Swedish Match överför 1.216.344.115 SEK till aktieägarna genom inlösen

Anmälningsperioden för Swedish Matchs erbjudande om inlösen av aktier avsluta- des den 12 juni 1998. Enligt den slutliga sammanräkningen har 34.752.689 akti- er anmälts för inlösen. Detta motsvarar 97,5 procent av det antal aktier som högst kan inlösas enligt erbjudandet. Styrelsen avser föreslå den extra bo- lagsstämman den 7 juli 1998 att fatta beslut om att inlösa detta antal aktier enligt erbjudandet, vilket omfattade inlösen av högst var trettonde aktie i Swedish Match med ett inlösenbelopp om 35 kronor per aktie. I samband med inlösen har Swedish Matchs styrelse i dag beslutat att, med stöd av ordinarie bolagsstämmans bemyndigande, genomföra en riktad nyemission till Föreningssparbankernas aktiefonder, Allmänna Pensionsfonden fjärde fondstyrel- sen, Försäkringsbolaget SPP samt Förvaltnings AB Ratos. Nyemissionen omfattar 2.534.100 aktier till teckningskursen 27,43 kronor per aktie. Följaktligen kommer en emissions-likvid om 69.510.363 kronor att tillföras bolaget. Styrelsens fullständiga förslag till beslut angående nedsättning av aktiekapi- talet vid Swedish Matchs extra bolagsstämma den 7 juli 1998 kommer att finnas tillgängligt hos bolaget från och med den 29 juni 1998. Föreliggande inlösen av aktier sker inom ramen för Swedish Matchs aktie- ägarprogram för överföring av överskottsmedel till bolagets ägare. Swedish Match AB (publ) Styrelsen Frågor angående detta pressmeddelande besvaras av: Sven Hindrikes Senior Vice President, Chief Financial Officer tel 08-658 0282 Jan Gabrielsson Senior Vice President tel 08-658 0172 Boel SundvallVice President, Investor Relations tel 08-658 0173

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken. Swedish Match produktområden är Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter (cigarrer och tuggtobak), Tändprodukter (tändstickor, tändare och kompletterande produkter) samt Övrig verksamhet. Tillverkning sker i sex länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.