Sobi emitterar ytterligare upp till 200 Mkr under nuvarande obligationslån


            
Styrelsen för Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi) har beslutat att emittera
ytterligare upp till 200 Mkr nominellt belopp under nuvarande obligationslån med
en låneram om 1.000 Mkr. Sobi har sedan tidigare emitterat 600 Mkr nominellt
belopp under obligationslånet som är upptaget till handel vid NASDAQ OMX
Stockholm.

Det ytterligare beloppet avses placeras hos utvalda investerare och
emissionslikviden kommer att användas för att säkerställa de möjligheter som
infinner sig till följd av utvecklingstempot och storleken för Sobis program
avseende Hemofili. Obligationslånet löper med en rörlig ränta motsvarande Stibor
3 månader + 500 punkter och förfaller 2017. Fullständiga villkor för
obligationslånet finns tillgängliga på Sobis hemsida www.sobi.com.

Utfallet av emissionen kommer att offentliggöras så snart den avslutats.

Nordea Bank agerar finansiell rådgivare till Sobi samt Sole Bookrunner i samband
med emissionen.

För ytterligare information kontakta:
Investor Relations: Jörgen Winroth
Tel: 08-697 20 00
Email: jorgen.winroth@sobi.com

Om Swedish Orphan Biovitrum (Sobi)
Sobi är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på att tillhandahålla
innovativa behandlingar och service som förbättrar livet för patienter med
sällsynta sjukdomar. Produktportföljen är främst inriktad på
inflammationssjukdomar och genetiska sjukdomar samt tre projekt i sen klinisk
fas inom hemofili och neonatologi. Sobi marknadsför även en portfölj specialist-
och särläkemedel på uppdrag av olika partnerföretag. Intäkterna uppgick 2012
till 1,9 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 480. Aktien (STO:
SOBI) är noterad på OMX NASDAQ Stockholm. Ytterligare information finns på
www.sobi.com.

Informationen ovan är sådan som offentliggjorts enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21
februari 2013 kl. 08.35.

Prenumerera

Dokument & länkar