Efter budpliktsbudet, som nu är avslutat, innehar Nordstjernan 66,4 procent av aktierna i Swedol

Nordstjernan AB ("Nordstjernan") har idag offentliggjort utfallet i det kontanta budpliktsbudet (”Budet”) som Nordstjernan lämnade till Swedol AB (publ):s ("Swedol) aktieägare den 16 april 2018. Efter budet äger Nordstjernan 55 283 271 aktier i Swedol, varav 1 820 000 A-aktier och 53 463 271 B-aktier, motsvarande 66,4 procent av de utestående aktierna och 72,0 procent av rösterna i Swedol.

Vid utgången av den ursprungliga acceptfristen kontrollerade Nordstjernan totalt 55 164 198 aktier, varav 1 820 000 A-aktier och 53 344 198 B-aktier, motsvarande 66,3 procent av de utestående aktierna och 71,8 procent av rösterna i Swedol. Efter utgången av den förlängda acceptperioden hade ägare av ytterligare 119 073 B-aktier accepterat Budet, motsvarande cirka 0,1 procent av de utestående aktierna och cirka 0,1 procent av rösterna i Swedol. Det innebär att efter Budet äger Nordstjernan 55 283 271 aktier i Swedol, varav 1 820 000 A-aktier och 53 463 271 B-aktier, motsvarande 66,4 procent av de utestående aktierna och 72,0 procent av rösterna i Swedol.

Nordstjernan innehar inte några teckningsoptioner eller konvertibler i Swedol eller några andra finansiella instrument som innebär en finansiell exponering som är jämförbar med innehav av aktier i Swedol. Nordstjernan har inte förvärvat ytterligare aktier i Swedol utanför Erbjudandet. Erbjudandet var inte föremål för några fullföljande- eller finansieringsvillkor.

Nordstjernan har beslutat att inte förlänga acceptperioden för Erbjudandet ytterligare. Utbetalning av vederlag till de aktieägare i Swedol som accepterat Erbjudandet under den förlängda acceptperioden beräknas påbörjas den 7 juni 2018 och vederlaget beräknas vara aktieägarna tillhanda samma dag. Om innehavet är förvaltarregistrerat sker utbetalning av vederlag genom respektive förvaltare.

Nordstjernans pressmeddelande avseende utfallet i Budet återfinns på swedol.nordstjernan.se.

Bakgrund

Nordstjernan offentliggjorde den 14 mars 2018 att de ingått avtal med AB Zelda ("Zelda") om att förvärva merparten av Zeldas aktier i Swedol för en köpeskilling om 32,00 kr per aktie. Förvärvet var villkorat av de svenska och norska konkurrensmyndigheternas godkännande, vilka Nordstjernan erhöll den 28 mars 2018 respektive den 11 april 2018. Genom transaktionen med Zelda uppnådde Nordstjernan ett ägande representerande 57,2 % av rösterna och 48,8 % av de utestående aktierna i Swedol. Nordstjernan blev därmed skyldigt att lämna ett budpliktsbud.

Den 16 april 2018 offentliggjorde Nordstjernan ett budpliktsbud avseende förvärv av samtliga aktier i Swedol för en köpeskilling om 32 kr per aktie (före utdelning). Om Swedol lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, för vilken avstämningsdagen inträffar före köpeskillingen i budet betalas ut, kommer köpeskillingen i budet att justeras i motsvarande mån. Den 17 april offentliggjorde Nordstjernan en erbjudandehandling. Acceptperioden för budet påbörjades 18 april 2018 och pågick fram till och med 30 maj 2018 efter Nordstjernans förlängning som pressmeddelades den 18 maj.

Styrelseordföranden Lars Lindgren samt ledamoten Peter Hofvenstam har, i egenskap av anställda i Nordstjernan, och styrelseledamöterna Rolf och John Zetterberg har, i egenskap av företrädare för Zelda som sålt aktier till Nordstjernan till priset i Budet, beslutat att inte delta i handläggningen av frågor relaterade till Budet.

I syfte att hantera frågor kring det förväntade budpliktsbudet avseende samtliga aktier i Swedol ("Budet") har Swedols styrelse formerat en oberoende kommitté ("Kommittén") för att handlägga frågor avseende Budet som normalt hade hanterats av styrelsen i dess helhet. Kommittén har konstituerat sig med Christina Åqvist som talesperson.

Kommittén har uttalat sig om Budet den 26 april 2018. Kommitténs enhälliga uppfattning var att bolagets aktieägare inte ska acceptera budpliktsbudet. Uttalandet i dess helhet finns tillgängligt på Swedols hemsida under fliken "Uppköpserbjudande 2018":  

Fullständig information

För fullständig information avseende Erbjudandet hänvisas till Nordstjernans hemsida för Budet, swedol.nordstjernan.se samt Swedol:s hemsida under fliken "Uppköpserbjudande 2018": http://om.swedol.se/sv/uppkopserbjudande_2018_s760.html.

Rådgivare 

Pareto Securities är finansiell rådgivare och Roschier Advokatbyrå är legal rådgivare till Swedol i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen besök www.swedol.se eller kontakta:

Christina Åqvist, talesperson för kommittén
Tel.: 070-600 57 75, e-post: christina.aqvist@indequity.se.

Om Swedol

Swedolkoncernen är multispecialisten för den professionella användaren. Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt.

Vi har webbhandel och cirka 100 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Kunderna finns huvudsakligen inom Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service. Sammantaget omsatte bolagen i Swedolkoncernen 3,1 miljarder kronor 2017 och har cirka 900 anställda. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Mid Cap-lista.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juni 2018 klockan 08.30. 

Taggar:

Om oss

Swedolkoncernen är den professionella användarens multispecialist. Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Vi har webbhandel och cirka 100 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Kunderna finns huvudsakligen inom områdena Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service.Sammantaget omsatte bolagen i Swedolkoncernen cirka 3 miljarder kronor år 2017 och har cirka 900 anställda. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Mid Cap-lista.