Swedish Match utser valberedning

Enligt beslut på årsstämman 2007 erhöll styrelsens ordförande mandat att kontakta de fyra största aktieägarna i bolaget och be dem att utse en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

Till ledamöter i valberedningen har därvid, förutom styrelsens ordförande Conny Karlsson, utsetts William N. Booth (Wellington Management Company), Mads Eg Gensmann (Parvus Asset Management), Michael Allison (Morgan Stanley Investment Management) och Andy Brown (Cedar Rock Capital).

På valberedningen ankommer, enligt den av bolagsstämman fastställda instruktionen, att bereda och till bolagsstämman avge förslag till val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor i förekommande fall samt val av ordförande på ordinarie bolagsstämma (årsstämma).

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till bolagets valberedning kan göra detta till bolagets chefsjurist Fredrik Peyron.

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar