Sobi™ publicerar bokslutskommunikén för 2017

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) presenterar idag bokslutskommunikén för 2017. Totala intäkter för helåret 2017 ökade med 25 procent till 6 511 MSEK. Intäkterna för kvartalet uppgick till 1 875 MSEK, en ökning med 45 procent. Produktförsäljningen för helåret uppgick till 5 917 MSEK, en ökning med 30 procent, och kvartalets produktförsäljning ökade med 53 procent till 1 746 MSEK.

Höjdpunkter från verksamheten i Kv4 2017

 • Fortsatt stark tillväxt driven av framgångsrika lanseringar av Elocta® och Alprolix®
 • Alprolix erhöll marknadsgodkännande i Saudiarabien
 • Första patienterna rekryterade till studien reITIrate för att utvärdera immuntoleransinduktion med Elocta
 • Fas 1/2-studien med rFVIIIFc-VWF-XTEN (BIVV001) för hemofili A initierades
 • Tvåsiffrig tillväxt för Kineret® och Orfadin®
 • Orfadin oral suspension godkändes i Kanada
 • Första patienten randomiserades till studien anaSTILLs för att utvärdera potentialen med Kineret vid behandling av Stills sjukdom

Finansiell översikt Kv4 2017 (Kv4 2016)

 • Totala intäkter uppgick till 1 875 MSEK (1 292), en ökning med 45 procent (50 procent exklusive valutakurseffekter)
 • Produktförsäljningen uppgick till 1 746 MSEK (1 144), en ökning med 53 procent (58 procent exklusive valutakurseffekter)
 • Bruttomarginal om 71 procent (67)
 • EBITA ökade med 195 procent till 619 MSEK (210)
 • Resultat per aktie 1,33 SEK (0,27)

Finansiell översikt helåret 2017 (helåret 2016)

 • Totala intäkter uppgick till 6 511 MSEK (5 204), en ökning med 25 procent (24 procent exklusive valutakurseffekter). Justerat för engångsintäkter i 2016 var ökningen 45 procent
 • Produktförsäljningen uppgick till 5 917 MSEK (4 548), en ökning med 30 procent (29 procent exklusive valutakurseffekter)
 • Bruttomarginal om 72 procent (70)
 • EBITA uppgick till 2 053 MSEK (1 543)
 • Avslutade året med likvida medel om 1 478 MSEK (786)
 • Återbetalat banklån om 500 MSEK
 • Resultat per aktie 4,27 SEK (2,99)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning för räkenskapsåret 2017 lämnas

Utsikter 2018(1)
Sobi förväntar sig att intäkterna för helåret kommer att ligga i intervallet 7 500 – 7 700 MSEK.
Bruttomarginalen förväntas blir minst 70 procent.
Sobi förväntar sig att EBITA för helåret kommer att ligga i intervallet 2 500 – 2 700 MSEK.

(1)Vid nuvarande växelkurser.

 Guido Oelkers, vd:
”2017 var ett enastående år för Sobi. Vi har presterat ett fantastiskt resultat och överträffat förväntningarna. Vår hemofiliverksamhet fortsätter att växa snabbt. Under året har vi även etablerat det nya affärsområdet Specialty Care som vi förväntar oss kommer att bidra starkt till vår framtida tillväxt. Dessutom har vi gjort framsteg i utvecklingsportföljen och inlett flera kliniska studier.”

Finansiell översikt
Kv4 Kv4 Helår Helår
Belopp i MSEK 2017 2016 Förändring 2017 2016 Förändring
Rörelsens intäkter(1) 1 875 1 292 45% 6 511 5 204 25%
Bruttoresultat(2) 1 337 860 56% 4 657 3 651 28%
Bruttomarginal 71% 67% 72% 70%
EBITA 619 210 195% 2 053 1 543 33%
EBIT (Rörelseresultat) 509 100 410% 1 600 1 133 41%
Periodens resultat 357 73 387% 1 149 802 43%
(1)Helår 2016 inkluderar den engångsintäkt som erhölls i Kv1 om 322 MSEK relaterad till den första kommersiella försäljningen av Elocta och den engångsintäkt som erhölls i Kv2 om 386 MSEK relaterad till den första kommersiella försäljningen av Alprolix.
(2)Helår 2017 inkluderar en engångsjustering av lager om 59 MSEK i Kv1 med anledning av försenad frisläppning av läkemedelsubstansen för Kineret tillverkad 2016.

Inbjudan till telefonkonferens

Finansiella analytiker och media inbjuds till en telefonkonferens med presentation av resultaten klockan 14:00 idag, svensk tid. Presentationen kommer att hållas av Sobis vd och koncernchef Guido Oelkers och kommer att ske på engelska.

Presentationen kan följas direkt, eller i efterhand på www.sobi.com. De bilder som används under presentationen kommer att finnas tillgängliga på Sobis webbplats före telefonkonferensen.

För att delta i telefonkonferensen ring:

SE: +46 8 566 426 94
UK: +44 203 008 9809
US: +1 855 831 5948

Klicka här för att se presentationen.

(En inspelning av presentationen finns tillgänglig via samma länk inom tre timmar efter det att presentationen avslutats.)

Sobis bokslutskommuniké för 2017 hittar du här.

---

Om Sobi™  
Sobi™ är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på sällsynta sjukdomar. Vår vision är att bli ansedd som en global ledare i att tillhandahålla innovativa behandlingar som gör skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Produktportföljen fokuserar främst på behandlingar inom hemofili och Specialty Care. Partnerskap inom utveckling och kommersialisering av produkter inom Specialty Care är en viktig del av vår strategi. Sobi är en pionjär inom bioteknologi med stort kunnande inom proteinteknik och produktion av biologiska läkemedel. Intäkterna uppgick 2017 till 6,5 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 850. Aktien (STO: SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

För mer information vänligen kontakta 

Media relations Investor relations
Linda Holmström, Senior Communications Manager Jörgen Winroth, Vice President, Head of Investor Relations
T: +46 70 873 40 95 +1 347 224 0819, +1 212 579 0506
linda.holmstrom@sobi.com  jorgen.winroth@sobi.com 


Denna information är sådan information som Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Linda Holmströms, Senior Communications Manager, försorg för offentliggörande den 22 februari 2018 kl. 08:00 CET.
 

Swedish Orphan Biovitrum AB
Postal address SE-112 76 Stockholm, Sweden
Phone: 46 8 697 20 00     www.sobi.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

”2017 var ett enastående år för Sobi. Vi har presterat ett fantastiskt resultat och överträffat förväntningarna. Vår hemofiliverksamhet fortsätter att växa snabbt. Under året har vi även etablerat det nya affärsområdet Specialty Care som vi förväntar oss kommer att bidra starkt till vår framtida tillväxt. Dessutom har vi gjort framsteg i utvecklingsportföljen och inlett flera kliniska studier.”
Guido Oelkers, CEO