Bolagsstämma i Swedish Match AB (publ)

Bolagsstämma i Swedish Match AB (publ) Aktieägarna i Swedish Match AB kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 23 april 2002, kl. 16.30 på Stockholmsmässan i Älvsjö, Sal K 1. Av kallelsen till bolagsstämman framgår att styrelsen föreslår höjd utdelning till 1,45 kronor per aktie. Styrelsen föreslår också att nuvarande mandat att återköpa upp till 10 procent av utestående aktier förlängs. Dessutom föreslår styrelsen att bolagets aktiekapital nedsätts med 24.000.000 kronor genom indragning av 10.000.000 aktier som tidigare återköpts av bolaget. Bolagets Nomineringskommitté föreslår omval av styrelseledamöterna Bernt Magnusson (ordförande), Jan Blomberg, Lennart Sundén (VD), Meg Tivéus och Klaus Unger. Till nya styrelseledamöter föreslås Tuve Johannesson och Arne Jurbrant. Arne Bennborn och Anders Lannebo har avböjt omval. Av kallelsen framgår dessutom att till Nomineringskommitté kommer att föreslås omval av Bernt Magnusson, Anders Ek, Björn Franzon och Lars Otterbeck. Kallelsens fullständiga lydelse återfinns på företagets hemsida: www.swedishmatch.se, samt biläggs detta pressmeddelande. Swedish Match är en internationell koncern med säte i Stockholm. Företaget tillverkar ett brett utbud av OTP (Other Tobacco Products) med rökfri tobak som kärnområde tillsammans med cigarrer och piptobak, tändstickor och engångständare. Produkterna säljs i omkring 140 länder. Bolagets omsättning år 2001 uppgick till 13.635 MSEK. Swedish Match är noterat på Stockholmsbörsen (SWMA) och Nasdaq (SWMAY). För ytterligare information, var vänlig kontakta: Lennart Sundén, President och Chief kontor 08 658 01 75 Executive Officer Sven Hindrikes, Executive Vice kontor 08 658 02 82 President och Chief Financial Officer Bo Aulin, Senior Vice President, kontor 08 658 03 64 Secretary och General Counsel mobil 070 558 03 64 Emmett Harrison, Vice President, kontor 08 658 01 73 Investor Relations mobil 070 938 01 73 BOLAGSSTÄMMA I SWEDISH MATCH AB (publ) Aktieägarna i Swedish Match AB kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 23 april 2002, kl. 16.30 på Stockholmsmässan i Älvsjö, Sal K1, med ingång via huvudentrén på Mässvägen 1. Ärenden 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet. 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 5. Godkännande av dagordning. 6. Anförande av verkställande direktören. 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2001. 8. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 9. Disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen. 10. Styrelsens förslag att styrelsen bemyndigas att förvärva aktier i bolaget. 11. Styrelsens förslag att bolaget dels skall utställa köpoptioner på återköpta aktier i bolaget, dels skall äga överlåta samma aktier i bolaget i samband med att lösen av köpoptionerna eventuellt påkallas. 12. Styrelsens förslag att aktiekapitalet skall nedsättas genom indragning av aktier utan återbetalning till aktieägarna samt att det nedsatta beloppet skall överföras till fritt eget kapital för avsättning till fond att användas i enlighet med beslut av bolagsstämma i bolaget. 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 14. Fastställande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av stämman. 15. Fastställande av arvoden till styrelsen. 16. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 17. Val av ledamöter i Nomineringskommittén. 18. Övriga frågor. Den vid 2001 års ordinarie bolagsstämma valda Nomineringskommittén föreslår följande: Punkt 14: Oförändrat 7 ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Punkt 15: Arvode till styrelsen föreslås, för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits, utgå enligt följande: Ordföranden får ett arvode om 550.000 kronor och övriga bolagsstämmovalda ledamöter får arvoden om 225.000 kronor vardera, med undantag för styrelseledamöter anställda i Swedish Match-koncernen, till vilka styrelsearvode ej skall utgå. Punkt 16: Följande ordinarie styrelseledamöter föreslås: Omval av Bernt Magnusson , Jan Blomberg, Lennart Sundén, Meg Tivéus och Klaus Unger. Nyval av Tuve Johannesson och Arne Jurbrant. Punkt 1: Till ordförande vid stämman kommer att föreslås Ingemar Mundebo. Punkt 9: Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 1:45 kronor per aktie, samt att resterande vinstmedel balanseras. Årets utdelning föreslås först avräknas från fria fonder efter nedsättning av aktiekapitalet och resterande från balanserade vinstmedel. Som avstämningsdag för rätt att erhålla kontant utdelning föreslås den 26 april 2002. Utbetalning av utdelningen beräknas ske genom VPC den 2 maj 2002. Punkt 10: Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om att före nästa ordinarie bolagsstämma förvärva högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, dvs intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Syftet med återköpet är i första hand att ge möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur samt att täcka tilldelningen av optioner i bolagets rullande optionsprogram. Optionsprogrammet, som lanserades i början av 1999, omfattar för 2001, 51 ledande befattningshavare i bolaget och tilldelningen av optioner är kopplad till avkastningen på Swedish Match-aktien jämfört med avkastningen på aktierna i ett urval andra företag i branschen, samt till vinst per aktie. Styrelsen föreslår vidare att styrelsen bemyndigas att använda återköpta aktier som finansiering vid framtida förvärv. Bolagsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 10 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna som de vid stämman företrädda aktierna. Punkt 11: Styrelsen föreslår att stämman beslutar att låta bolaget utställa högst 2.027.227 köpoptioner till ett sammanlagt värde av högst 20.475.000 kronor, vilket motsvarar värdet av tilldelade optioner enligt bolagets optionsprogram för 2001. Tilldelning skall ske till vissa ledande befattningshavare med lägst 13.836 optioner och högst 128.712 optioner per person. Optionerna kan utnyttjas till aktieköp under perioden 15 mars 2005 - 15 mars 2007 till en lösenkurs om 77:50 kronor. Optionsvillkoren fastställdes på basis av genomsnittlig kurs för Swedish Match-aktien vid Stockholmsbörsen under perioden 12 februari 2002 - 25 februari 2002, vilken var 64:42 kronor. Styrelsen anser att marknadsvärdet av optionerna, bedömt efter förhållandena vid tidpunkten för fastställandet av optionsvillkoren, är 10:10 kronor per option, motsvarande totalt högst 20.475.000 kronor. Styrelsen föreslår vidare att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, får överlåta högst 2.027.227 aktier i bolaget till försäljningspriset 77:50 kronor per aktie i samband med att lösen av köpoptionerna påkallas. Antalet aktier jämte försäljningspriset för de aktier som omfattas av beslutet om överlåtelse enligt denna punkt kan komma att omräknas på grund av bl.a. fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission, nedsättning av aktiekapitalet eller liknande åtgärd. Bolagsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 11 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna som de vid stämman företrädda aktierna. Punkt 12: Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital nedsätts med 24.000.000 kronor genom indragning av 10.000.000 aktier. De aktier som föreslås dras in har återköpts av bolaget i enlighet med bemyndigande av bolagsstämma. Bolagsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 12 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna som de vid stämman företrädda aktierna. Punkt 17: Till ledamöter i Nomineringskommittén kommer att föreslås: Bernt Magnusson, Anders Ek , Björn Franzon och Lars Otterbeck (samtliga omval). Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 10, 11 och 12 hålls tillgängliga på Swedish Match AB:s huvudkontor (Juridik) Rosenlundsgatan 36 i Stockholm från och med den 9 april 2002. Förslaget under punkt 11 finns då också tillgängligt på bolagets hemsida www.swedishmatch.se. Det kan också beställas från bolaget. Rätt att delta i bolagsstämman För att få deltaga i stämman skall aktieägare dels vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken den 12 april 2002, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till Swedish Match senast onsdagen den 17 april 2002 kl. 16.00, då anmälan måste vara Swedish Match tillhanda. Vill aktieägare medföra ett eller två biträden vid stämman skall även detta anmälas inom den utsatta tiden. Anmälan Anmälan kan ske skriftligen under adress Swedish Match AB, Juridik, 118 85 Stockholm, per telefon 020-61 00 10, per telefax 08-720 76 56 eller via internet; www.swedishmatch.se/stamman. Vid anmälan uppges namn, adress, telefonnummer (dagtid) samt personnummer (organisationsnummer). Swedish Match bekräftar mottagande av anmälan genom att skicka ut ett deltagarkort som visas upp vid entrén till stämmolokalen. Registrering i aktieboken Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade och som önskar deltaga i stämman, måste tillfälligt registrera om aktierna i eget namn, s.k. rösträttsregistrering. Begäran om omregistrering bör ske hos den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna i god tid före avstämningsdagen den 12 april 2002. Entrén till stämmolokalen öppnas kl. 15.00. Lättare förtäring serveras före stämman. Stockholm i mars 2002. Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/19/20020319BIT00300/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/19/20020319BIT00300/wkr0002.pdf

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar