Kommuniké från Sobis årsstämma

Vid Swedish Orphan Biovitrum ABs (publ) (Sobi) årsstämma i Stockholm idag
beslutade aktieägarna, i enlighet med föreslagna beslut, följande:
Fastställande av resultat- och balansräkningarna samt ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna samt beslutade att de
till förfogande stående vinstmedlen om 4 659 221 805 kronor balanseras i ny
räkning.

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2012.

Styrelse, styrelsearvode och revisor
Ordinarie ledamöterna Adine Grate Axén, Matthew Gantz, Bo Jesper Hansen, Lennart
Johansson, Helena Saxon, Hans GCP Schikan och Hans Wigzell omvaldes och Bo
Jesper Hansen omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman fastställde att arvode till styrelsen skall utgå i enlighet med
valberedningens förslag.

PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till Sobis revisor fram till slutet av
årsstämman 2014.

Valberedning
Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna instruktioner och stadgar för
valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, långsiktigt
incitamentsprogram och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade även att godkänna styrelsens förslag om införande av ett
långsiktigt incitamentsprogram, innefattande säkringsåtgärder med anledning av
programmet i form av en riktad emission av högst 754 912 C-aktier, bemyndigande
för styrelsen att återköpa samtliga emitterade C-aktier och överlåtelse av högst
1 719 238 egna stamaktier till deltagare i programmet.

Beslut togs även att godkänna styrelsens förslag om överlåtelse av högst
135 082 egna stamaktier över börs i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak
sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av Aktieprogram 2010.

Fullständig information om varje förslag som antogs av årsstämman kan laddas ner
från www.sobi.com.

---

Om Sobi
Sobi är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på att tillhandahålla
innovativa behandlingar och service som förbättrar livet för patienter med
sällsynta sjukdomar. Produktportföljen fokuserar främst på
inflammationssjukdomar och genetiska sjukdomar samt tre projekt i sen klinisk
fas inom hemofili och neonatologi. Sobi marknadsför även en portfölj specialist-
och särläkemedel på uppdrag av olika partnerföretag. Intäkterna uppgick 2012
till 1,9 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 500. Aktien (STO:
SOBI) är noterad på OMX NASDAQ Stockholm. Ytterligare information finns på
www.sobi.com.

For mer information vänligen kontakta
Media relations           Investor relations

Oskar Bosson, Head of Communications Jörgen Winroth, Vice President, Head of
                   Investor Relations

T: +46 70 410 71 80         T: +46 8 697 20 00

oskar.bosson@sobi.com        jorgen.winroth@sobi.com


Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2013, klockan 18:30.


Prenumerera

Dokument & länkar