Sobi publicerar resultaten för första kvartalet 2013

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi) presenterade idag sina resultat för
första kvartalet 2013. Intäkterna för kvartalet uppgick till total 528,5 MSEK
(506,7), med fortsatt fokus på de operativa resultaten, utvecklingsprogrammen
samt utvecklingen av partnernätverket för företagets produktportfölj.
Verksamheten i korthet
 * Godkännande från FDA för Kineret vid behandling av NOMID.
 * Publicerade nya fas III-data som visade på förstärkt långvarigt skydd mot
  blödningar hos patienter med hemofili.
 * Erhöll godkännande för tillverkningen av läkemedelssubstansen Kineret med
  samarbetspartnern Boehringer Ingelheim av Europeiska läkemedelsmyndigheten
  (EMA).
 * Ingick tre viktiga nya samarbeten som stärker partnernätverket inom
  företagets portfölj.


Finansiell sammanfattning
 * Totala intäkter ökade med 4 procent till 528,5 MSEK (506,7). Justerat för
  specifika poster i Q1 2012, ökade intäkterna med 12 procent.
 * Bruttomarginalen ökade till 57 procent (51) tack vare
  effektivitetsförbättringar i produktionen och slutförandet av
  tekniköverföringen av produktionsprocessen för Kineret.
 * Likvida medel uppgick till 401,2 MSEK per balansdagen.
 * Utsikterna för 2013 oförändrade.


"Kvartalet uppvisade fortsatta kommersiella framgångar, med 4 procents tillväxt
jämfört med samma period förra året, samt expansion av våra nyckelterapiområden
på existerande och nya marknader", sade Geoffrey McDonough, VD och Koncernchef.
"Dessutom rapporterade vi om flera viktiga händelser gällande våra
utvecklingsprogram inklusive FDA-godkännandet av Kineret för behandling av NOMID
och publicerandet av data från fas-III studierna av våra långverkande
rekombinanta fusionsproteiner för behandling av hemofili."


---

Sobis rapport för det första kvartalet 2013 finns på http://www.sobi.com/Start-
Svensk/Investerare--Media/Finansiella-Rapporter/

Om Sobi
Sobi är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på att tillhandahålla
innovativa behandlingar och service som förbättrar livet för patienter med
sällsynta sjukdomar. Produktportföljen fokuserar främst på
inflammationssjukdomar och genetiska sjukdomar samt tre projekt i sen klinisk
fas inom hemofili och neonatologi. Sobi marknadsför även en portfölj specialist-
och särläkemedel på uppdrag av olika partnerföretag. Intäkterna uppgick 2012
till 1,9 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 500. Aktien (STO:
SOBI) är noterad på OMX NASDAQ Stockholm. Ytterligare information finns på
www.sobi.com.

For mer information vänligen kontakta
Media relations           Investor relations

Oskar Bosson, Head of Communications Jörgen Winroth, Vice President, Head of
                   Investor Relations

T: +46 70 410 71 80         T: +46 8 697 20 00

oskar.bosson@sobi.com        jorgen.winroth@sobi.com


Informationen ovan är sådan som offentliggjorts enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2013 kl. 08.00.


Prenumerera

Dokument & länkar