Kallelse till årsstämma den 18 maj 2011 i Swedol AB (publ)

Aktieägarna i Swedol AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2011

kl.18.00 i Näringslivets hus (lokal: Wallenbergaren), adress: Storgatan 19 i Stockholm.

Lättare förtäring serveras från kl.17.15. Inregistreringen börjar kl.17.30.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall

dels torsdagen den 12 maj 2011 vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels senast måndagen den 16 maj 2011 kl.16.00 ha anmält sig till bolaget på något av följande sätt:

a) per post: märkt ”Årsstämma” till bolagets adress Swedol AB, Box 631, 135 26 Tyresö,

b) per fax: 08-798 94 94,

c) per telefon: 08-712 00 00,

d) per e-post: info@swedol.se, eller

e) på bolagets hemsida: www.swedol.se.

Vid anmälan ska uppges namn/firma, personnummer/organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer och eventuella biträden (högst två). Om deltagande sker med stöd av fullmakt bör fullmakten och, i förekommande fall, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar inges tillsammans med anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara bokförd senast torsdagen den 12 maj 2011 och förvaltaren bör därför underrättas i god tid före den dagen.

Ombud

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt genom ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. En fullmakt får inte vara äldre än ett år. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål. Fullmaktsformuläret kan erhållas på bolagets kontor, på bolagets hemsida www.swedol.se, per telefon på 08-712 00 00 eller per fax 08-798 94 94. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget på den adress som är angiven under rubriken anmälan. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar bifogas.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman skall ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två personer att justera protokollet.

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt anförande av styrelsens ordförande och av verkställande direktören.

7.Beslut om:

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b) disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning,

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.

9. Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisorerna.

10. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisor och revisorssuppleanter.

11. Beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämma 2012.

12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

13. Beslut om aktiesplit.

14. Stämmans avslutande. 

Valberedning

I enlighet med beslut på årsstämman 2010 har en valberedning inrättats bestående av

Johan Lannebo (valberedningens ordförande), representerande Lannebo Fonder, Rolf

Zetterberg, representerande Zelda AB, Göran Leine, representerande Kåpan Pensioner och John Zetterberg, styrelseordförande i Swedol AB.

Beslutsförslag

Punkt 1;

Valberedningen föreslår att advokaten Henrik Wetzenstein utses att som ordförande leda årsstämman.

Punkt 7b;

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att vinstutdelning för räkenskapsåret 2010 lämnas med 1,00 krona per aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås måndagen den 23 maj 2011. Om stämman beslutar enligt förslaget beräknas utbetalning genom Euroclear Sweden AB ske torsdagen den 26 maj 2011.

Punkt 8;

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sex utan suppleanter.

Punkt 9;

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden skall utgå med totalt 810 000 kronor, förutsatt att styrelsens revisionsutskott kommer att uppgå till tre ledamöter. Arvodet ska fördelas med 190 000 kronor till styrelsens ordförande och med 140 000 kronor till var och en av övriga stämmovalda ledamöter. Styrelseledamot som är anställd i bolaget erhåller inte något styrelsearvode. Ledamot av revisionsutskottet skall erhålla ett tilläggsarvode med

20 000 kronor. Vidare föreslås att arvode till bolagets revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10;

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna John Zetterberg, Rolf Zetterberg, Jon Pettersson, Lotta Lundén och Gert Karnberger samt nyval av Markku Pippo. Till styrelsens ordförande föreslås John Zetterberg. Om styrelsens ordförande lämnar sitt uppdrag under mandatperioden utser styrelsen ny ordförande inom sig för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Markku Pippo är född 1967 och är bolagets verkställande direktör sedan år 2007. Markku Pippo är styrelseledamot i dotterbolagen Swedol Förvaltning AB, Swedol Norge AS och i Svensk Handel.

Punkt 11;

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för inrättande av en valberedning med uppgift att inför årsstämman år 2012 framlägga förslag till

1. Ordförande vid årsstämma.

2. Styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande fall, revisor.

3. Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete.   

4. Arvodering av revisorer.

5. Valberedning inför årsstämma 2013.

Valberedningen bör bestå av representanter för de enligt röstetalet i bolaget tre största aktieägarna enligt Euroclear Sweden ABs register per den 30 september 2011 samt styrelsens ordförande, som skall vara sammankallande. Valberedningen utser ordförande inom sig. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara ordförande för valberedningen. Om representant lämnar valberedningen eller vid en ägarförändring som innebär att representerad aktieägare inte längre tillhör de största aktieägarna bör, om valberedningen finner det lämpligt, dess sammansättning ändras på sätt som valberedningen beslutar. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart representanterna och valberedningens ordförande utsetts. Ersättning för arbete i valberedningen skall ej utgå.

