Kommuniké från extra bolagsstämma i Swedish Orphan Biovitrum (Sobi)

Vid Sobis extra bolagsstämma i Stockholm idag beslutades följande i enlighet med
styrelsens förslag.
Prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för VD och överlåtelse av egna
aktier
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om införande av ett
prestationsbaserat långsiktigt aktieprogram för den nytillträdde verkställande
direktören Geoffrey McDonough. Aktieprogrammet är baserat på en egen investering
i Sobi-aktier i marknaden och tilldelning förutsätter bl.a. att vissa
prestationskrav relaterade till Sobis aktiekursutveckling uppfylls.

Stämman beslutade även att utöka styrelsens bemyndiganden från årsstämman 2011
att emittera och återköpa C-aktier, så att dessa även omfattar VD:s
aktieprogram. Vidare beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag om
överlåtelse av egna aktier enligt VD:s aktieprogram i syfte att säkerställa
bolagets åtaganden enligt programmet.

Reviderade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade slutligen att godkänna de av styrelsen föreslagna riktlinjerna
för ersättning till ledande befattningshavare.

Fullständig information om varje förslag som antogs av bolagsstämman kan laddas
ner från www.sobi.com.

För ytterligare information kontakta:
Åsa Stenqvist, Informationsdirektör
Tel: +46 8 697 21 88Om Swedish Orphan Biovitrum (Sobi)
Sobi är ett ledande europeiskt specialistläkemedelsföretag inriktat på att
tillhandahålla och utveckla specialistläkemedel för patienter med sällsynta
sjukdomar och stora medicinska behov. Produktportföljen omfattar cirka 60
marknadsförda produkter samt projekt i sen klinisk fas. Viktiga
behandlingsområden är blodsjukdomar, autoimmuna sjukdomar, ärftliga metabola
sjukdomar och behandlingar vid cancer. Sobis intäkter uppgick 2010 till 1,9 mdr
SEK och antalet anställda var cirka 500. Aktien (STO: SOBI) är noterad på OMX
NASDAQ Stockholm. Ytterligare information finns påwww.sobi.com.

Informationen ovan är sådan som offentliggjorts enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 24 augusti 2011 kl 17.45.


Prenumerera

Dokument & länkar