Swedish Match Delårsrapport januari-september 2001

Delårsrapport JANUARI-SEPTEMBER 2001 · Försäljningen ökade med 21 procent till 10 105 MSEK (8 337) · Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 1 608 MSEK (1 386) 1) · Resultatet före skatt uppgick till 1 411 MSEK (1 277) 1) · Vinsten per aktie ökade till 2:57 SEK (1:97), en ökning med 30 procent 1) · Resultatet före avskrivningar, ränta och skatt ökade till 2 095 MSEK (1 785) · Antal utestående aktier per den 30 september 2001 uppgick till 357,0 miljoner jämfört med 358,5 miljoner i juni 2001 [REMOVED GRAPHICS]1) före jämförelsestörande post om 80 MSEK Försäljningen ökade med 21 procent under de första nio månaderna, varav förvärvade verksamheter svarade för 6 procentenheter. Högre valutakurser, främst en högre dollarkurs, har påverkat försäljningen positivt med 6 procentenheter. Den organiska tillväxten uppgick till 9 procent. Samtliga produktområden visade ökad försäljning. De största ökningarna visar cigarrer, piptobak, tändare och snus. Framförallt cigarrer, tändstickor, piptobak och tändare bidrar till resultatförbättringen. Resultatet för snus har belastats för kostnader avseende utveckling och lansering av nya produkter i framför allt USA och Indien. Som jämförelsestörande post redovisas en engångskostnad om 80 MSEK avseende omstrukturering av cigarrverksamheten. Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster ökade med 16 procent till 1 608 MSEK. Finansnettot försämrades till -197 MSEK (-109) främst beroende på föregående års inlösenprogram, återköp av aktier samt företagsförvärv. Vinsten per aktie under de första nio månaderna före jämförelsestörande poster ökade till 2:57 SEK (1:97). Vinsten per aktie under tredje kvartalet ökade till 0:88 SEK (0:73). Vid den ordinarie bolagsstämman den 24 april 2001 beslöts om förnyat mandat att återköpa upp till 10 procent av antalet utestående aktier. Bolagsstämman beslöt också att aktiekapitalet skall nedsättas med 36 MSEK genom indragning av 15 000 000 aktier. Nedsättningen registrerades i oktober. Sammandrag av koncernens resultaträkning januari - september MSEK 2001 2000 Nettoomsättning 10 105 8 337 Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 1 608 1 386 Periodens resultat 886 844 Nettoomsättning per produktområde juli- januari- förän oktober helår förä september september dr 2000 - ndr MSEK 2001 2000 2001 2000 % september 2000 % 2001 Snus 629 529 1 799 1 519 18 2 351 2 071 14 Tuggtobak 349 311 1 028 911 13 1 344 1 227 10 Cigarrer 944 796 2 586 1 847 40 3 429 2 690 27 Piptobak & 247 205 697 562 24 897 762 18 Tillbehör Tändsticko 421 429 1 254 1 234 2 1 732 1 712 1 r Tändare 190 175 613 519 18 814 720 13 Övrig 761 627 2 128 1 745 22 2 734 2 351 16 verksamhet Summa 3 541 3 072 10 105 8 337 21 13 301 11 533 15 Rörelseresultat per produktområde juli- Januari- föränd oktober helår förä september september r 2000 - ndr MSEK 2001 2000 2001 2000 % september 2000 % 2001 Snus 242 254 691 704 941 954 -1 -2 Tuggtobak 90 72 278 244 365 331 10 14 Cigarrer 137 104 362 243 466 347 34 49 Piptobak & 62 58 185 159 239 213 12 Tillbehör 16 Tändstickor 46 24 134 67 157 90 74 100 Tändare 23 18 74 53 95 74 28 40 Övrig -38 -30 -116 -84 -155 -123 verksamhet Subtotal 562 500 1 608 1 386 2 108 1 886 12 16 Jämförelsestö rande -80 - -80 - -80 - - poster - Summa 482 500 1 528 1 386 2 028 1 886 8 10 Rökfri tobak (snus och tuggtobak) Snus Swedish Match är den enda globala snustillverkaren och har en ledande ställning på den nordiska snusmarknaden och i Sydafrika. I USA har bolaget den största marknadsandelen inom det snabbt växande lågprissegmentet. De största varumärkena är General, Catch och Ettan i Sverige, Timber Wolf i USA och Taxi i Sydafrika. Försäljningen de första nio månaderna ökade med 18 procent till 1 799 MSEK (1 519). Volymen i USA ökade med 11 procent under de första nio månaderna och marknads andelen uppgick till drygt 8 procent. Volymen på den nordiska marknaden ökade med 4 procent. Rörelseresultatet minskade de första nio månaderna jämfört med samma period föregående år till 691 MSEK (704) sedan kostnader för produktlanseringar, särskilt premiumsnuset Sequoia i USA, belastat resultatet. Tuggtobak Tuggtobak säljs framförallt på den nordamerikanska marknaden. Starka varumärken är Red Man och Southern Pride. Swedish Match är den ledande tillverkaren av tuggtobak i USA. Försäljningen de första nio månaderna uppgick till 1 028 MSEK (911), en ökning med 13 procent huvudsakligen beroende på högre dollarkurs. Rörelseresultatet de första nio månaderna uppgick till 278 MSEK (244). Marknaden för tuggtobak i USA har minskat med c:a 4 procent årligen under senare år. Swedish Match andel av marknaden har ökat jämfört med samma period föregående år och uppgår till drygt 42 procent. Brun tobak (cigarrer och piptobak) Cigarrer Swedish Match är en av världens största tillverkare av cigarrer och cigariller och är näst störst i försäljningsvärde. De största marknaderna är Nordamerika och Västeuropa. Tillsammans utgör de cirka 75 procent av världsmarknaden för cigarrer. Swedish Match marknadsför en bred varumärkesportfölj över hela världen med både premium och maskintillverkade cigarrer. Starka varumärken är Macanudo, Garcia Y Vega, La Gloria Cubana, La Paz, Justus van Maurik och Wings. Försäljningen de första nio månaderna uppgick till 2 586 MSEK (1 847), en ökning med 40 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen härrör huvudsakligen från förvärv men även från stark organisk tillväxt inom segmentet maskintillverkade cigarrer i USA. Försäljningen av premiumcigarrer visade något lägre volym jämfört med samma period föregående år. Försäljningen i Västeuropa ökade något. Rörelseresultatet för cigarrer ökade de första nio månaderna med 49 procent till 362 MSEK (243). Piptobak och Tillbehör Swedish Match är den tredje största tillverkaren i världen av piptobak och produkterna marknadsförs över hela världen. Starka varumärken är Borkum Riff, Boxer och Half and Half. De största marknaderna för piptobak är Nordamerika och Nord- och Västeuropa. Koncernen har också en betydande närvaro i Sydafrika. Försäljningen för de första nio månaderna ökade till 697 MSEK (562). Rörelseresultatet ökade till 185 MSEK (159). Tändstickor och Tändare Tändstickor Swedish Match är nummer ett på världsmarknaden för tändstickor. Varumärkena är mestadels lokala och mycket starka i respektive hemland. Betydelsefulla varumärken är Swan, Solstickan, Three Stars och Redheads. Försäljningen de första nio månaderna ökade med 2 procent jämfört med samma period föregående år till 1 254 MSEK (1 234). Rörelseresultatet ökade till 134 MSEK (67). Rörelsemarginalen förbättrades under tredje kvartalet till 10,9 procent (5,6) beroende på effekten av tidigare annonserade omstruktureringsprogram, men även på förbättrade volymer på vissa marknader. Tändare Swedish Match är den tredje största tillverkaren av tändare i världen och det största varumärket är Cricket. Försäljningen de första nio månaderna ökade med 18 procent till 613 MSEK (519). Rörelseresultatet ökade med 40 procent till 74 MSEK (53) beroende på ökade volymer och förbättrad produktivitet. Övrig verksamhet Övrig verksamhet inkluderar bl.a. distribution av tobaksprodukter på den svenska marknaden, försäljning av reklamprodukter, viss fastighetsverksamhet, koncerngemensamma kostnader och kostnader för affärsutveckling. Kostnaderna för affärsutveckling har ökat jämfört med motsvarande period föregående år. För niomånadersperioden försämrades resultatet, netto, till -116 MSEK (- 84). Finansnetto Finansnetto under de första nio månaderna uppgick till -197 MSEK (-109). Räntenettot uppgick till -218 MSEK (-108). Övriga finansiella poster, netto, uppgick till 21 MSEK (-1). Skatter Skatter för de första nio månaderna uppgick till 426 MSEK (428), vilket motsvarar en skattesats om 32 procent. Förvärv I januari förvärvades ett mindre företag för reklamprodukter i Belgien. Den första februari undertecknades slutligt avtal med British American Tobacco om förvärv av dess verksamhet för piptobak i Sydafrika. Förvärvet omfattar produktionsanläggning, varulager och varumärken. Den årliga försäljningen uppgår till cirka 200 MSEK. Slutligt avtal har också träffats med säljaren till Leonard Dingler i Sydafrika om beloppet för ett prestationsbaserat tillägg till köpeskillingen för företaget. I slutet av augusti förvärvades verksamheten avseende torrt snus i Europa från Burger. I september överenskoms om förvärv av Maga S.p.a., en ledande oberoende distributör av tobaksprodukter i Italien. Förvärvet ger Swedish Match tillgång till egen marknads- och försäljningsorganisation på den italienska marknaden. Den årliga omsättningen uppgår till cirka 35 MSEK. Investeringar Koncernens direkta investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 422 MSEK (219). Bland investeringarna ingår pågående investering i en ny snusfabrik utanför Göteborg och ökade investeringar inom cigarrverksamheten. Totala avskrivningar uppgick till 487 MSEK (399), av vilka avskrivningar på materiella tillgångar uppgick till 235 MSEK (200) och avskrivningar på immateriella tillgångar uppgick till 252 MSEK (199). Finansiering och likviditet Vid slutet av perioden hade koncernen en nettoskuld på 4 259 MSEK jämfört med 2 739 MSEK per den 31 december 2000. Under det tredje kvartalet minskade nettoskulden med 276 MSEK. Kassa och bank inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 1 947 MSEK vid slutet av perioden jämfört med 2 960 MSEK vid början av året. De likvida medlen är främst placerade i kortfristigt omsättningsbara räntebärande värdepapper. Tobaksskatt De senaste 12 månaderna har koncernen i Sverige betalat tobaksskatt jämte mervärdeskatt på denna med 9 964 MSEK (9 363). Medelantal anställda i koncernen Medelantalet anställda i koncernen under den senaste tolvmånadersperioden var 14 014 jämfört med 13 672 för helåret 2000. Aktiestruktur Vid den ordinarie bolagsstämman den 24 april 2001 beslöts att aktiekapitalet skall nedsättas med 36 MSEK genom indragning av 15 000 000 aktier genom överföring till fri fond. Nedsättningen registrerades den 16 oktober. Efter nedsättningen uppgår bolagets aktiekapital till 891,8 MSEK fördelat på 371 596 181 aktier med ett nominellt värde på 2:40 SEK. Genom återköp innehar Swedish Match 14 577 000 aktier, varför netto utestående aktier uppgår till 357 019 181. Årets bolagsstämma be slöt också om förnyat mandat att inköpa så många aktier att Swedish Match vid varje tillfälle innehar högst 10 procent av bolagets aktier. Om mandatet om återköp utnyttjas till fullo, kommer antalet utestående aktier i bolaget, netto efter återköp, att uppgå till 334,4 miljoner aktier. Optionsprogram Under det första halvåret utställdes 1 812 309 köpoptioner som en del i ett bonusprogram för ledande befattningshavare. Köpoptionerna kan utnyttjas från den 13 mars 2004 till den 14 mars 2006. Varje option berättigar till inköp av 1 aktie med ett lösenpris per aktie på SEK 44:50. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Swedish Match tillämpar Redovisningsrådets nya rekommendation RR9 Inkomstskatter. Jämförelsetalen för 2000 har räknats om enligt de nya principerna. Ytterligare information Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Bokslutsrapport för helåret 2001 kommer att publiceras den 12 februari 2002. Stockholm den 23 oktober 2001 Lennart Sundén Verkställande direktör och koncernchef ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT00600/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT00600/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar