Bokslutskommuniké 1999

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1999 Swedmach Industries AB (publ) affärsidé är att utveckla, tillverka och försälja Truckar och Ergolyftar för inomhusbruk. Bolaget är noterat på AktieTorget. 1999 *Koncernens nettoomsättningen ökade med 126 % till 31,7 Mkr (f.å. 14,1 Mkr). *Resultat - 1,3 Mkr (0,4 Mkr) *Nyemissionen 1999 övertecknades. *Start av e-handel av truckar på egen hemsida www.swedmach.se *Förvärv av ägarmajoriteten i ett tyskt distributionsbolag. *Ny VD med lång branscherfarenhet rekryterad till det engelska dotterbolaget. *Prognosen för år 2000 ligger fast i linje med emissionsprospektet. Omsättning och resultat Den kraftiga tillväxten har ökat ytterligare med 126 % vilket gav en omsättning på 31,7 Mkr. Tillväxttakten år 2000 förväntas vara fortsatt mycket hög. Resultatet blev - 1,332 Mkr (0,4 Mkr). En större kundförlust i samband med en konkurs (Rapid Lift Scandinavia AB) har inverkat negativt på resultatet. Faktureringsbortfallet till det aktuella företaget innebar en tempoförlust och uppbyggandet av ersättningskanaler blev dyrbart. Resultatet har även belastats med extraordinära emissionskostnader. Under året har kostnader även tagits för införandet av ett nytt administrativt system för ökad effektivitet, samt för skapandet och marknadsföring av den egna e-handelssidan för truckar på Internet: www.swedmach.se . Företagsförvärv Under året förvärvades majoriteten i det tyska distributionsbolaget RAPID TRANSPORTGERÄTE GmbH i Neu Beckum. Detta ses som ett värdefullt och strategiskt mycket viktigt steg på den ledande marknaden i Europa för företagets produkter; Truckar och Ergolyftar för inomhusbruk. Marknad Efterfrågan på marknaden har under 1999 utvecklats mycket positivt och marknadstillväxten översteg 10%. Den totala marknaden i världen 1999 för den aktuella typen av truckar avsedda för inomhusbruk, inklusive service och reservdelar, beräknas till över 35 miljarder SEK. Tillväxten är speciellt stark på truckar för horisontell transport av gods, ett marknadssegment som bolaget satsat på och har en i marknaden ledande modell (LFT2500). Även segmentet Ergolyftar uppvisar en stark tillväxt, främst i Nordeuropa. I detta produktsegment har bolaget under 1999 lanserat en rad nya modeller som mottagits positivt av marknaden. Ett antal nya importörer har etablerats och därmed har bolaget höjt marknadsnärvaron och antalet kundkontakter. År 2000 - 2001 *Prognosen för år 2000 ligger fast i linje med emissionsprospektet. *Fortsatt snabb tillväxt i nettoomsättning. Ta marknadsandelar i den växande marknaden. *Strategiska förvärv, framförallt för att öka närvaron på marknaden. *Utnyttja försprånget optimalt då det gäller företagets modeller för horisontaltransport och ergolyft. *Ökad marknadsbearbetning. *20-25 mars deltar Swedmach Industries AB med två egna montrar (det röda resp. gula modellprogrammet) på världens största Industrimässa i Hannover, Tyskland. *Ytterligare satsning på eftermarknadssidan (service och reservdelar) som uppvisar mycket god lönsamhet. Övriga väsentliga affärer och händelser *Swedmach Industries AB (publ.) har tecknat ett stort avtal med ett av Englands ledande postorderföretag (Linpac Group) som marknadsför industrivaror. Kontraktet börjar löpa den 1 mars år 2000. Swedmach räknar med en fördubblad försäljning i England. *Swedmach Industries AB (publ) har inlett förhandlingar med ett välrenommerat truckföretag på den svenska marknaden. Ett Letter of Intent har undertecknats och ett förslag om förvärv beräknas läggas på ordinarie bolagsstämma den 28 april. Ett förvärv skulle ytterligare stärka bolagets ställning på hemmamarknaden och tillföra koncernen betydande omsättning. För ytterligare information, kontakta: Hans-Åke Färnstrand, VD Swedmach Industries AB (publ) Åsbjörnsgatan 4, 582 78 Linköping Org.nr: 556467-3829 Telefon: 013-102320, 070-374 52 73 E-post: hans.faernstrand@swedmach.se Swedmach Industries AB - bokslutskommuniké Finansiell ställning och resultat Bolagsstämma Bolagsstämman äger rum den 28 april 2000 klockan 10,00 i företagets lokaler på Åsbjörnsgatan 4 i Linköping Kommande rapporttillfällen: 28 april - kvartal 1, 28 augusti - halvår, 31 oktober - niomånadersrapport. Koncernens resultaträkning Tkr 1999 1998 Omsättning 31 695 14 126 Rörelsens kostnader -32 044 -13 053 Avskrivningar -402 -270 Resultat före -751 803 finansiella poster Finansiella poster -560 -291 Resultat efter -1 311 512 finansiella poster Skatt på årets resultat 25 -141 Minoritetsintressen -46 Årets resultat -1 332 371 Koncernens balansräkning Tkr 1999 1998 1999 1998 Imateriella 1 498 1 649Tillväxt 126 % 47 % anläggningstillgångar Materiella 919 189Soliditet 25,2 % 7,6 % anläggningstillgångar Finansiella 41 137Medelantal 18 13 anläggningstillgångar anställda Varulager 12 015 5 461JEK per 3,41 aktie(kr) Kortfristiga fordringar 7 736 5 682P/S-tal 0,81 Kassa & Bank 347 13P/JEK 4,55 Summa tillgångar 22 556 13 131Börskurs 31/1215,50 kr Eget kapital 5 676 997Aktier vid 1 664 5 000 årets slut 800 Minoritetens andel av 105 eget kapital Långfristiga skulder 7 334 5 497Omsättning per 2 028 1 069 anst. Kortfristiga skulder 9 441 6 637 Summa eget kapital & 22 556 13 131 skulder Koncernens kassaflödesanalys Tkr 1999 1998 Rörelseresultat -751 803 Avskrivningar 402 248 Finansnetto -560 -291 Betald skatt -165 -119 Kassaflöde före rörelsekapital- Förändringar -1 074 641 Förändring -6 139 -5 422 rörelsekapital Kassaflöde före -7 213 -4 781 investeringar Nettoinvesteringar -770 -50 Kassaflöde före -7 983 -4 831 finansiering Finansieringar Nyemission 6 011 400 Upptagande av lån 2 307 4 444 Kassaflöde efter 335 13 finansiering Likvida medel vid årets 14 1 början Likvida medel vid årets 349 14 slut ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/20/20000320BIT00390/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/20/20000320BIT00390/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar