Biovitrum Delårsrapport 1 januari - 30 september 2007


            
KiobrinaTM och Faktor IXFc på väg mot kliniska studier

Juli - september

 * Nettointäkterna uppgick till 199,8 Mkr (248,2 Mkr). Kvartalet
  uppvisade ett negativt resultat -22,5 Mkr (5,6), vilket motsvarar
  ett resultat per aktie om -0,49 kr (0,13). Utfallet är i linje
  med vad som tidigare kommunicerats, och beror framförallt på
  lägre utleveranser av ReFacto® till följd av stora utleveranser
  under första halvåret samt lägre intäkter från
  kontraktsutveckling.

 * Kassaflödet från den löpande verksamheten för tredje kvartalet
  förbättrades med 25 Mkr till -46,4 Mkr.

 * Det första godkännandet för start av kliniska fas II prövningar
  med KiobrinaTM erhölls i Italien och Frankrike.

 * Ansökan om att inleda den första kliniska fas I/II studien med
  FIXfc i hemofili B-patienter lämnades in till den amerikanska
  läkemedelsmyndigheten FDA.

 * Marknadsföringsaktiviter inleddes för hemofili B-läkemedlet
  BeneFIX® i Norden.

 * Ett avtal ingicks med det danska läkemedelsbolaget Lundbeck, som
  får icke-exklusiv rätt att vidareutveckla vissa patentskyddade
  substanser inom 5-HT området och som inte överlappar med
  Biovitrums intressen.


Januari - september

 * Nettointäkterna var oförändrade jämfört med samma period
  föregående år och uppgick till 956,9 Mkr (956,3 Mkr). Resultatet
  under perioden uppgick till 81,4 Mkr (99,0 Mkr), vilket motsvarar
  ett resultat per aktie om 1,78 Kr (2,12). Utfallet, som tidigare
  kommunicerats, är huvudsakligen en följd av ökade
  forskningskostnader och minskade intäkter från
   kontraktsutveckling som kompenseras av högre utleveranser av
  ReFacto®.

 * Intäkterna från hemofili A-läkemedlet ReFacto® ökade under
  perioden med 18% till 695,8 Mkr (591,0).

 * Intäkterna från övriga läkemedel ökade med 30%.

 * Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till -14,7
  Mkr (-44,6 Mkr). Likvida medel och kortfristiga placeringar
  uppgick per 30 september till 805,3 Mkr (929,4).


Biovitrum arrangerar kapitalmarknadsdagar den 7 och 8 november i
Stockholm respektive London. Mer information finns på vår hemsida
www.biovitrum.se.


VD kommenterar"Tredje kvartalets finansiella resultat speglar effekten av de stora
utleveranser av ReFacto® som skett under årets första sex månader
samt en medveten ökad resursallokering till interna projekt och
därmed lägre intäkter från kontraktsutveckling. Det är
tillfredställande att notera de fortsatt starka ReFacto®-intäkterna
under årets första nio månader samt att intäkterna för övriga
läkemedel också fortsätter att öka starkt. Forskningskostnaderna har
ökat något jämfört med motsvarande period förra året vilket är ett
tecken på att vi flyttar fram positionerna. Ett sådant exempel är att
vi nu tagit viktiga steg mot de första kliniska prövningarna för två
av våra nyckelprojekt, Kiobrina och FIXFc", säger Biovitrums VD
Martin Nicklasson.
Rapporten kommer att presenteras av Biovitrums VD Martin Nicklasson
och finansdirektör Göran Arvidson på ett press- och analytikermöte i
Stockholm idag tisdagen den 23 oktober i kl. 15:00 (CET), på Opera
Huset, Karl XII:s torg, Ingång: Operakällaren. Det går även att
deltaga via telefon, för medverkan ring: 08-566 363 29 (Sverige), +44
203 043 24 36 (UK) eller +1 866 458 40 87(US). Presentationen kommer
att direktsändas via Internet och kan följas i realtid samt i
efterhand på Biovitrums hemsida www.biovitrum.se.

Presentationsmaterialet kommer att finnas att tillgängligt på
www.biovitrum.se under investor relations/ presentationer.För ytterligare information kontakta:

Martin Nicklasson, VD, tfn 08-697 23 27
Göran Arvidson, Finansdirektör, tfn 08-697 23 68
Anna Karin Källén, Kommunikationsdirektör, tfn 08-697 20 85Om Biovitrum

Biovitrum är ett av Europas största biopharmabolag. Med verksamhet i
Sverige och Storbritannien bedriver Biovitrum forskning och utvecklar
läkemedel för både folksjukdomar och sjukdomar som drabbar mindre
patientgrupper. Biovitrum har en bred och balanserad FoU-portfölj med
flera läkemedelsprojekt i kliniska och prekliniska faser för
behandling av fetma, diabetes, inflammation, ögon- och blodsjukdomar
liksom ett antal väl definierade specialistindikationer. Biovitrum
utvecklar och producerar också proteinläkemedel på kontraktsbasis
samt marknadsför ett antal specialistläkemedel huvudsakligen i
Norden. Biovitrum omsätter cirka 1,2 miljarder kronor och har cirka
550 anställda. Biovitrums aktie noteras på OMX Nordiska börs i
Stockholm sedan den 15 september 2006. Ytterligare information finns
på www.biovitrum.se.