Biovitrum Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2007

Biovitrum Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2007
Starkt andra kvartal med fortsatt positiv utveckling för projekten

April - Juni
• Nettointäkterna ökade med 33% och uppgick till 404,2 Mkr (304,8). Resultatet
ökade till 59,8 Mkr (7,1), vilket motsvarar ett resultat per aktie om 1,31 Kr
(0,15). Ökningen beror framför allt på en stark utveckling av
tillverkningsintäkterna från ReFacto®  
• Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades för andra kvartalet
2007, och var -16,4 Mkr ( 47,2) 
• A2A-projektet, som bygger på en helt ny princip för behandling av neuropatisk
smärta, avancerade in i klinisk fas II
• Kompletterande kliniska studier påbörjades av Exinalda™, för behandling av
patienter med otillräcklig bukspottkörtelfunktion 
• Martin Nicklasson tillträdde som ny VD den 14 maj

Januari - Juni
• Nettointäkterna ökade med 7% jämfört med samma period föregående år och
uppgick till 757,1 Mkr (708,1). Resultatet förbättrades med 11%, 103,9 Mkr
(93,4), vilket motsvarar ett resultat per aktie om 2,28 Kr (1,93)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 31,7 Mkr (26,9). Likvida medel
och kortfristiga placeringar uppgick per 30 juni till 876,8 Mkr (1 176,3)
• Intäkterna från hemofililäkemedlet ReFacto® ökade under perioden med 30% till
592,5 Mkr (455,3).
• Intäkterna från övriga läkemedel ökade med 26%

Efter periodens utgång
• I augusti ingicks ett nytt avtal med Wyeth om att marknadsföra
hemofililäkemedlet BeneFIX® i Norden
• Den nya reningsanläggningen i ReFacto®-produktionen godkändes av det
amerikanska läkemedelsverket, FDA

VD kommenterar
”Den positiva utvecklingen för Biovitrum fortsätter under det andra kvartalet
2007. Vi kan redovisa en god resultat- och försäljningstillväxt, samtidigt som
våra forskningsprojekt utvecklas positivt.”, säger VD Martin Nicklasson. ”Vi har
även kunnat utöka vår portfölj av marknadsförda läkemedel, vilket kommer att ha
en positiv inverkan på vår försäljning framöver. I början av året lanserade vi
Aloxi®, ett nytt läkemedel mot illamående förorsakat av cellgiftsbehandling, på
den nordiska marknaden. Och nyligen ingicks ett avtal med Wyeth om
marknadsföring i Norden av BeneFIX®. Biovitrum har varit mycket framgångsrikt på
den nordiska hemofilimarknaden och stärker ytterligare sin ställning med detta
avtal.” 
Rapporten kommer att presenteras av Biovitrums VD Martin Nicklasson och
finansdirektör Göran Arvidson på ett press- och analytikermöte i Stockholm idag
torsdagen den 23 augusti kl. 15:00 (CET), 
på Grand Hôtel, Vapensalen. Det går även att deltaga via telefon, för medverkan
ring: 08-566 363 29 (Sverige), +44 203 043 24 36 (UK) eller +1 866 458 40
87(US).  Presentationen kommer att direktsändas via Internet och kan följas i
realtid samt i efterhand på Biovitrums hemsida www.biovitrum.se.

Presentationsmaterialet kommer att finnas att tillgängligt på www.biovitrum.se
under investor relations/presentationer.

För ytterligare information, kontakta:

Biovitrum AB (publ) 
Martin Nicklasson, VD, tfn 08-697 23 27 
Göran Arvidson, Finansdirektör, tfn 08-697 23 68 
Anna Karin Källén, Kommunikationsdirektör, tfn 08-697 20 85 

Fakta om Biovitrum

Biovitrum är ett av Europas största biopharmabolag. Med verksamhet i Sverige och
Storbritannien bedriver Biovitrum forskning och utvecklar läkemedel för både
folksjukdomar och sjukdomar som drabbar mindre patientgrupper. Biovitrum har en
bred och balanserad FoU-portfölj med flera läkemedelsprojekt i kliniska och
prekliniska faser för behandling av fetma, diabetes, inflammation, ögon- och
blodsjukdomar liksom ett antal väl definierade specialistindikationer. Biovitrum
utvecklar och producerar också proteinläkemedel på kontraktsbasis samt
marknadsför ett antal specialistläkemedel huvudsakligen i Norden. Biovitrum
omsätter cirka 1,2 miljarder kronor och har cirka 550 anställda. Biovitrums
aktie noteras på OMX Nordiska börs i Stockholm sedan den 15 september 2006.
Ytterligare information finns på www.biovitrum.se

Prenumerera

Dokument & länkar