Delårsrapport januari - september 2001

- Försäljningen ökade med 21 procent till 10 105 MSEK (8 337)
- Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 1 608 MSEK (1 386) 1)
- Resultatet före skatt uppgick till 1 411 MSEK (1 277) 1)
- Vinsten per aktie ökade till 2:57 SEK (1:97), en ökning med 30 procent 1)
- Resultatet före avskrivningar, ränta och skatt ökade till 2 095 MSEK (1 785)
- Antal utestående aktier per den 30 september 2001 uppgick till 357,0 miljoner jämfört med 358,5 miljoner i juni 2001

1) före jämförelsestörande post om 80 MSEK

Försäljningen ökade med 21 procent under de första nio månaderna, varav förvärvade verksamheter svarade för 6 procentenheter. Högre valutakurser, främst en högre dollarkurs, har påverkat försäljningen positivt med 6 procentenheter. Den organiska tillväxten uppgick till 9 procent. Samtliga produktområden visade ökad försäljning. De största ökningarna visar cigarrer, piptobak, tändare och snus.

Framförallt cigarrer, tändstickor, piptobak och tändare bidrar till resultatförbättringen. Resultatet för snus har belastats för kostnader avseende utveckling och lansering av nya produkter i framför allt USA och Indien. Som jämförelsestörande post redovisas en engångskostnad om 80 MSEK avseende omstrukturering av cigarrverksamheten. Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster ökade med 16 procent till 1 608 MSEK.

Finansnettot försämrades till -197 MSEK (-109) främst beroende på föregående års inlösenprogram, återköp av aktier samt företagsförvärv.

Vinsten per aktie under de första nio månaderna före jämförelsestörande poster ökade till 2:57 SEK (1:97). Vinsten per aktie under tredje kvartalet ökade till 0:88 SEK (0:73).

Vid den ordinarie bolagsstämman den 24 april 2001 beslöts om förnyat mandat att återköpa upp till 10 procent av antalet utestående aktier. Bolagsstämman beslöt också att aktiekapitalet skall nedsättas med 36 MSEK genom indragning av 15 000 000 aktier. Nedsättningen registrerades i oktober.

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar