Delårsrapport Januari - september 1997

[REMOVED GRAPHICS] Delårsrapport Januari - september 1997 @ Ökat nettoresultat för koncernen. @ Stark resultatuppgång för Snuff och Matches. @ Försäljningsökningar för ett flertal divisioner kompenserade nedgången i division Cigarettes. @ Avtal om ett joint venture i Turkiet med KAV, för tillverkning och försäljning av tändstickor. Swedish Match koncernens försäljning under de första nio månaderna 1997 ökade, jämfört med motsvarande period föregående år, med 3% från 5 436 Mkr till 5 580 Mkr. Uttryckt i lokala valutor - dvs med valutaeffekten eliminerad - var försäljningen i stort oförändrad. Försäljningsökningar för ett flertal divisioner, främst division Snuff kompenserade nedgången för division Cigarettes. Denna nedgång var huvudsakligen en följd av hamstringen vid årsslutet 1996 och det nya Prince-avtalet som trädde i kraft 1 maj 1997 men även av den vikande svenska cigarettmarknaden. Rörelseresultatet ökade från 1 100 Mkr till 1 201 Mkr. Före poster av engångs- karaktär uppgick rörelseresultatet till 1 201 Mkr, en minskning jämfört med före-gående år från 1 223 Mkr. Nedgången för division Cigarettes har i stort kompen-serats av resultatökningar för divisionerna Snuff, Matches och Chewing Tobacco. Swedish Match Första nio månaderna (Mkr) 1997 1996 Försäljning 5 580 5 436 Rörelseresultat före poster av engångskaraktär 1 201 1 223 Rörelseresultat 1 201 1 100 Resultat före skatter och 1 195 1 037 minoritetsandelar Nettoresultat 812 715 Försäljning per division Första 9 Förändr Okt Helår månaderna ing 1996- (Mkr) 1997 1996 i % sept 1996 1997 Chewing Tobacco 868 811 7 1 100 1 043 Cigarettes 1 193* 1 419 -16 1 757 1 983 Cigars 498 495 1 681 678 Lighters 647 634 2 859 846 Matches 949 907 5 1 283 1 241 Pipe Tobacco 122 142 -14 176 196 Snuff 786 651 21 1 035 900 Koncerngemensamt och 517* 377 37 669 529 elimineringar Summa 5 580 5 436 3 7 560 7 416 * Efter den 1 maj 1997 redovisas den externa faktureringen avseende Prince cigaretter under Koncerngemensamt. I division Cigarettes kvarstår legotillverkningen. Förändringen resulterar i att division Cigarettes försäljning sjunker med 147 Mkr för perioden, vilket belopp återfinns under Koncerngemensamt. Rörelseresultat före poster av engångskaraktär, per division Första 9 Förändr Okt Helår månaderna ing 1996- (Mkr) 1997 1996 i % sept 1996 1997 Chewing Tobacco 320 268 19 420 368 Cigarettes 413* 555 -26 647 789 Cigars 96 91 5 141 136 Lighters 39 37 5 50 48 Matches 109 82 33 145 118 Pipe Tobacco 23 28 -18 36 41 Snuff 370 303 22 498 431 Koncerngemensamt och -169* -141 -236 -208 elimineringar Summa 1 201 1 223 -2 1 701 1 723 *Det huvudsakliga bidraget från försäljningen av Prince cigaretter redovisas i division Cigarettes. Division Chewing Tobacco Division Chewing Tobacco är verksam på den Nordamerikanska marknaden. Divisionens försäljning steg under de första nio månaderna 1997 med 7 % jämfört med motsvarande period 1996 och uppgick till 868 Mkr. Ökningen är en följd av den starkare amerikanska dollarn. I lokal valuta sjönk försäljningen med 5%. Volymnedgången, som en följd av den sjunkande totalmarknaden, kompenserades till viss del med prisökningar. Rörelseresultatet för divisionen ökade med 52 Mkr till 320 Mkr. Uttryckt i lokal valuta ökade rörelseresultatet med 6%. Kostnadsbesparingar påverkade rörelsemarginalen positivt. Division Cigarettes Huvuddelen av division Cigarettes försäljning avser den svenska marknaden. Försäljningen under de första nio månaderna 1997 uppgick till 1 193 Mkr, en minskning med 16 % jämfört med motsvarande period föregående år. Hamstringen i Sverige vid årsskiftet 1996/97, som en följd av höjningen av tobaksskatten och priserna per den 1 januari 1997, ledde till att försäljning om uppskattningsvis 75 Mkr tidigarelades till 1996. Den kraftiga prishöjningen, föranledd av en 29% högre tobaksskatt från den 1 augusti 1997, medförde en kraftig ökning av försäljningen under juli. Detta ledde till en nedgång i försäljningen under augusti och september. Hamstringseffekten kommer även att ha en viss påverkan på försäljningen under det fjärde kvartalet. Totalmarknaden för cigaretter i Sverige minskade under de första nio månaderna 1997 med 21%, jämfört med motsvarande period 1996. Av denna nedgång var 5% beroende på hamstringseffekten från före-gående års tobaksskattehöjning. Marknadsandelen för Swedish Match produkter minskade något, till cirka 50% under perioden, från 51% motsvarande period 1996. Det är ännu för tidigt att bedöma den bestående effekten av prishöjningen på leveransvolymer och konsumtion. Det nya Prince-avtalet med Skandinavisk Tobakskompagni A/S (STK) trädde i kraft den 1 maj 1997. Avtalet innebär att Swedish Match svarar för tillverkning och distribution av Prince, medan STK svarar för marknadsföring genom sitt dotterbolag House of Prince AB. Rörelseresultatet för de första nio månaderna sjönk med 142 Mkr till 413 Mkr. Hamstringseffekten på rörelseresultatet vid årsslutet 1996 har beräknats till cirka 45 Mkr. Rörelseresultatet påverkades negativt som en följd av Princeavtalet, av ökade marknadskostnader samt av en volymnedgång vilken dock till stor del kompenserades med prishöjningar. Under den senaste tolvmånadersperioden har Swedish Match, betalat tobaksskatt jämte mervärdesskatt härpå, i Sverige, om 9 555 Mkr (8 767 Mkr). Division Cigars Den viktigaste marknaden för division Cigars är Västeuropa. För de första nio månaderna 1997 ökade försäljningen med 3 Mkr till 498 Mkr. Rörelseresultatet ökade från 91 Mkr till 96 Mkr. En förändring av produktmixen, med en viss förskjutning mot ett högre prissegment, har påverkat försäljningen och resultatet positivt. Införsäljningen av premiumcigarrer i USA fortsatte och kapaciteten för handrullade cigarrer i Indonesien utökades ytterligare. Division Lighters De viktigaste marknaderna för division Lighters är Västeuropa, Östeuropa, USA samt delar av Asien. Försäljningen för de första nio månaderna uppgick till 647 Mkr en ökning från 634 Mkr, motsvarande period 1996. Volymerna var i stort oförändrade. Försäljningen påverkades positivt av en gynnsam valutautveckling. Volymtillväxten i Östeuropa fortsätter. I USA har volymnedgången fortsatt i avvaktan på en ny barnsäker modell. Denna beräknas kunna lanseras under första delen av 1998. Rörelseresultatet påverkades positivt av den gynnsamma valutautvecklingen och ökade med 2 Mkr till 39 Mkr. Division Matches Division Matches säljer tändstickor främst i Europa och Brasilien, men har också stora exportvolymer till olika marknader i världen. Försäljningen för divisionen för de första nio månaderna uppgick till 949 Mkr (907 Mkr), uttryckt i lokala valutor var försäljningen i stort oförändrad. Höjda priser samt kursvinster har kompenserat för en viss volymnedgång. Rörelseresultatet ökade med 27 Mkr till 109 Mkr. Förutom tidigare nämnda faktorer har genomförda produktionsrationaliseringar främst i Brasilien påverkat rörelseresultatet positivt. Efter rapportperiodens utgång har avtal slutits med turkiska KAV om ett joint venture i Turkiet, se vidare under rubriken "Viktiga affärshändelser efter rapporterings-periodens utgång". Division Pipe Tobacco De viktigaste marknaderna för division Pipe Tobacco är USA, Sverige samt övriga Västeuropa. Försäljningen för de första nio månaderna 1997 sjönk med 20 Mkr till 122 Mkr. Stora leveranser planerade till början av året ägde rum redan under hösten 1996 och bidrog till den minskade försäljningen. Som en följd av den lägre försäljningen sjönk rörelseresultatet till 23 Mkr (28 Mkr). Division Snuff Division Snuff säljer snus främst på marknaderna i Sverige och USA. Den totala försäljningen under de första nio månaderna 1997 uppgick till 786 Mkr (651Mkr) varav cirka 15% avsåg USA-marknaden. Ökade volymer i USA och på taxfree- försäljningen samt högre priser i Sverige ledde till försäljningsökningen. På den Nordamerikanska marknaden steg volymerna och divisionens marknadsandel steg till cirka 3% för perioden. I USA har konkurrenssituationen hårdnat och lett till pris-konkurrens med prissänkningar upp till drygt 35%. Rörelseresultatet för divisionen förbättrades med 67 Mkr till 370 Mkr. Den ökade andelen portionssnus samt höjda priser i Sverige har påverkat rörelseresultatet positivt. Koncerngemensamt De koncerngemensamma kostnaderna för de första nio månaderna 1997, ökade jämfört med föregående år och belastade rörelseresultatet med 169 Mkr (141 Mkr). Ökningen är huvudsakligen en följd av kostnader för deltagandet som sponsor i världskappseglingen Whitbread Round the World Race samt av kostnader för ett globalt internt projekt, Swedish Match Global Challenge. Det interna projektet har till syfte, i linje med den nya koncernstrukturen från 1 januari 1997, att stärka den globala samverkan inom företaget och därigenom också stärka den globala affärsverksamheten. Preliminär överenskommelse i USA Osäkerheten kring den preliminära överenskommelsen i USA mellan tobaksindustrin och vissa av delstaterna , sk " Global settlement" kvarstår. Det går fortfarande inte att säga om och i vilken omfattning ny lagstiftning beslutas och det förefaller osannolikt att beslut fattas under 1997. Det är därför för närvarande ej möjligt att förutsäga vilken påverkan en eventuell uppgörelse skulle komma att få på Swedish Matchs verksamhet i USA. Koncernens resultaträkning Första 9 Föränd Okt Helår månaderna - 1996 - (Mkr) 1997 1996 ring i Sept 1996 % 1997 Försäljning inkl 11 348 10 891 4 15 464 15 tobaksskatt 007 Avgår, tobaksskatt -5 768 -5 455 -6 -7 904 -7 591 Försäljning 5 580 5 436 3 7 560 7 416 Kostnad för sålda varor -2 734 -2 686 -2 -3 701 -3 653 Bruttovinst 2 846 2 750 3 3 859 3 763 Försäljnings.- och adm. -1 659 -1 541 -8 -2 174 -2 kostn. mm 056 Resultatandelar i 14 14 0 16 16 intressebolag 1 201 1 223 -2 1 701 1 723 Poster av - -123 - -123 engångskaraktär Rörelseresultat 1 201 1 100 9 1 701 1 600 Räntenetto -13 -73 -21 -81 Övriga finansiella 7 10 8 11 poster, netto Finansiella poster, -6 -63 -13 -70 netto Resultat före inkomstskatter och 1 195 1 037 15 1 688 1 530 minoritetsandelar Inkomstskatter -381 -323 -18 -497 -439 Minoritetsandelar -2 1 15 18 Nettoresultat 812 715 14 1 206 1 109 Koncernens balansräkning i sammandrag (Mkr) 30 sept 31 dec 1997 1996 Immateriella 484 516 anläggningstillgångar Materiella 2 047 2 034 anläggningstillgångar Finansiella 289 277 anläggningstillgångar Kortfristiga operativa 2 823 2 964 tillgångar Kortfristiga finansiella 164 144 fordringar Likvida medel 755 942 Summa tillgångar 6 562 6 877 Eget kapital 2 652 2 314 Minoritetsintressen 19 54 Avsättningar 502 483 Långfristiga lån 205 4 Övriga långfristiga skulder 45 8 Kortfristiga lån 866 1 015 Övriga kortfristiga skulder 507 709 Kortfristiga operativa 1 766 2 290 skulder Summa eget kapital och 6 562 6 877 skulder Operativt kapital 3 588 3 224 Nettoskuld 316 77 Finansiellt resultat Räntenettot förbättrades jämfört med de första nio månaderna 1996 som en följd av den lägre nettoskulden. Övriga finansiella poster, netto 7 Mkr (10 Mkr), hänför sig främst till kursvinster, netto på finansiella tillgångar och skulder. Investeringar, finansiering och likviditet Koncernens investeringar i materiella tillgångar under de första nio månaderna 1997 uppgick till 194 Mkr jämfört med 148 Mkr under motsvarande period föregående år. Avskrivningarna enligt plan, under perioden, uppgick till 202 Mkr jämfört med 214 Mkr föregående år. Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar var vid utgången av perioden 755 Mkr jämfört med 942 Mkr vid periodens inledning. De likvida medlen är placerade på bankräkning och i statsskuldväxlar. Nettoskulden var vid periodens slut 316 Mkr, en ökning med 239 Mkr från december 1996. Nettoskulden var vid 1996 års utgång låg beroende på att skulder för såväl inkomstskatter som tobaksskatter var totalt cirka 500 Mkr högre än normalt. Dessa skulder har nedbetalats och ligger nu på en normal nivå. Under september upptogs ett treårigt fastförräntat obligationslån om 200 Mkr. Bolagets huvudsakliga lånefinansiering är ett svenskt certifikat program med en låneram om 2 000 Mkr kronor, vilket per den 30 september var utnyttjat med 650 Mkr. Medelantal anställda i koncernen Medelantalet anställda i koncernen under de första nio månaderna 1997 var 6 337 jämfört med 6 646 under samma period 1996. Medelantalet anställda i Sverige uppgick till 1 408 jämfört med 1 487 föregående år. Viktiga affärshändelser efter rapporteringsperiodens utgång Swedish Match och Kav Orman San. A.S. har tecknat ett avtal om joint venture för utveckling av tändsticks-, tändare- och tobaksverksamhet i Turkiet och i staterna Azerbajdzjan, Kirgizistan, Turkmenistan m fl. Avtalet innebär att ett nytt gemensamt bolag bildas i Turkiet baserat på ett 60/40 (Swedish Match/Kav) förhållande. Kav apporterar in sin befintliga tändsticksverksamhet i det nybildade bolaget och Swedish Match tecknar sin andel genom en kontant nyemisssion om USD 12 miljoner. Etableringen av det nybildade bolaget kommer att ske när erforderliga tillstånd från berörda myndigheter har