Swedish Match föreslår villkor för inlösen

Swedish Match föreslår villkor för inlösen Styrelsen för Swedish Match beslutade den 24 februari 1998, att föreslå ordinarie bolagsstämma den 29 april 1998 att besluta om inlösen av egna aktier i storleksordningen 1.200 MSEK. Förslaget baseras på Swedish Matchs starka finansiella ställning och ligger inom ramen för den av styrelsen fastlagda programförklaringen om överföring av överskottsmedel till aktieägarna. Föreslagen inlösen av aktier under 1998 påverkar enligt styrelsens uppfattning inte bolagets möjlighet att genomföra sin ambitiösa tillväxtstrategi. Styrelsen har idag preciserat villkoren för det förslag som aktieägarna skall ta ställning till vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 1998. Samtliga aktieägare i Swedish Match kommer att erbjudas lösa in var trettonde aktie mot kontant återbetalning om 35 kronor per aktie. För varje aktie i Swedish Match erhålles en inlösenrätt. Tretton inlösenrätter berättigar till inlösen av en aktie i Swedish Match. Vid fullt utnyttjande av inlösenrätterna kommer högst 35.658.327 aktier att lösas in och högst 1.248 MSEK att överföras till aktieägarna i Swedish Match genom inlösen. Första dag för handel med aktier i Swedish Match exklusive inlösenrätter planeras till den 6 maj 1998. Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter planeras till den 8 maj 1998. Anmälningsperioden beräknas löpa från den 13 maj till den 12 juni 1998. Ett informationsmaterial kommer att distribueras till samtliga aktieägare i samband med anmälningsperiodens början. Handel i inlösenrätter beräknas ske vid Stockholms Fondbörs mellan den 13 maj och den 9 juni. Ett parallellt erbjudande kommer att riktas till amerikanska och kanadensiska aktieägare samt ägare av ADR. Handel på NASDAQ i inlösenrätter beräknas ske mellan den 13 maj och den 12 juni 1998. En extra bolagsstämma i Swedish Match den 7 juli föreslås fatta erforderliga beslut för inlösen av anmälda aktier. Utbetalning av inlösenbeloppet beräknas kunna ske vid månadsskiftet juli/augusti 1998. I syfte att tillföra bolaget medel motsvarande den nedsättning av aktiekapitalet som inlösen medför, avser styrelsen föreslå en riktad nyemission om högst 4 miljoner aktier. Nyemission skall ske till marknadsmässiga villkor och riktas till Föreningssparbankernas aktiefonder, Fjärde AP-fonden, SPP samt Ratos. Den extra bolagsstämman föreslås därefter besluta om fondemission genom överföring till aktiekapitalet från överkursfonden samt reservfonden. Härigenom avses aktiens nominella belopp öka från 2:00 kronor till 2:20 kronor, vilket totalt innebär att cirka 86,1 MSEK tillförs aktiekapitalet. Därmed återställs aktiekapitalet till minst den nivå som gällde före inlösen. Genom förfarandet med ny- och fondemission möjliggörs en utbetalning av inlösenbeloppet till inom en månad efter den extra bolagsstämman jämfört med normalt fyra till sex månader. Detta genom att ett förfarande med rättens tillstånd då inte krävs för att genomföra utbetalning. Effekten av inlösen på resultat- och balansräkning samt nyckeltal redovisas i särskild tabell för proformaräkenskaper. PROFORMA-RÄKENSKAPER Kommentarer till proforma räkenskaper Proforma räkenskaper har baserats på Swedish Matchs bokslut för 1997, varvid justeringar gjorts för effekter av inlösen och nyemission. Proforma resultaträkning 1997 har upprättats som om inlösen och nyemission genomförts per den 1 januari 1997. Proforma balansräkning 1997 har upprättats som om inlösen och nyemission genomförts per den 31 december 1997. Informationen proforma har vidare baserats på följande antaganden: att erbjudandet om inlösen accepterats i sin helhet; att inlösenkursen fastställts till 35 kronor; att det genom nyemission tillförts 71,3 MSEK; att nyemissionskursen uppgår till 27 kronor per aktie, motsvarande marknadskurs vid emissiontillfället; att nettoinlösenbeloppet (inlösenbeloppet minskat med nyemissionslikviden) finansierats genom kortfristiga lån med en räntesats på 5 procent, samt att effekten av de ökade räntekostnaderna på nettoresultat beräknats med beaktande av 28 procent schablonskatt. Räkenskaper proforma är upprättade under antagandet att aktieägarna vid den ordinarie bolagsstämman den 29 april beslutar om inlösen samt att aktieägarna vid extra bolagsstämma den 7 juli 1998 fattar nödvändiga beslut om inlösen av de till inlösen anmälda aktierna. KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Utfall Proforma MSEK 1997Justering 1997 ar Försäljning 7 465 7 465 Kostnad för sålda varor -3 615 -3 615 Bruttovinst 3 850 3 850 Försäljnings- och adm -2 281 -2 281 kostnader mm Resultatandelar i 17 17 intressebolag Rörelseresultat 1 586 1 586 Finansiella poster, netto -28 -59 -87 Resultat efter finansiella 1 558 -59 1 499 poster Skatter -512 16 -496 Minoritetsintresse -1 -1 Årets resultat 1 045 -43 1 002 KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG Utfall Proforma 31 31 december december MSEK 1997Justering 1997 ar Immateriella 757 757 anläggningstillgångar Materiella 2 226 2 226 anläggningstillgångar Finansiella 308 308 anläggningstillgångar Kortfristiga operativa 3 125 3 125 tillgångar Kortfristiga finansiella 153 153 fordringar Kassa och bank 563 563 Summa tillgångar 7 132 7 132 Eget kapital 2 972 -1 177 1 795 Minoritet 20 20 Avsättningar 656 656 Långfristiga skulder till 209 209 kreditinstitut Övriga långfristiga skulder 27 27 Kortfristiga skulder till 825 1 177 2 002 kreditinstitut Övriga kortfristiga skulder 290 290 Kortfristiga operativa 2 133 2 133 skulder Summa eget kapital, 7 132 0 7 132 avsättningar och skulder NYCKELTAL OCH DATA PER AKTIE Proforma 1997Justering 1997 ar Antal aktier 463 558 -33 016 430 541 252 969 283 1 Vinst per aktie, SEK 2.20 2.33 1 Eget kapital per aktie, SEK 6.25 4.17 Nettoskuld, MSEK 471 1 648 Skuldsättningsgrad, % 15.7 90.8 Räntetäckningsgrad, ggr 24.9 13.1 Soliditet, % 41.9 25.4 2 Avkastning på eget kapital, 39.5 68.4 % 1 Eftersom inlösenkursen överstiger börskurs är vinst per aktie samt eget kapital per aktie 1997 korrigerade för att möjliggöra jämförelse med vinst per aktie och eget kapital per aktie efter inlösen. Denna korrigering har baserats på en antagen börskurs före inlösen om 27 kronor, en inlösenkurs om 35 kronor samt att var trettonde aktie inlöses. Korrigeringsfaktorn har då beräknats som (13*27 - 35) / 12 / 27 = 0,9753. Utan korrigering uppgick vinst per aktie och eget kapital per aktie 1997 till 2:25 kronor respektive 6:41 kronor. 2 Avkastning på eget kapital har definierats som årets resultat dividerat med genomsnittet av det egna kapitalets ingående och utgående balans. Eftersom årets resultat proforma 1997 har beräknats som om inlösen genomförts per den 1 januari 1997 har det egna kapitalets ingående balans, vid beräkningen av avkastningen på eget kapital proforma 1997, minskats med nettoinlösenbeloppet (inlösenbeloppet minskat med nyemissionslikviden). Före korrigering uppgick det egna kapitalets ingående balans till 2 314 miljoner kronor. Swedish Match är verksamt inom tobaks-, tändare- och tändsticksområdet och omsätter ca 7.500 MSEK. Företaget har drygt 6.500 anställda på ett 80-tal platser i världen. Swedish Match är noterat på Stockholms Fondbörs och NASDAQ, USA. För ytterligare information, kontakta: Jan Gabrielsson, Senior Vice President, CFO 08-658 01 72 Boel Sundvall, Vice President, Investor Relations 08-658 01 73 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/04/22/19990120BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/04/22/19990120BIT00070/bit0002.pdf

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar