Swedish Match överför 1.216.344.115 SEK till aktieägarna genom inlösen

Anmälningsperioden för Swedish Matchs erbjudande om inlösen av aktier avsluta- des den 12 juni 1998. Enligt den slutliga sammanräkningen har 34.752.689 akti- er anmälts för inlösen. Detta motsvarar 97,5 procent av det antal aktier som högst kan inlösas enligt erbjudandet. Styrelsen avser föreslå den extra bo- lagsstämman den 7 juli 1998 att fatta beslut om att inlösa detta antal aktier enligt erbjudandet, vilket omfattade inlösen av högst var trettonde aktie i Swedish Match med ett inlösenbelopp om 35 kronor per aktie. I samband med inlösen har Swedish Matchs styrelse i dag beslutat att, med stöd av ordinarie bolagsstämmans bemyndigande, genomföra en riktad nyemission till Föreningssparbankernas aktiefonder, Allmänna Pensionsfonden fjärde fondstyrel- sen, Försäkringsbolaget SPP samt Förvaltnings AB Ratos. Nyemissionen omfattar 2.534.100 aktier till teckningskursen 27,43 kronor per aktie. Följaktligen kommer en emissions-likvid om 69.510.363 kronor att tillföras bolaget. Styrelsens fullständiga förslag till beslut angående nedsättning av aktiekapi- talet vid Swedish Matchs extra bolagsstämma den 7 juli 1998 kommer att finnas tillgängligt hos bolaget från och med den 29 juni 1998. Föreliggande inlösen av aktier sker inom ramen för Swedish Matchs aktie- ägarprogram för överföring av överskottsmedel till bolagets ägare. Swedish Match AB (publ) Styrelsen Frågor angående detta pressmeddelande besvaras av: Sven Hindrikes Senior Vice President, Chief Financial Officer tel 08-658 0282 Jan Gabrielsson Senior Vice President tel 08-658 0172 Boel SundvallVice President, Investor Relations tel 08-658 0173

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.