erhållits. Tändsticksverksamheten i Kav omsatte 1996 drygt 100 Mkr. Kav är den störste tändstickstillverkaren i Turkiet med en marknadsandel om 45-50% av den turkiska marknaden. Swedish Match har lämnat ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Treab Plus AB. Erbjudandet är på totalt 16 Mkr. Treab är en svensk distributör av tobaksvaror och tobaksrelaterade produkter och omsatte 1996, 105 Mkr. Övrig information Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 1997 beräknas publiceras den 24 februari 1998. Göran Lindén Koncernchef och Verkställande direktör Nyckeltal Okt 1996- Helår Sept 1997 1996 Rörelsemarginal, % * 22,5 23,2 Avkastning på operativt 47,5 49,9 kapital, % * Avkastning på eget kapital, 53,9 57,3 % Räntetäckningsgrad, gånger 25,9 9,6 Skuldsättningsgrad, % 11,8 3,2 Soliditet, % 40,7 34,4 Investeringar, Mkr 263 217 Operativt kassaflöde, Mkr * 1 571 1 968 Medelantal anställda** 6 337 6 580 Aktiedata Vinst/aktie efter full skatt före poster av 2,60 2,59 engångskaraktär, kr efter poster av 2,60 2,39 engångskaraktär, kr Eget kapital/aktie, kr 5,72 4,99 Antal aktier 463 558 463 558 252 252 Vinst /aktie efter full skatt de första nio månaderna 1997 uppgår till kr 1,75 (1,54). * Före poster av engångskaraktär ** Första 9 månaderna Kvartalsresultat (Mkr) 96Q2 96Q3 96Q4 97Q1 97Q2 97Q3 Försäljning inklusive 3 3 4 3 3 4 tobaksskatt 715 793 116 181 994 173 Avgår, tobaksskatt -1 -1 -2 -1 -2 -2 867 938 136 497 052 219 Försäljning 1 1 1 1 1 1 848 855 980 684 942 954 Kostnad för sålda varor -900 -893 -967 -807 -968 -959 Bruttovinst 948 962 1 877 974 995 013 Försäljnings- och adm. kostn. -531 -484 -515 -548 -571 -540 mm Resultatandelar i 5 4 2 5 4 5 intressebolag Rörelseresultat före poster 422 482 500 334 407 460 av engångskaraktär Poster av engångskaraktär -123 - - - - - Rörelseresultat 299 482 500 334 407 460 Räntenetto -26 -17 -8 -3 -4 -6 Övriga finansiella poster, 1 0 1 21 3 -17 netto Finansiella poster, netto -25 -17 -7 18 -1 -23 Resultat före inkomstskatter 274 465 493 352 406 437 och min. andelar Inkomstskatter -94 -149 -116 -116 -110 -155 Minoritetsandelar -1 1 17 -2 -2 2 Nettoresultat 179 317 394 234 294 284 Försäljning per division Helår (Mkr) 96Q2 96Q3 96Q4 1996 97Q1 97Q2 97Q3 Chewing 267 296 232 1 043 295 261 312 Tobacco Cigarettes 489 505 564 1 983 349 430 414 Cigars 168 168 183 678 151 186 161 Lighters 217 205 212 846 211 226 210 Matches 316 262 334 1 241 303 349 297 Pipe Tobacco 42 51 54 196 37 41 44 Snuff 221 229 249 900 238 267 281 Koncerngemens amt och 128 139 152 529 100 182 235 elimineringar Summa 1 848 1 855 1 980 7 416 1 684 1 942 1 954 Rörelseresultat före poster av engångskaraktär, per division Helår (Mkr) 96Q2 96Q3 96Q4 1996 97Q1 97Q2 97Q3 Chewing 98 111 100 368 104 93 123 Tobacco Cigarettes 189 223 234 789 94 144 175 Cigars 36 30 45 136 30 27 39 Lighters 15 11 11 48 10 13 16 Matches 33 24 36 118 26 43 40 Pipe Tobacco 5 14 13 41 5 9 9 Snuff 100 117 128 431 115 117 138 Koncerngemens amt och -54 -48 -67 -208 -50 -39 -80 elimineringar Summa 422 482 500 1 723 334 407 460 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/11/06/19990309BIT00330/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/11/06/19990309BIT00330/bit0002.pdf

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar