Extra bolagsstämma i Swedish Match

Extra bolagstämma i Swedish Match i dag beslutade i enlighet med styrelsens förslag att lösa in 34.752.689 aktier med ett inlösenbelopp om 35 kronor per aktie. Bolagets aktiekapital nedsätts härvid med 69.505.378 kronor. Totalt inlösenbelopp uppgår till 1.216.344.115 kronor. Extra bolagstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en fondemission genom höjning av aktiens nominella belopp från 2 kronor till 2,20 kronor, varefter aktiekapitalet kommer att uppgå till 948.947.258,60 kronor. Fondemissionen sker genom att till aktiekapitalet överförs dels från överkursfonden de 64.442.163 kronor som tillförts bolaget genom den av styrelsen den 26 juni 1998 beslutade nyemissionen, dels från reservfonden resterande belopp. Utbetalning av inlösenbeloppet beräknas ske till månadsskiftet juli - augusti 1998. Aktieägare som anmält aktier för inlösen behöver inte vidta några ytterligare åtgärder. Swedish Match AB (publ) Styrelsen För ytterligare information, kontakta: Jan Gabrielsson, Senior Vice Arb: President, 08-658 01 72 Corporate Finance Mobil: 0708-581 172 Bo Aulin, Senior Vice President, Arb: Corporate Affairs 08-658 03 64 Mobil: 070-558 03 64 Boel Sundvall, Vice President, Arb: Investor Relations 08-658 01 73 Mobil: 070-651 39 09

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.