Rapport för fjärde kvartalet och helåret 2012

Stockholm den 21 februari 2013
Geoffrey McDonough, VD: "2012 kännetecknades av betydande framsteg för Sobi. Vi
nådde  tvåsiffrig  tillväxt för Kineret® och Orfadin®, vitaliserade våra
partnerskap för distribution och förlängde vårt tillverkningsavtal för ReFacto®
t  o m 2020. Vi gjorde betydande framsteg i vår forskningsportfölj och
rapporterade positiva resultat för båda våra långverkande koaguleringsfaktorer
för hemofili, vilka utvecklas med Biogen Idec, och med godkännandet från FDA i
USA för Kineret för behandling av NOMID(1)). Slutligen har vi uppnått våra mål
för året när det gäller kostnadsdisciplin och genomfört vår strategi för att
förbättra bruttomarginalen. I början av 2013 inledde vi ett viktigt partnerskap
inom portföljen Partnerprodukter med Valeant®/PharmaSwiss, och vi har också
ingått ett samarbete med Savient för co-promotion av Kineret i USA. I dag
emitterar vi ytterligare upp till 200 Mkr under nuvarande obligationslån för att
säkerställa att vi kan tillvarata de möjligheter som utvecklingstakten och
omfattningen hos våra hemofiliprogram innebär."

Fjärde kvartalet
 * Totala intäkterna ökade med 8% till 471,9 Mkr (436,4). Motsvarande period
  2011 inkluderade intäkter från co-promotion för ReFacto AF/BeneFIX® och
  avvecklade produkter med 26 Mkr.
 * Produktförsäljningen(2)) ökade med 8% till 356 Mkr (330,1) med tvåsiffrig
  tillväxt för Kineret och Orfadin.
 * Bruttomarginalen ökade till 57% (41), främst till följd av ökad effektivitet
  i tillverkningen och slutförandet av tekniköverföringen för Kineret.
 * FDA godkände Kineret för behandling av NOMID.
 * Nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar relaterade till
  Multiferon® med 162 Mkr.

Helåret 2012
 * Totala intäkterna ökade till 1 923,2 Mkr (1 910,8). 2011 ingick intäkter
  från co-promotion för ReFacto AF/BeneFIX och avvecklade produkter med 150
  Mkr.
 * Rörelsens kostnader minskade med 5% till 941,2 Mkr (994,6) vilket
  återspeglar den pågående effektiviseringen av verksamheten.
 * Bruttomarginal på 54% (51).
 * Sobi emitterade ett 5-årigt icke säkerställt obligationslån (senior
  unsecured bond loan) på 600 Mkr.
 * Sobi och Biogen Idec rapporterade positiva resultat från de kliniska
  studierna i fas III, A-LONG och
  B-LONG avseende företagens långverkande rekombinanta koaguleringsfaktorer,
  rFVIIIFc och rFIXFc. Båda var effektiva vad gäller kontroll och förebyggande
  av blödningar vid rutinprofylax och kirurgisk profylax och var generellt
  vältolererade.

Utsikter för 2013
 * De totala intäkterna för helåret 2013 förväntas ligga i intervallet
  2 000-2 200 Mkr.
 * Intäkterna för

   * Kärnprodukter förväntas visa hög ensiffrig tillväxttakt
   * Partnerprodukter förväntas växa med cirka en tredjedel, och
   * ReFacto-tillverkning och royalty förväntas visa låg ensiffrig
    tillväxttakt.

 * Bruttomarginalen förväntas ligga i intervallet 57-59%.


(1)) Systemisk inflammatorisk sjukdom med neonatal debut (Neonatal Onset Multi-
systemic  Inflammatory  Disorder,  NOMID) är den allvarligaste formen av
kryopyrinassocierade  periodiska  syndrom  (Cryopyrin  Associated  Periodic
Syndromes, CAPS).
(2)) Produktförsäljningen inkluderar Kärnprodukter och Partnerprodukter.


Telefonkonferens kl 14.00
Finansiella analytiker och media inviteras till en telefonkonferens kl. 14.00
svensk tid samma dag. Telefonkonferensen kommer att presenteras av VD Geoffrey
McDonough, CFO Annika Muskantor och COO Alan Raffensperger. Presentationen sker
på engelska och kan följas direkt via telefon eller i efterhand på vår webbsajt
www.sobi.com. De bilder som används under presentationen kommer att finnas
tillgängliga på vår webbsajt före telefonkonferensen.

För att delta i telefonkonferensen ring:
SE: +46850556476
UK: +442033645371
US: +18776792993

Med vänliga hälsningar,
Jörgen Winroth,
VP Investor Relations
Telefon: +46 8 697 20 00

Informationen ovan är sådan som offentliggjorts enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 21 februari 2013 klockan 08.30
CET.

Prenumerera

Dokument & länkar