Punkt 12:

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören, vice verkställande direktören och de övriga befattningshavare som ingår i bolagets ledningsgrupp. Ersättning till ledande befattningshavare skall vara konkurrenskraftig och marknadsmässig samt skall för den enskilde befattningshavaren grundas på befattning, kompetens och prestation. Ersättningen består av fast lön, övriga förmåner och avgiftsbestämd pension samt kan därutöver bestå av en rörlig lön baserad på kvantitativa och kvalitativa mål, därvid den rörliga lönen kan uppgå till maximalt 30 % av den totala årslönen om full måluppfyllelse nås. Med övriga förmåner avses normala icke-monetära ersättningar såsom bilförmån och företagshälsovård. Vid uppsägning från bolagets sida bör normalt gälla tre till sex månader och från befattningshavarens sida tre månader, undantagsvis upp till sex månader. Avgångsvederlag bör inte förekomma. För styrelseledamots konsultuppdrag för bolagets räkning vid sidan av styrelsearbetet, ska marknadsmässigt arvode bestämmas med beaktande av ledamotens kompetens och erfarenhet för utförande av uppdraget och en rimlig tidsåtgång för genomförande av uppdraget. Frågor om ersättning till ledande befattningshavare skall behandlas och beredas av ersättningsutskottet, som är ett utskott inom bolagets styrelse, och beslutas av styrelsen. Styrelsen ska i undantagsfall ha rätt att avvika från riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 13:

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en uppdelning av bolagets aktier (s.k. split) med 1:2 så att varje nuvarande aktie delas upp i två aktier av samma aktieslag. Efter genomförd uppdelning kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till totalt 64 000 0000 aktier, varav 6 400 000 A-aktier och 57 600 000 B-aktier. Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att bestämma avstämningsdagen för uppdelningen av aktier till en dag under perioden 1 juni -22 juni 2011.

Övrig information

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse jämte övriga handlingar hålls tillgängliga hos bolaget på adress Vindkraftsvägen 2, Tyresö och även på bolagets hemsida www.swedol.se senast från och med onsdagen den 27 april 2011 samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 32 000 000 aktier, varav 3 200 000 A-aktier och 28 800 000 B-aktier, motsvarande sammanlagt 60 800 000 röster. A-aktier berättigar till 10 röster och B-aktier till en röst.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, eller bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Stockholm i april 2011

Swedol AB (publ)

Styrelsen

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION: Markku Piippo, Verkställande Direktör Tel: +46 (0)8-712 00 00. Mobiltel: +46 (0)70-304 05 84 E-mail: markku.piippo@swedol.se Casper Tamm, CFO Tel: +46 (0)8-742 47 32. Mobiltel: +46 (0)70-348 27 37 E-mail: casper.tamm@swedol.se

Swedol är en yrkeshandelskedja med ett unikt brett utbud riktat till proffs och andra som väljer proffskvalitet. Swedol har ett brett sortiment inom verktyg, elartiklar, arbetskläder, fordonstillbehör, hydraulik och förbrukningsvaror. Av vårt katalogsortiment finns 97 % omedelbart tillgängligt via våra butiker och internet/postorder.

Vi vänder oss i första hand till företagskunder inom små och medelstora företag. Typiska kunder hos oss är hantverkare, åkare, lantbrukare, maskinägare, verkstäder samt privatkunder med krav på proffskvalitet. Våra kunder uppskattar vårt breda och prisvärda utbud, vår tillgänglighet samt våra kunniga och hjälpsamma medarbetare.

Företaget grundades 1963 som postorderföretag. Med första butiken 1999 inleddes en period av snabb tillväxt. 2010 omsatte Swedol 1 149 miljoner och sysselsatte cirka 360 medarbetare.

Swedol är sedan 2008 noterad på NASDAQ OMX Stockholms lista small cap.

Om oss

Swedolkoncernen är den professionella användarens multispecialist. Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Vi har webbhandel och cirka 100 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Kunderna finns huvudsakligen inom områdena Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service.Sammantaget omsatte bolagen i Swedolkoncernen cirka 3 miljarder kronor år 2017 och har cirka 900 anställda. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Mid Cap-lista.

Prenumerera

Dokument & länkar