Sobis ytterligare emission om 200 Mkr under nuvarande obligationslån fulltecknad


            
Som tidigare kommunicerats har styrelsen för Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi)
beslutat om att emittera ytterligare belopp under nuvarande obligationslån med
en låneram om 1.000 Mkr. Emissionen om 200 Mkr nominellt belopp är nu
fulltecknad.
Nordea Bank agerar finansiell rådgivare till Sobi samt Sole Bookrunner i samband
med emissionen.

För ytterligare information kontakta:
Investor Relations: Jörgen Winroth
Tel: 08-697 20 00
Email: jorgen.winroth@sobi.com

Om Swedish Orphan Biovitrum (Sobi)
Sobi är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på att tillhandahålla
innovativa behandlingar och service som förbättrar livet för patienter med
sällsynta sjukdomar. Produktportföljen är främst inriktad på
inflammationssjukdomar och genetiska sjukdomar samt tre projekt i sen klinisk
fas inom hemofili och neonatologi. Sobi marknadsför även en portfölj specialist-
och särläkemedel på uppdrag av olika partnerföretag. Intäkterna uppgick 2012
till 1,9 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 480. Aktien (STO:
SOBI) är noterad på OMX NASDAQ Stockholm. Ytterligare information finns på
www.sobi.com.

Informationen ovan är sådan som offentliggjorts enligt lagen om handel och/eller
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den
21 februari 2013 kl. 13.40.
Prenumerera

Dokument & länkar