Biovitrum överlåter två projekt inom metabola sjukdomar till iNovacia


            
STOCKHOLM - 22 juni 2009. Biovitrum AB (publ) (STO: BVT) och iNovacia
AB offentliggör idag ett avtal om att överlåta de prekliniska GPR
119- och SCD-1-projekteten från Biovitrum till iNovacia.

Bolagen kommer enligt avtalet att dela på framtida intäkter från
projekten 70:30 (iNovacia: Biovitrum). Biovitrum erhåller också
royaltyn från en framtida försäljning av produkter som är resultat av
projekten. iNovacia kan enligt avtalet vidareutveckla projekten i
allians med ytterligare partners.

Substanser från GPR 119-projektet har visat önskad effekt i
diabetiska sjukdomsmodeller vilket tyder på att de kan återställa typ
2-diabetikers förmåga att bilda och frisätta insulin och därmed deras
möjligheter att reglera blodsockernivåer.

SCD-1-projektet har utvecklat substanser som visar positiv effekt på
'det onda kolesterolet' liksom på blodsockernivåer i sjukdomsmodeller
för diabetes.

"Det är glädjande att våra GPR 119- och SCD-1-projekt får ett nytt
hem hos iNovacia, ett företag som vi arbetat med under utvecklingen
av de nuvarande läkemedelskandidaterna. Dessutom vet vi att de har de
rätta förutsättningarna att framgångsrikt föra projekten vidare . Att
vi överlåter dessa båda lovande projekt till iNovacia tillåter oss
att fokusera ytterligare på att tillhandahålla proteinläkemedel för
specialistvård till patienter med stora medicinska behov", säger
Peter Edman, forskningschef på Biovitrum.

"Biovitrum visar genom denna affär ett stort förtroende för
iNovacia's förmåga att utveckla läkemedel. Vi ser fram emot att driva
GPR 119- och SCD-1-projekten fram mot marknad i allians med valda
partners. Detta steg är en del av iNovacia's strategi att etablera
sig som en internationellt konkurrenskraftig leverantör av
läkemedelsforskning", säger Thomas Olin, iNovacias VD.

Om GPR 119
GPR 119 är en receptor, som finns i bukspottkörtelns
insulinproducerande betaceller hos människa och som reagerar på
inkretiner, hormoner som produceras i mag-tarmkanalen, frisätts vid
måltider och stimulerar insulinfrisättning. Receptorer som förmedlar
effekter av inkretiner, bland annat GLP-1-receptorn, har därför
blivit några av de viktigaste målen för utveckling av nya läkemedel
mot typ 2-diabetes.
I motsats till GLP-1-receptorn kan GPR 119 aktiveras av småmolekylära
substanser, vilket har lett till ett stort medicinskt och
kommersiellt intresse för sådana substanser. Prekliniska resultat
från studier på betaceller från både människa och gnagare stödjer
uppfattningen att GRP 119 är viktig för regleringen av glykoskänslig
insulinfrisättning och betacellsfunktion. Projektet har utvecklat
flera serier av substanser, som är mycket aktiva i olika
modellsystem, så väl i provrör som i djur.

Om SCD-1
SCD-1(stearoylcoenzym-A-desaturas-1) är ett enzym som omvandlar
mättade fettsyror till enkelomättade fettsyror och är kritiskt för
bildningen av fett. Enzymaktiviteten korrelerar väl med
plasmakoncentrationer av fetter och BMI (body mass index) och ökar
vid högt födointag av kolhydrater. Dessa egenskaper anses vara
relevanta för uppkomsten av fetma och insulinokänslighet och
ansamling av fett i levern. SCD-1 är därför ett lovande målprotein
för behandling av alvarlig övervikt och typ 2-diabetes liksom vissa
leversjukdomar (hepatosteatos).

Det projekt som förvärvats av iNovacia har med hjälp av en patentsökt
hämmare visat att minskning av SCD-1-aktviteten i djurmodeller för
fetma leder till minskad bildning av enkelomättade fettsyror,
reducerad viktuppgång samt reducerade nivåer av LDL-kolesterol ("det
onda kolesterolet") och HbA1c (en markör för diabetes) och därmed
alltså till förbättrad metabol status.

Om Biovitrum
Biovitrum är ett internationellt läkemedelsbolag som marknadsför
specialistläkemedel i ett flertal regioner globalt. Med kompetens och
erfarenhet tar Biovitrum vetenskapliga innovationer till patienter
med stora medicinska behov. Expertisen och kapaciteten är fokuserad
på utveckling och produktion av biotekniska läkemedel inom våra
prioriterade områden hemofili, inflammation/autoimmuna sjukdomar,
stödbehandling vid cancerterapi och försämrat fettupptag. Företaget
har en omsättning på cirka 1,2 miljarder kronor och cirka 400
anställda. Företaget har sitt huvudkontor i Sverige och är noterad på
OMX Nordiska börs i Stockholm. Ytterligare information finns på
www.biovitrum.se

Om iNovacia
iNovacia utvecklar läkemedelskandidater på uppdrag åt
läkemedelsbolag, biotechbolag samt universitet och "non-profit"
organisationer. Med tillgång till ett internationellt
konkurrenskraftigt kemiskt bibliotek, unika biofysikaliska metoder
för karaktärisering av verkningsmekanismer och för SAR analys, kan
iNovacia minimera teknisk risk och optimera tid och kvalitet i
preklinisk läkemedelsutveckling. Specifika styrkor, utöver en gedigen
erfarenhet inom läkemedelsutveckling, inkluderar analysutveckling,
"high-throughput screening", fragmentbaserad screening,
proteinkaraktärisering, analytisk kemi, medicinsk kemi och in vitro
ADME.

iNovacia har utvecklat system för elektroniska labböcker, data
hantering och analys som säkrar "Intellectual Property" samt
effektiviserar kunskapsöverföring till kund och partners. För mer
information, se www.inovacia.se

För ytterligare information kontakta:
Biovitrum
Peter Edman, forskningschef
Mobil: +46 70 586 20 30
peter.edman@biovitrum.com

Erik Kinnman, informationsdirektör
Mobil: +46 73 422 15 40
erik.kinnman@biovitrum.com

iNovacia
Thomas Olin. VD
Mobil: +46 73 520 40 01
Thomas.Olin@inovacia.se

Informationen ovan är sådan som Biovitrum kan vara skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 22 juni 2009, klockan 08.30.

Prenumerera

Dokument & länkar