Lars Dahlgren, Marlene Forsell och Emmett Harrison.

Lyssna på telefonkonferensen: www.swedishmatch.com/sv/Investerare/Presentationer/Webbsandningar-och-ljudsandningar/

Telefonkonferens presentation: www.swedishmatch.com/sv/Investerare/Presentationer/

__________

Kontakter:

Lars Dahlgren, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 0441

Marlene Forsell, Senior Vice President och Chief Financial Officer
Kontor 070 864 9244

Emmett Harrison, Senior Vice President Investor Relations and Corporate Sustainability
Kontor 08 658 0173

Richard Flaherty, President US Division, US Investor Relations-kontakt
Kontor +1 804 787 5130
___________

Denna information är sådan information som Swedish Match AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 februari 2018 kl. 08.15 CET.

___________

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken. Swedish Match produktområden är Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter (cigarrer och tuggtobak), Tändprodukter (tändstickor, tändare och kompletterande produkter) samt Övrig verksamhet. Tillverkning sker i sex länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA).

Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.
___________

Swedish Match AB (publ), 118 85 Stockholm
Besöksadress: Sveavägen 44, 8 tr. Telefon: 08 658 0200
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.com

Taggar:

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar