Bolagsstämma i Swedish Match

Bolagsstämma i Swedish Match Vid dagens ordinarie bolagsstämma i Swedish Match beslöts i enlighet med styrelsens förslag om utdelning med 1:10 SEK per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställ-des till den 5 maj 1998. Utbetalning av utdelning beräknas ske den 12 maj 1998 genom VPC. Vidare beslöt stämman att omvälja de ordinarie styrelseledamöterna Arne Bennborn, Jan Blomberg, Göran Lindén, Bernt Magnusson och Klaus Unger. Till ny styrelseledamot valdes Mats Jansson, VD, Bilia AB. Till ordinarie revisorer omvaldes Göran Tidström och nyvaldes Åke Danielsson. Till revisorssuppleant nyvaldes Claes Dahlén. Alla tre från Öhrlings Coopers & Lybrand AB. Vid det konstituerande styrelsemötet efter bolagsstämman omvaldes Bernt Magnusson till styrelseordförande. Bolagstämman fattade också, i enlighet med styrelsens förslag, beslut om att erbjuda aktie- ägarna inlösen av aktier i Swedish Match. Samtliga aktieägare i Swedish Match kommer att erbjudas lösa in var trettonde aktie mot kontant återbetalning om 35 kronor per aktie. För varje aktie i Swedish Match erhålls en inlösenrätt. Tretton inlösenrätter berättigar till inlösen av en aktie i Swedish Match. Vid fullt utnyttjande av inlösenrätterna kommer högst 35,66 miljoner aktier att lösas in och högst 1.248 MSEK att överföras till aktieägarna i Swedish Match genom inlösen. En extra bolagsstämma i Swedish Match den 7 juli kommer att fatta det slutliga beslutet om inlösen baserat på de aktier som anmälts för inlösen. Ett informationsmaterial kommer att distribueras till samtliga aktieägare i samband med anmälningsperiodens början den 13 maj. Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter är den 8 maj 1998. Swedish Match AB (publ) För ytterligare information, kontakta: Göran Lindén, Verkställande direktör Arb: +46 8 658 01 75 Jan Gabrielsson, Finansdirektör Arb: +46 8 658 01 72 Bo Aulin, Direktör Corporate Affairs Arb: +46 8 658 03 64 Mobil: +46 70 558 03 64 Bostad: +46 8 768 45 22 Boel Sundvall, Direktör Investor Relations Arb: +46 8 658 01 73 Mobil: +46 70 651 39 09 Bostad: +46 8 25 87 12 Göran Ekdahl, Direktör Information Arb: +46 8 658 01 62 Mobil: +46 70 858 11 62 Bostad: +46 8 768 38 22 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/04/29/19990310BIT00390/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/04/29/19990310BIT00390/bit0002.pdf

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken. Swedish Match produktområden är Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter (cigarrer och tuggtobak), Tändprodukter (tändstickor, tändare och kompletterande produkter) samt Övrig verksamhet. Tillverkning sker i sex länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar