Sobi publicerar resultaten för det andra kvartalet 2013


            
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi) presenterade idag sitt resultat för
det andra kvartalet 2013. Intäkterna för kvartalet uppgick till total 520 MSEK
(481), en ökning med 8 procent. Alla delar av den kommersiella verksamheten
bidrog positivt till resultatet och utvecklingsprogrammen nådde flera viktiga
milstolpar. Företaget lämnade utsikterna för 2013 oförändrade.

Verksamheten i korthet

 * Erhöll godkännande från US Food and Drug Administration (FDA) att tillverka
  läkemedelssubstans för Kineret
 * Biogen Idec och Sobi presenterade mer data från fas III-studierna av
  företagens långverkande hemofililäkemedelskandidater
 * Slutfört rekryteringen till LAIF-studien (Lipase Added to Infant Feeding) i
  fas III för Kiobrina

Finansiell sammanfattning

 * Totala intäkter ökade med 8 procent och uppgick till 520,2 MSEK (480,7)
 * Bruttomarginalen var 61 procent (51)
 * Likvida medel uppgick till 438,1 MSEK per balansdagen
 * Utsikterna för 2013 oförändrade

"Vi fortsatte att göra framsteg inom alla delar av verksamheten under andra
kvartalet. Intäkterna för produktportföljen ökade med 8 procent jämfört med
förra året, och Kineret®, Orfadin® och partnerproduktportföljen uppvisade starka
resultat det första halvåret. Bruttomarginalen utvecklas som förväntat och vi
har förbättrat vår lönsamhet och kassa," sa Geoffrey McDonough, VD och
Koncernchef. "Dessutom rapporterade vi om flera viktiga händelser gällande våra
utvecklingsprogram inklusive FDA-godkännandet av Kineret för tillverkning av
läkemedelssubstans för Kineret vid Boehringer Ingelheims anläggning i Wien och
publicerandet av ytterligare data från fas-III studierna av våra långverkande
rekombinanta fusionsproteiner för behandling av hemofili."

---

Sobis rapport för det andra kvartalet 2013 finns på http://www.sobi.com/Start-
Svensk/Investerare--Media/Finansiella-Rapporter/

Om Sobi
Sobi är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på att tillhandahålla
innovativa behandlingar och service som förbättrar livet för patienter med
sällsynta sjukdomar. Produktportföljen fokuserar främst på
inflammationssjukdomar och genetiska sjukdomar samt tre projekt i sen klinisk
fas inom hemofili och neonatologi. Sobi marknadsför även en portfölj specialist-
och särläkemedel på uppdrag av olika partnerföretag. Intäkterna uppgick 2012
till 1,9 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 500. Aktien (STO:
SOBI) är noterad på OMX NASDAQ Stockholm. Ytterligare information finns på
www.sobi.com.

For mer information vänligen kontakta

Media relations      Investor relations

Oskar Bosson, Head of   Jörgen Winroth, Vice President, Head of Investor
Communications       Relations

T: +46 70 410 71 80    T: +1 347-224-0819, +1 212-579-0506, +46 8 697 2135

oskar.bosson@sobi.com   jorgen.winroth@sobi.comInformationen ovan är sådan som offentliggjorts enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juli 2013 kl. 08:00. 

Prenumerera

Dokument & länkar