Biovitrum förvärvar Kepivance® och Stemgen® från Amgen samt tecknar en exklusiv licens för Kineret®


            
STOCKHOLM och THOUSAND OAKS, Californien, USA - 15 september, 2008.
Biovitrum AB (publ) (STO:BVT) och Amgen (NASDAQ:AMGN) meddelade i dag
att man undertecknat ett avtal, som innebär att Biovitrum kommer att
förvärva de marknadsförda proteinläkemedlen Kepivance® (palifermin)
och Stemgen® (ancestim) från Amgen. Biovitrum kommer dessutom att
från Amgen erhålla en global exklusiv licens för Kineret® (anakinra)
för dess nuvarande godkända indikationer. Dessutom omfattar avtalet
ett lager av dessa läkemedel till ett icke offentliggjort värde.

Kineret,  Kepivance  och  Stemgen  genererade   sammanlagda
försäljningsintäkter på nära 470 miljoner SEK under 2007.
Affärens villkor inkluderar en betalning på omkring 870 miljoner SEK
bestående av 740 miljoner SEK i likvida medel och Biovitrumaktier
till ett värde av 130 miljoner SEK vid affärens avslut. Betalningen
kan i enlighet med avtalet bli föremål för vissa justeringar.
Dessutom  lämnar  avtalet  garantier  för  betalning   av
milstolpsersättningar utlösta av framtida försäljning och ytterligare
extra  betalningar  under  vissa  omständigheter,  vilket  utan
inskränkningar inkluderar royaltybetalningar i den händelse att
Biovitrum utvecklar modifierade former av Kineret. Biovitrum kommer
att finansiera den likvida delen av transaktionen med lån och
befintliga likvida medel. Affären förväntas vara avslutad i slutet av
2008."Förvärvet av dessa tre spännande proteinläkemedel ligger helt i
linje med vår affärsstrategi och vårt vägval för tillväxt. Vi kommer
nu att utvidga Biovitrums närvaro till att omfatta Nordamerika,
Europa, Australien och Nya Zeeland, vilket gör det möjligt för oss
att betjäna patienter med stora medicinska behov i dessa regioner",
säger Martin Nicklasson, Biovitrums VD. "Dessutom kommer de nya
produkterna att  tillföra värdefullt  momentum till  vårt  top
line-resultat liksom ytterligare kassaflöde. Att vi framgångsrikt
fört detta avtal i hamn utgör också ett kvitto på vår goda och starka
relation till Amgen", tillägger Nicklasson."Vi är mycket nöjda med att ha träffat ett avtal som innebär att
Biovitrum, en betrodd affärspartner, kommer att ta sig an dessa
viktiga läkemedel och fortsätta att göra dem tillgängliga för de
patienter  som  behöver  dem",  säger  Kevin  Share,  Amgens
styrelseordförande och VD. "Detta avtal kommer att tillåta Amgen att
fokusera sina resurser på att utveckla nya, innovativa terapier för
alvarliga sjukdomar och på att expandera sina kärnprodukter till
nytta för fler patienter på marknader i hela världen", tillägger
Sharer.

Om Kineret® (anakinra)
Information om Kineret finns på Amgens hemsida:
 http://www.amgen.com/patients/products_kineret.html

Om Kepivance® (palifermin)
Information om Kepivance finns på Amgens hemsida:
http://www.amgen.com/patients/products_kepivance.html

Om Stemgen® (ancestim)
Information om Stemgen finns på Amgens hemsida:
http://www.amgen.com.au/patients/products_enbrel.html

Om Biovitrum
Biovitrum är ett läkemedelsbolag med verksamhet i Sverige och
Storbritannien.    Bolaget    marknadsför    ett    antal
specialistvårdsläkemedel huvudsakligen i Norden. Med kompetens och
erfarenhet tar Biovitrum vetenskapliga innovationer hela vägen till
marknaden och till patienter med stora medicinska behov. Expertisen
och kapaciteten omfattar utveckling och produktion av biotekniska
läkemedel, liksom  forskning  och utveckling  av  småmolekylära
substanser. Med en omsättning på cirka 1,3 miljarder kronor och cirka
500 anställda är Biovitrum en betydande europeisk spelare  på
specialistläkemedelsmarknaden. Biovitrums aktie är noterad på OMX
Nordiska börs i  Stockholm. Ytterligare  information finns  på
www.biovitrum.se

Om Amgen
Amgen är ett världsledande bioteknologiskt läkemedelsföretag. Genom
vetenskapliga upptäckter och innovationer har företaget under 25 års
tid bidragit till att radikalt förbättra människors liv. Amgen är
föregångare i utvecklingen av nya produkter baserade på rekombinant
DNA-teknik och molekylärbiologi  och stod  för lanseringen  av
bioteknikindustrins första storsäljande läkemedel. Som ett Fortune
500-företag vars produkter betjänar miljontals patienter fortsätter
Amgen idag att med entreprenörsanda och vetenskap som drivkrafter
hjälpa människor  i kampen  mot svåra  sjukdomar.  Ytterligare
information finns på www.amgen.com

För ytterligare information kontakta:
Martin Nicklasson, Verkställande direktör
Telefon: 08-697 2545

Göran Arvidson, Finans direktör
Mobil: 070 633 30 42

Erik Kinnman, Informationsdirektör
Mobil: 073 422 15 40
erik.kinnman@biovitrum.com


Amgen, Thousand Oaks
Mary Klem (Media, U.S.)
Phone: +1 805 447 6979
Mobile: +1 805 341 0687

Arvind Sood (Investors)
Phone: +1 805 447 1060

Informationen ovan är sådan som Biovitrum kan vara skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande måndagen den 15 september 2008, klockan 07.00

Friskrivningsklausul: Amgen
Detta pressmeddelande innehåller  prognostiserade uppgifter  som
innefattar betydande risker och osäkerheter, inklusive de  som
diskuteras nedan och andra som finns i Amgens formulär 10-K för året
som slutade 2007-12-31, och i dess delårsrapporter på formulär 10-K
och formulär 8-K. Amgen tillhandahåller denna information enligt
datumet för detta pressmeddelande och frånsäger sig allt ansvar för
att uppdatera eventuella prognostiserade uppgifter som ingår i detta
dokument, till följd av ny information, framtida händelser eller
andra orsaker.
Inga prognostiserade uppgifter kan garanteras och verkliga resultat
kan komma att avvika väsentligt från de som Amgen förutspår. Amgens
resultat kan  påverkas  av Amgens  förmåga  att  framgångsrikt
marknadsföra både nya  och existerande  produkter inrikes  och
internationellt, klinisk och regelmässig utveckling (inhemsk och
utländsk)  avseende  nuvarande   och  framtida   produkter,
försäljningstillväxten av nyligen lanserade produkter, konkurrens
från andra produkter (inhemska och utländska), samt problem eller
förseningar i tillverkningen av dess produkter. Dessutom påverkas
försäljningen av Amgens produkter av ersättningsregler som fastställs
av tredje part, inklusive myndigheter, privata försäkringsbolag och
managed care-företag och kan påverkas av lagstiftning, klinisk
utveckling och  utvecklingen  av riktlinjer  och  inrikes  och
internationella trender mot  managed care  och begränsning  av
sjukvårdskostnader liksom av amerikansk lagstiftning som påverkar
prissättningen och ersättningsgraden av läkemedel. Myndigheters och
andras förordningar och ersättningsregler kan påverka utvecklingen,
användandet och prissättningen av Amgens produkter. Dessutom regleras
Amgens forskning, testning, prissättning, marknadsföring och övriga
verksamheter av omfattande regleringar av inhemska och utländska
myndigheter. Amgen eller andra parter kan upptäcka biverkningar och
säkerhets- eller tillverkningsproblem med Amgens produkter efter att
de har introducerats på marknaden. Amgens verksamhet kan påverkas avmyndigheters utredningar, rättsliga tvister eller stämningar avseende
produktansvar. Trots att Amgen har som praxis att söka patent för
sina produkter och teknologi, kan  det skydd som patent  och
patentansökningar utgör komma att ifrågasättas, ogiltigförklaras
eller kringgås av dess konkurrenter. Amgen är beroende av tredje part
för en avsevärd del av sin tillverkningskapacitet för produktion av
vissa av sina nuvarande och framtida produkter, och begränsningar av
produktionen kan hindra försäljningen av vissa av dess nuvarande
eller framtida produkter  samt utveckling  av potentiella  nya
produkter. Vidare konkurrerar Amgen med andra företag avseende en del
av sina marknadsförda produkter, liksom avseende upptäckten och
utvecklingen av framtida produkter. Upptäckt och identifikation av
nya potentiella produkter kan inte garanteras och vägen från koncept
till produkt är osäker; följaktligen kan det inte garanteras att en
enskild potentiell produkt kommer att fungera och bli en kommersiell
produkt. Vidare  tillhandahålls  en del  råmaterial,  medicinsk
utrustning och komponentdelar för  Amgens produkter enbart  av
tredjepartsleverantörer.

Prenumerera

Dokument & länkar