Sobi lanserar förstärkt hållbarhetsinitiativ

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) presenterar idag, i samband med Sällsynta dagen, Rare Disease Day, ett nytt hållbarhetsprogram som är starkt kopplat till bolagets strategi att tillhandahålla hållbar och varaktig tillgång till behandlingar för sällsynta sjukdomar.

Som en del av den nya hållbarhetsstrategin har Sobi identifierat flera fokusområden som är viktiga för såväl den egna verksamheten som bolagets intressenter. Sobis intressenter omfattar patienter, närstående och vårdgivare inom området för sällsynta sjukdomar, lokala samhällen runt om i världen där Sobi verkar, företag inom läkemedelsindustrin, aktieägare samt Sobis alla medarbetare. De frågor vi identifierat som allra viktigast för dessa intressentgrupper och för vår verksamhet är:

  • Ansvar: Att uppfylla alla tillämpliga lagar och förordningar; ansvarsfull skattehantering är en huvudprioritering.
  • Regelefterlevnad och etik: Detta innebär att agera etiskt och med integritet. Patientsäkerhet samt etisk praxis och samarbeten har högsta prioritet, vilket inkluderar öppenhet avseende transaktioner med hälso-och sjukvårdsorganisationer och resultat från kliniska prövningar.
  • Värde: Detta omfattar koncernens åtagande avseende intressenternas kärnfrågor; hållbar tillgång till behandlingar för sällsynta sjukdomar och strategisk forskning och utveckling av nya läkemedel är huvudprioriteringar.

“Sobis vision är att bli en global ledare i att tillhandahålla innovativa behandlingar som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar”, säger Sobis vd, Guido Oelkers. ”Hållbarhet är en viktig del av vår vision och övergripande företagsstrategi. En hållbar verksamhet innebär ett ansvarsåtagande gentemot patienter och medarbetare, minskad miljöpåverkan från verksamheten och från behandlingar, samt en långsiktigt hållbar lönsamhet så att vi kan fortsätta återinvestera i utveckling av nya behandlingar för sällsynta sjukdomar och göra nytta för våra intressentgrupper under många år framöver”.

Aktuella exempel på Sobis framsteg och hållbarhetsåtaganden:

  • Säkert och hållbart tillhandahållande: Sobi tillhandahåller 36 produkter i 72 länder. Dessa produkter är läkemedel som har en väsentlig och ofta livsviktig funktion för patienter. Att trygga ett säkert, tillförlitligt och varaktigt tillhandahållande av dessa läkemedel är därför en av Sobis högsta prioriteringar. Sobis expertis och erfarenhet av komplexa vårdmiljöer i de regioner där bolaget verkar har gjort det möjligt att säkra tillgång till behandlingar inom hälso-och sjukvårdssystem där de annars skulle ha försenats eller förhindrats. Sobi fortsätter också sitt långvariga engagemang med att ombesörja akuta leveranser till patienter.
  • Hållbar och varaktig tillgång till läkemedel: Sobi för en aktiv dialog med intressenter, regeringar och hälso-och sjukvårdssystem världen över för att säkerställa att patienter får snabb och varaktig tillgång till de läkemedel de behöver, oavsett var de bor och hur väl utvecklat deras lokala hälso-och sjukvårdssystem är.

Sobi arbetar med utvecklingsländer för att lägga grunden till en hållbar tillgång till behandlingar för sällsynta sjukdomar, ofta i samarbete med myndigheter och organisationer för att åstadkomma långsiktig förändring. Sobi och samarbetspartnern Bioverativ har åtagit sig att donera upp till en miljard internationella enheter av koagulationsfaktorpreparat mellan 2015 och 2025 för att trygga förutsägbar tillgång till faktorbehandling för personer med hemofili i utvecklingsländer. Intressentorganisationen World Federation of Hemophilia leder detta initiativ, som fram till slutet av 2017 möjliggjort behandling av över 15 000 personer. Sobi har även en ledande roll i European Haemophilia Consortiums nyinrättade program, PARTNERS. Detta program syftar till att överbrygga klyftan mellan vedertagna minimirekommendationer för hemofilibehandling och de tillgängliga behandlingsvolymerna i flera europeiska länder, som trots utvecklade sjukvårdssystem har kraftigt begränsade budgetar. Genom denna typ av samarbeten med nationella intressentorganisationer, statliga hälso-och sjukvårdssystem och vårdgivare arbetar Sobi aktivt med att omvandla donationsprogram till varaktig tillgång. Satsningar för att säkra myndighetsgodkännanden och långsiktig tillgång till behandling för personer med ärftlig tyrosinemi typ 1 (HT-1) pågår i Östeuropa, Asien och Mellanöstern. I USA ger Sobi ekonomiskt stöd till berättigade patienter som är i behov av behandling med Sobis läkemedel.

  • Strategisk forskning och utveckling: Sobis målsättning är att skapa en självbärande FoU-portfölj inom de närmaste 5–10 åren. Sobi återinvesterar vinster för att bygga upp en balanserad utvecklingsportfölj av läkemedel för sällsynta sjukdomar inom kärnområdena hemofili, inflammation samt genetik & metabolism.

Sobi presenterar sin årsredovisning och hållbarhetsrapport den 11 april 2018.

Sobis dotterbolag runtom i världen stärker sina åtaganden inom socialt ansvarstagande

Utöver det nya globala programmet, förstärker Sobis dotterbolag i Europa och Nordamerika sina engagemang inom sällsynta sjukdomar och för en hållbar verksamhet genom åtgärder för socialt ansvarstagande (CSR).

Sobi North America har lanserat ett CSR-program som omfattar åtagande kring patienters tillgång till Sobis produkter samt initiativ för att främja ideellt och filantropiskt arbete inom den nordamerikanska verksamheten. Organisationen har infört två volontärdagar för att ge alla anställda möjlighet att stödja sina lokala samhällen, vilket kompletterar bolagets flexibla semesterbestämmelser som också kan användas för volontärarbete. Dotterbolaget har även inlett sitt första donation/matchningsprogram för att stödja Sobis team som deltar i loppet “Rare Movement Challenge” på 7 000 amerikanska mil. Evenemanget arrangeras av US National Organization for Rare Disorders (NORD) för att öka medvetenheten runt och samla in pengar för att stödja arbetet kring de 7 000 sällsynta sjukdomar som identifierats till dags dato.

”Sobis nordamerikanska team har alltid engagerat sig för våra lokala intressenter och samhällen, men det nya programmet tillför ett större syfte och struktur till våra gräsrotsrörelser, med målet att maximera vår påverkan”, säger Rami Levin, chef för Sobi North America. ”Vi är också fast beslutna att verka för att de patienter vi riktar oss till ska få tillgång till de läkemedel vi tillhandahåller och åtar oss att utvärdera varje begäran om stöd i vår strävan att nå en meningsfull lösning”.

I Storbritannien och Republiken Irland stödjer Sobi ledande organisationer som The Cambridge Rare Disease Network, CLIMB (Children Living with Inherited Metabolic Disorders, Barn som lever med ärftliga metabola sjukdomar) nu känd som Metabolic Society UK och Findacure samt flertalet möten under åren i samband med Sällsynta dagen. Sobi stödjer också ett antal volontärföreningar inom hemofili i Storbritannien och Irland. Neil Dugdale, General Manager Sobi i Storbritannien och Irland, ingår i styrelsen för en ny organisation inom sällsynta sjukdomar, Rare Disease Nurse Network (RDNN) vars arbete syftar till att tillhandahålla vård av specialistsjuksköterskor för patienter som lever med sällsynta sjukdomar. Sobi stödjer också Medics4RareDiseases som lanseras idag på Sällsynta dagen. Medics4RareDiseases når medicinstudenter och läkare under specialistutbildning med utbildningsinsatser i syfte att öka förståelsen för patientens vårdresa och underlätta diagnostiken. Sobi tillhandahåller dessutom flertalet gratis stödmaterial för patienter med sällsynta sjukdomar inom företagets behandlingsområden, i syfte att öka kännedomen om sjukdomarna. Sobi har också inbjudits att avlägga rapport för att sällsynta sjukdomar ska ges det statliga stöd och finansiering som de kräver via the All Party Parliamentary Group on Rare Disease (APPG).

”Sobis dotterbolag i Storbritannien och Irland har alltid spelat en aktiv roll i samarbetet med flertalet föreningar som verkar för sällsynta sjukdomar”, säger Neil Dugdale. ”Varefter Sobi strävar efter att bli ledare inom sällsynta sjukdomar kommer vi alltid att försvara patientens rätt samt kämpa för att patienterna ska få tillgång till de mest innovativa läkemedlen inom Storbritannien och Irland.”

I Italien stödjer Sobi en internationell filmfestival tillägnad sällsynta sjukdomar – A Rare Look – som beskrivs som “en berättelse som med hjälp av film bjuder på en resa genom världen av sällsynta sjukdomar”.

I Spanien arrangerade Sobi i slutet av förra året en fotoutställning och tävling tillsammans med lokala hemofiliorganisationer för att öka medvetenheten om hemofili, en sällsynt blödarsjuka. Efter jurybedömningen i Madrid åkte utställningen på turné till flera av de stora regionala sjukhusen.

---

Om Sobi™
 

Sobi™ är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på sällsynta sjukdomar. Vår vision är att bli ansedd som en global ledare i att tillhandahålla innovativa behandlingar som gör skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Produktportföljen fokuserar främst på behandlingar inom hemofili och Specialty Care. Partnerskap inom utveckling och kommersialisering av produkter inom Specialty Care är en viktig del av vår strategi. Sobi är en pionjär inom bioteknologi med stort kunnande inom proteinteknik och produktion av biologiska läkemedel. Intäkterna uppgick 2017 till 6,5 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 850. Aktien
(STO: SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

För mer information vänligen kontakta 

Media relations Investor relations
Charlotte af Klercker, Head of Communications & Sustainability (acting) Jörgen Winroth, Vice President, Head of Investor Relations
T: +46 707 297 327 +1 347 224 0819, +1 212 579 0506
charlotte.afklercker@sobi.com  jorgen.winroth@sobi.com 

Swedish Orphan Biovitrum AB
Postal address SE-112 76 Stockholm, Sweden
Phone: 46 8 697 20 00     www.sobi.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Hållbarhet är en viktig del av vår vision och övergripande företagsstrategi. En hållbar verksamhet innebär ett ansvarsåtagande gentemot patienter och medarbetare, minskad miljöpåverkan från verksamheten och från behandlingar, samt en långsiktigt hållbar lönsamhet så att vi kan fortsätta återinvestera i utveckling av nya behandlingar för sällsynta sjukdomar och göra nytta för våra intressentgrupper under många år framöver
Guido Oelkers, vd