Kommuniké från Swedish Orphan Biovitrums ("Sobi") årsstämma

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN,
HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA, ELLER I NÅGON
ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA
OLAGLIG.
Vid Sobis årsstämma i Stockholm idag beslutade aktieägarna, i enlighet med
föreslagna beslut, följande:

Fastställande av resultat- och balansräkningarna samt ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna samt att de till
förfogande stående vinstmedlen om 3.458.079.130 kronor balanseras i ny räkning.
Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2010.

Styrelse, styrelsearvode och revisor
Ordinarie ledamöterna Adine Grate Axén, Bo Jesper Hansen, Lennart Johansson och
Hans Wigzell omvaldes och Helena Saxon och Hans GCP Schikan valdes till nya
styrelseledamöter. Bo Jesper Hansen valdes till styrelsens ordförande. Hans
Glemstedt, Wenche Rolfsen och Michael Steinmetz hade avböjt omval.

Årsstämman fastställde att arvode till styrelsen skall utgå i enlighet med
valberedningens förslag. PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till Sobis revisor
fram till slutet av årsstämman 2012.

Valberedning
Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna instruktioner och stadgar för
valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, långsiktigt
incitamentsprogram och
överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade även att godkänna styrelsens förslag om införande av ett
prestationsbaserat långsiktigt aktieprogram 2011 ("Aktieprogram 2011"),
innefattande beslut om ändring av bolagsordningen, beslut om att bemyndiga
styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier samt beslut om att
bemyndiga styrelsen att återköpa emitterade C-aktier.

Beslut togs även att godkänna styrelsens förslag om överlåtelse av egna aktier
till deltagare i Aktieprogram 2008-2011 i enlighet med villkoren för programmen
samt om överlåtelse av egna aktier över börs i syfte att täcka vissa utgifter, i
huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av Aktieprogram 2008.

Ändring av bolagsordningen och godkännande av företrädesemission
Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningens gränser avseende aktiekapitalet
till lägst 110.000.000 och högst 440.000.000 kronor och avseende antalet aktier
till lägst 200.000.000 och högst 800.000.000 aktier.

Beslut togs även att godkänna styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med
företrädesrätt för aktieägarna. Såsom tidigare kommunicerats innebär de av
styrelsen fastställda villkoren för emissionen att varje befintlig aktie i Sobi
berättigar till en teckningsrätt samt att fyra teckningsrätter ger rätt till
teckning av en ny stamaktie till en teckningskurs om 12 kronor per aktie, vilket
innebär att nyemissionen kommer att tillföra Sobi högst cirka 637.000.000 kronor
före avdrag för emissionskostnader och att aktiekapitalet kan ökas med högst
cirka 29.105.800 kronor. Emissionen är till fullo täckt av teckningsåtaganden
från befintliga aktieägare och av garantier från Carnegie Investment Bank och
Svenska Handelsbanken.

Ett prospekt avseende företrädesemissionen kommer att offentliggöras omkring den
5 maj 2011.

Fullständig information om varje förslag som antogs av årsstämman kan laddas ner
från www.sobi.com

För ytterligare information, kontakta:
Åsa Stenqvist, Informationsdirektör
Telefon: +46 8 697 20 00Informationen ovan har offentliggjorts enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 28 april 2011, kl 20.45 CET.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, direkt eller indirekt,
distribueras, publiceras eller offentliggöras i Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller i någon annan jurisdiktion där
distributionen av detta pressmeddelande kan vara olaglig. Distribution av detta
pressmeddelande kan enligt lag vara föremål för restriktioner i vissa
jurisdiktioner och personer som kommer i besittning av sådana handlingar eller
annan information som omnämns häri bör informera sig om förekomsten av, samt
iaktta, sådana restriktioner.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att sälja
aktier eller en uppmaning om att köpa aktier. Detta pressmeddelande utgör inte
ett prospekt enligt prospektdirektivet 2003/71/EG. Ett prospekt kommer att
upprättas och offentliggöras i enlighet med prospektdirektivet och kommer
därefter att tillhandahållas av Bolaget. Investerare skall inte teckna
värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande annat än baserat på den
information som kommer att ingå i sådant prospekt.

Informationen i detta pressmeddelande konstituerar inte, eller utgör en del av,
ett erbjudande eller uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA.
Värdepapper omnämnda häri har inte och kommer inte registreras i enlighet med
den amerikanska Securities Act of 1933 ("Securities Act"). Värdepapper omnämnda
häri får inte erbjudas eller försäljas i USA om de inte är registrerade i
enlighet med Securities Act eller omfattas av undantag från Securities Act. Det
kommer inte att genomföras ett publikt erbjudande av värdepapper i USA.

Informationen i detta pressmeddelande får inte vidarebefordras eller
distribueras till någon annan person och får inte reproduceras på något sätt.
Vidarebefordran, distribution, reproduktion eller visande av informationen häri,
i sin helhet eller delvis, kan vara otillåtet. Underlåtenhet att efterkomma
dessa direktiv kan innebära ett brott mot Securities Act eller tillämpliga lagar
i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden. När ord som
t.ex. "förutser", "tror", "beräknar", "förväntar", "avser", "planerar" och
"projicerar" förekommer i detta pressmeddelande är avsikten att de skall utvisa
framåtblickande uttalanden. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar
ledningens syn på framtida händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs
med förbehåll för olika risker och osäkerheter. Samtliga dessa framåtblickande
uttalanden är baserade på ledningens uppskattningar och antaganden och bedöms
vara rimliga, men är i sig osäkra och svåra att förutse. Faktiska utfall och
erfarenheter kan avvika väsentligt från de framåtblickande uttalandena. Bolaget
har inte någon avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande
uttalanden.
Prenumerera

Dokument & länkar