Swedish Match kommenterar den strategiska utvärderingen av STG

Med hänvisning till tillkännagivandet i pressmeddelandet den 9 februari 2015, meddelar Swedish Match att den strategiska utvärderingen i syfte att identifiera framtida värdeskapande möjligheter för Scandinavian Tobacco Group (STG) fortsatt. Som en del av denna översyn har STG:s ledning tillsammans med dess styrelse fastställt förväntningar avseende den finansiella utvecklingen för STG-koncernen.

För helåret 2015 förväntar sig STG en högre ensiffrig tillväxt i nettoomsättning och en justerad EBITDA-marginal i stort sett i linje med 2014 (20,3 procent). Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar förväntas uppgå till cirka 250 MDKK.

På medellång sikt bedömer STG att den organiska tillväxten, exklusive valutaeffekter, årligen kommer att uppgå till 1-3 procent vad gäller nettoomsättningen och 3-5 procent för justerad EBITDA, vilket speglar de pågående kostnadsbesparings- och effektiviseringsinitiativ som håller på att genomföras.

För helåret 2016 förväntar sig STG att den organiska nettoomsättningstillväxten och den justerade EBITDA-tillväxten exklusive valutaeffekter kommer att vara på samma nivå som bedömningen på medellång sikt.

Som en del av den strategiska utvärderingen har STG:s ledning identifierat flera kostnadsbesparande åtgärder och möjligheter att minska lagernivåerna. STG:s ledning förväntar sig därför kostnadsbesparingar om cirka 140 MDKK jämfört med helåret 2014 efter full implementering under 2018. Under samma period förväntar sig STG också ett förbättrat rörelsekapital om cirka 500 MDKK jämfört med nivån för rörelsekapitalet för helåret 2014.

STG fortsätter att göra investeringar relaterade till ny tobakslagstiftning vilket förväntas leda till att investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar under 2016 kommer att vara i linje med eller något över 2015 års nivå. Denna förväntade nivå är högre än den beräknande investeringsnivån för underhåll på medellång sikt om cirka 150 MDKK per år.

Per den 30 september 2015 hade STG 3 323 MDKK i räntebärande skulder vilket motsvarar 2,3 gånger justerad EBITDA för de senaste tolv månaderna.

__________

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktad information som baseras på nuvarande förväntningar hos STG:s ledning och dess styrelse. Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad information är rimliga, kan ingen garanti lämnas på att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bland annat ändrade marknadsförutsättningar och mer generella ändrade förutsättningar såsom ekonomi, marknader och konkurrens, förändringar i lagkrav eller andra politiska åtgärder samt variationer i valutakurser.

__________

Kontakter:

Lars Dahlgren, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 0441

Marlene Forsell, Senior Vice President och Chief Financial Officer
Kontor 08 658 0489

Emmett Harrison, Senior Vice President Investor Relations and Corporate Sustainability
Kontor 08 658 0173

___________

Informationen är sådan som Swedish Match AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 november 2015 kl. 08.30 (CET).
___________

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktområdena Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter (cigarrer och tuggtobak) samt Tändprodukter (tändstickor, tändare och kompletterande produkter). Tillverkning sker i sex länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Koncernens globala nettoomsättning var 14 303 MSEK under tolvmånadersperioden som slutade den 30 september 2015. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA).

Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.
___________

Swedish Match AB (publ), 118 85 Stockholm
Besöksadress: Sveavägen 44, 8 tr. Telefon: 08 658 0200
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.com

Taggar:

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar