Kallelse till årsstämma i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Aktieägarna i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), org nr 556038-9321, kallas
härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2012 kl. 16.00 i Wallenbergsalen på
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Grev Turegatan 16, Stockholm.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20
april 2012,

dels anmäla sig till bolaget via Swedish Orphan Biovitrums hemsida:
www.sobi.com, per post under adress: Swedish Orphan Biovitrum AB (publ),
"Årsstämma", 112 76 Stockholm eller per telefon 08-697 34 27 senast fredagen den
20 april 2012.

Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller
organisationsnummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella ombud/biträden.

Per dagen för denna kallelse uppgår antalet aktier i bolaget till 267 295 132
varav 265 226 598 är stamaktier som medför rätt till en röst vardera och
2 068 534 aktier av serie C som medför rätt till 1/10 röst vardera, varvid det
sammanlagda antalet röster är 265 433 451,4. Bolagets innehav av egna aktier
uppgår till 2 068 534 aktier av serie C, vilka inte kan företrädas vid stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan
förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt
inregistrera sina aktier i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2012. Aktieägare
som önskar inregistrera sina aktier i eget namn bör underrätta förvaltaren i god
tid före detta datum.

Ombud mm

Aktieägare som skall företrädas genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid
som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Registreringsbevis skall utvisa de
förhållanden som gäller på dagen för bolagsstämman och bör i vart fall inte vara
äldre än ett år vid tidpunkten för årsstämman.

Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan
stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Formulär för
fullmakt tillhandahålls på bolagets hemsida www.sobi.com och kommer även att
sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.Bilaga: Fullständig kallelse till årsstämma i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)Om Swedish Orphan Biovitrum (Sobi)

Sobi är ett ledande europeiskt bioteknologiskt läkemedelsföretag inriktat på att
tillhandahålla innovativa behandlingar och service som bidrar till en bättre
hälsa för patienter med sällsynta sjukdomar. Produktportföljen innehåller cirka
45 marknadsförda produkter samt projekt i sen klinisk fas. Viktiga terapiområden
är inflammationssjukdomar samt genetiska- och metabola sjukdomar. Sobis intäkter
uppgick 2011 till 1,9 mdr SEK och antalet anställda var cirka 500. Aktien (STO:
SOBI) är noterad på OMX NASDAQ Stockholm. Ytterligare information finns på
www.sobi.com.Informationen ovan är sådan som offentliggjorts enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2012 klockan 08.30 CET.


Prenumerera

Dokument & länkar