Sobi ingår tilläggsavtal med säljarna av Arexis AB

Sobi har ingått ett tilläggsavtal avseende förvärvet under 2005 av
läkemedelsbolaget Arexis AB, som omfattade ett antal utvecklingsprogram.
Enligt tilläggsavtalet kommer Sobi inte längre att ha några skyldigheter
gentemot säljarna avseende utvecklingsprogrammen. Sobi kommer att göra en
betalning för att även undanröja alla framtida milstolpsbetalningar avseende
Kiobrina.

Överenskommelsen innebär att Sobi kommer att betala totalt 77 Mkr, varav 43 Mkr
avser framtida milstolpsbetalningar för Kiobrina. Sobi kommer att betala 36 Mkr
vid underskrivandet av avtalet, 20 Mkr under 2013 och 21 Mkr under 2014.

Den del av beloppet som avser milstopsbetalningarna för Kiobrina, dvs 43 Mkr,
kommer att inkluderas i immateriella tillgångar i balansräkningen. Därutöver
kommer 34 Mkr att belasta rörelseresultatet för första kvartalet 2012 som
jämförelsestörande poster.

Som framgått av Sobis årsredovisning och kvartalsrapporter har säljarna av
Arexis initierat ett skiljedomsförfarande samt en expertprövning avseende sina
krav och båda dessa förfaranden kommer nu att dras tillbaka vilket medför att en
utdragen och kostsam rättsprocess undviks.

Kiobrina är ett rekombinant tillverkat gallsalt-aktiverat lipas (rhBSSL) i
klinisk prövning fas III, som utvecklas som en enzymersättningsterapi för att
förbättra tillväxten hos för tidigt födda barn som får pastöriserad modersmjölk
eller modersmjölkersättning.För ytterligare information kontakta:
Åsa Stenqvist, Informationsdirektör
Tel. 08 697 21 88Om Swedish Orphan Biovitrum (Sobi)
Sobi är ett ledande europeiskt bioteknologiskt läkemedelsföretag inriktat på att
tillhandahålla innovativa behandlingar och service som bidrar till en bättre
hälsa för patienter med sällsynta sjukdomar. Produktportföljen innehåller cirka
45 marknadsförda produkter samt projekt i sen klinisk fas. Viktiga terapiområden
är inflammationssjukdomar samt genetiska- och metabola sjukdomar. Sobis intäkter
uppgick 2011 till 1,9 mdr SEK och antalet anställda var cirka 500. Aktien (STO:
SOBI) är noterad på OMX NASDAQ Stockholm. Ytterligare information finns på
www.sobi.com.Informationen ovan är sådan som offentliggjorts enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 30 mars 2012 klockan 08.30 CET.


Prenumerera

Dokument & länkar