Swedish Match börsnoteras

Swedish Match börsnoteras Volvos bolagsstämma har idag bifallit styrelsens förslag att dela ut samtliga aktier i Swedish Match till aktieägarna. För varje aktie i Volvo erhålls en aktie i Swedish Match. Aktierna beräknas noteras på O-listan vid Stockholms Fondbörs och på Nasdaq i USA från och med den 15 maj 1996. Aktierna i Swedish Match delas ut till dem som är registrerade hos Värdepapperscentralen VPC som aktieägare i Volvo på avstämningsdagen den 13 maj 1996. Sista dag för handel med Volvoaktier med rätt till utdelning av aktier i Swedish Match är den 8 maj 1996. Swedish Match Swedish Match är en Sverige-baserad internationell koncern som tillverkar och marknadsför ett brett utbud av tobaksprodukter, tändstickor och tändare. Swedish Match fokuserar sin verksamhet på bestämda produkter på utvalda geografiska marknader och har genom sina välkända varumärken uppnått ledande positioner med höga marknadsandelar på en rad marknader. Verksamheten bedrivs i fyra divisioner: -Tobacco Nordic tillverkar och säljer cigaretter, snus, tuggtobak, cigarrer/cigariller, piptobak, rulltobak samt tobakstillbehör. Divisionen har ledande positioner på alla sina produktområden i Sverige och är även ledande på den estniska cigarettmarknaden. Tobacco Nordic distribuerar dessutom i stort sett alla importerade tobaksprodukter i Sverige. -Tobacco EU tillverkar och säljer cigarrer och cigariller. Tobacco EU är en av världens största cigarrtillverkare och har en stark position på den västeuropeiska marknaden för cigarrer och viss export till andra marknader. -Tobacco USA tillverkar och säljer tuggtobak, piptobak och snus. Försäljningen sker huvudsakligen i USA, där divisionen är marknadsledare på tuggtobak. -Lights tillverkar och säljer tändstickor och engångständare över hela världen. Division Lights är världens största tillverkare av tändstickor och tredje största tillverkare av engångständare. Swedish Match har egna försäljningsorganisationer i Västeuropa, USA och Brasilien och koncernens produkter säljs i cirka 140 länder. Av den totala försäljningen 1995 skedde 38 procent i Sverige, 28 procent i övriga Europa, 20 procent i Nordamerika och 14 procent i övriga världen. Koncernens försäljning uppgick 1995 till 7 435 Mkr och rörelsresultatet före poster av engångskaraktär till 1 494 Mkr, vilket motsvarade en avkastning på operativt kapital om drygt 41 procent. Balansomslutningen uppgick per den 31 december 1995 till 6 646 Mkr och eget kapital till 1 557 Mkr. Antalet anställda var 7 306 varav 1 553 i Sverige. Ett viktigt steg i Swedish Matchs framtida utveckling Swedish Matchs koncernchef Göran Lindén: "I de branscher där Swedish Match verkar - tobaksprodukter och tändmedel - pågår en strukturell, global omvandling som ett resultat av dels förändringar i konsumtionsmönster på de etablerade marknaderna, dels en förskjutning av marknadstillväxten till nya geografiska områden. Swedish Match strävar efter att anpassa sig till denna förändring och med bibehållen lönsamhet fortsätta att stärka sina positioner för strategiskt viktiga produkter. Inom produktområdena cigaretter och snus i Sverige samt tuggtobak i USA har Swedish Match en ledande position som ska behållas och utgöra basen för koncernens fortsatta expansion på befintliga och nya geografiska marknader. Ambitionen är att uppnå en bättre balans mellan olika produktslags relativa andel av koncernens resultat liksom mellan olika geografiska marknader. Redan idag skiljer sig Swedish Match från andra internationella tobakstillverkare genom sin starka ställning inom rökfri tobak, där snus utgör en växande marknad. Koncernens försäljning av rökfri tobak är redan större än försäljningen av cigaretter. Koncernen har god intjäningsförmåga och kassaflödet är starkt. Swedish Match har därför förutsättningar att skapa god värdetillväxt för sina aktieägare genom att kombinera en konkurrenskraftig utdelningspolitik med en offensiv strategi. Swedish Matchs handlingsfrihet och möjlighet att självständigt disponera sina vinstmedel och därmed utveckla en långsiktig och stabil verksamhet ökar genom börsintroduktionen. Den dagliga värderingen av bolagets prestationer kommer ytterligare att stimulera Swedish Matchs ledning och anställda. Börsintroduktionen av Swedish Match kommer dessutom att innebära ett tillskott till Stockholmsbörsen av ett konjunkturokänsligt, renodlat konsumentvaruföretag." Prospekt En utförlig beskrivning av Swedish Match återfinns i prospekt som publicerades den 22 mars 1996. Prospekt finns att tillgå hos Alfred Berg Fondkommission, Birger Jarlsgatan 7, Stockholm och på SE-bankens kontor. Prospektet kan även beställas per telefon från Swedish Matchs huvudkontor (08-658 01 90). För ytterligare information kontakta: Göran Lindén, VD och koncernchef, 08-658 01 75. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1996/04/24/19990309BIT00440/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1996/04/24/19990309BIT00440/bit0002.pdf

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar