Delårsrapport för perioden 1 april till 30 juni 2010

Stark försäljningstillväxt i USA och positiv utveckling av projektportföljen.
Intäkter och EBITA uppgick till 510 Mkr respektive 60 Mkr
    · Försäljningen, exklusive Tracleer, ökade med 9% i fast växelkurs (CER) och
med 3% i kr

      ­  -  Försäljningen i Nordamerika ökade med 38% i CER och med 32% i kr

      ­   - Försäljningen i Europa, exklusive Tracleer, ökade med 3% i CER,
motsvarande ‑6% i kr

      ­   - Försäljningen av Kineret® ökade med 10% i CER och med 2% i kr

      ­   - Försäljningen av Orfadin® ökade med 15% i CER och med 5% i kr

      ­   - Totala ReFacto®-intäkterna ökade med 7% i CER och med 6% i kr

   · EBITA var för perioden 59.6 Mkr (-1,0, proforma 52,6) och resultatet per
aktie var 0,21 kr (0,29)

   · Kiobrina® avancerade till klinisk fas III-studie och resultaten från den
första kliniska fas II-studien publicerades

   · Swedish Orphan Biovitrum tecknade avtal med Pharming avseende de exklusiva
kommersiella rättigheterna till Ruconest® i 24 EU-länder. Den 24 juni fick
läkemedlet positiva utlåtanden av CHMP, vilket banar väg för ett centralt
EU-godkännande i början av hösten 2010.

   · Swedish Orphan Biovitrum tecknade ett långsiktigt leveransavtal med
Boeringer Ingelheim för kommersiell tillverkning av den aktiva substansen i
Kineret.

Betydande händelser efter periodens slut

   · Huvuddragen i en kommersiell allians med det kinesiska företaget Dongbao
offentliggjordes den 6 juli

   ·  Beslutet  att  fortsätta  med  rFVIIIFc  till  registreringsstudier
offentliggjordes den 9 juli

   · Resultaten från fas I/II-studien av  rFIXFc presenterades den 11 juli vid
World Federation of Hemophilia Congress i Buenos Aires, och visade en cirka
trefaldig ökning av halveringstiden

VD:s kommentar

Martin Nicklasson, VD, säger:

Jag är mycket nöjd med att investeringen vi har gjort inom marknadsföring och
försäljning i USA nu genererar stark försäljningstillväxt. Den fortsatta
prispressen inom läkemedelsbranschen i Europa hämmar oss, men jag är hoppfull
att de investeringar vi nyligen gjort i Europa kommer att generera stark
försäljning under den andra halvan av det här året. Den fortsatta utvecklingen
för både Kiobrina och rFVIIIFc till kliniska fas III-studier är uppmuntrande. Vi
har även fortsatt våra ansträngningar att bredda den kommersiella portföljen.
Både avtalet mellan Pharming och huvuddragen i den kommersiella alliansen med
Dongbao kommer att vara potentiella bidrag till långsiktig, lönsam tillväxt.Information om telefonkonferens
Delårsrapporten för andra kvartalet 2010 kommer att presenteras av Swedish
Orphan Biovitrums VD Martin Nicklasson och finansdirektör Göran Arvidson samma
dag. Presentationen kommer att hållas på engelska via en telefonkonferens som
även kan följas direkt eller i efterhand via Internet.

 Tid:             Tisdag den 20 juli, 2010 kl 15.00 (CET)


Den som önskar att delta i telefonkonferensen ringer:

SE:  08 505 202 70
UK: +44 (0)207 509 5139
US: +1 718 354 1226

För att  följa Telefonkonferensen via internet, direkt eller i efterhand följ
länken till sändningen på vår hemsida: www.sobi.com. (under Investor relations /
presentationer)

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt ca 30 minuter innan
telefonkonferensens start på vår hemsida: www.sobi.com  (under Investor
relations / presentationer)


Kontakter för ytterligare information

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Erik Kinnman, Investor Relations       tfn 073 422 15 40
Martin Nicklasson, VD                 tfn 08 697 23 27
Göran Arvidson, finansdirektör        tfn 08 697 23 68


Om Swedish Orphan Biovitrum
Swedish Orphan Biovitrum är ett Sverigebaserat specialistläkemedelsföretag med
internationell marknadsnärvaro. Bolaget fokuserar på att tillgängliggöra och
utveckla specialistläkemedel för patienter med sällsynta sjukdomar och stora
medicinska behov. Vår portfölj innehåller för närvarande cirka 60 marknadsförda
produkter, samt ett växande antal produkter i sen klinisk utvecklingsfas. Våra
fokusområden är: hemofili, inflammation/autoimmuna sjukdomar, försämrat
fettupptag, stödbehandling vid cancerterapi och ärftliga
ämnesomsättningsrubbningar. Swedish Orphan Biovitrums pro forma intäkter under
2009e var omkring 2 mdr SEK och antalet anställda cirka 500. Huvudkontoret finns
i Sverige och aktien (STO: SOBI) är noterad på OMX NASDAQ Stockholm. Ytterligare
information finns påwww.sobi.com.Informationen ovan är sådan som Swedish Orphan Biovitrum kan vara skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20
juli 2010, klockan 08:30.Prenumerera

Dokument & länkar