Sobi : Kommuniké från Swedish Orphan Biovitrums ("Sobi") årsstämma

Vid Sobis årsstämma i Stockholm idag beslutade aktieägarna, i enlighet med
föreslagna beslut, följande:
Fastställande av resultat- och balansräkningarna samt ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna samt att de till
förfogande stående vinstmedlen om 4.583.105.488 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2011.

Styrelse, styrelsearvode och revisor
Ordinarie ledamöterna Adine Grate Axén, Bo Jesper Hansen, Lennart Johansson,
Helena Saxon, Hans GCP Schikan och Hans Wigzell omvaldes och Matthew Gantz
valdes till ny styrelseledamot. Bo Jesper Hansen omvaldes till styrelsens
ordförande.

Matthew Gantz är född 1965 och har en BA-examen från Princeton University samt
en MBA-examen från Harvard Business School. Han är Regional US Executive Vice
President and General Manager US i BTG, British Technology Group USA . Före
befattningen i BTG var han grundare av och verkställande direktör i Acureon
Pharmaceuticals, verkställande direktör i Hydrabiosciences Inc, Vice President
Europe i Chirons Biopharmaceutical Division och General Manager i PathoGenesis
Europe. Dessförinnan har Matthew Gantz innehaft ett flertal befattningar inom
försäljning och marknadsföring i USA inom Abbott Laboratories Diagnostics
Division. Matthew Gantz innehar inte några aktier eller optioner i bolaget. Han
är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större
aktieägare i bolaget.

Årsstämman fastställde att arvode till styrelsen skall utgå i enlighet med
valberedningens förslag.

PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till Sobis revisor fram till slutet av
årsstämman 2013.

Valberedning
Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna instruktioner och stadgar för
valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, långsiktigt
incitamentsprogram och
överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade även att godkänna styrelsens förslag om införande av ett
långsiktigt incitamentsprogram, innefattande säkringsåtgärder med anledning av
programmet i form av en riktad emission av högst 1.655.136 C-aktier,
bemyndigande för styrelsen att återköpa samtliga emitterade C-aktier och
överlåtelse av högst 1.480.136 egna stamaktier till deltagare i programmet.

Beslut togs även att godkänna styrelsens förslag om överlåtelse av högst 88.551
egna stamaktier över börs i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala
avgifter, som kan uppkomma till följd av Aktieprogram 2009.

Fullständig information om varje förslag som antogs av årsstämman kan laddas ner
från www.sobi.comFör ytterligare information, kontakta:
Åsa Stenqvist, Informationsdirektör
Telefon: +46 8 697 20 00Om Swedish Orphan Biovitrum (Sobi)
Sobi är ett ledande europeiskt bioteknologiskt läkemedelsföretag inriktat på att
tillhandahålla innovativa behandlingar och service som bidrar till en bättre
hälsa för patienter med sällsynta sjukdomar. Produktportföljen innehåller cirka
45 marknadsförda produkter samt projekt i sen klinisk fas. Viktiga terapiområden
är inflammationssjukdomar samt genetiska- och metabola sjukdomar. Sobis intäkter
uppgick 2011 till 1,9 mdr SEK och antalet anställda var cirka 500. Aktien (STO:
SOBI) är noterad på OMX NASDAQ Stockholm. Ytterligare information finns på
www.sobi.com.Informationen ovan har offentliggjorts enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 26 april 2012, klockan 19:30. 

Prenumerera

Dokument & länkar