SwedSec varnar VD

Den SwedSec-licensierade VD:n har överträtt sina befogenheter genom att ställa ut en garanti om 100 000 euro.

Det SwedSec-anslutna företagets styrelse hade antagit en VD-instruktion som bl.a. angav att VD inte får vidta åtgärder av osedvanlig art eller av stor betydelse för företaget utan särskilt bemyndigande av styrelsen. Som exempel på sådana åtgärder nämns utställande av garanti eller annan säkerhet.

SwedSecs disciplinnämnd konstaterar att VD:n, genom att utställa en garanti om 100 000 euro, har överträtt sina befogenheter, eftersom agerandet inte var förenligt med företagets VD-instruktion.

Disciplinnämnden meddelar VD:n en varning för det inträffade.

Beslutet finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD, 08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSecs disciplinära förfarande i korthet
Anslutna företag till SwedSec är skyldiga att anmäla licenshavares regelöverträdelser, om det finns skäl att anta att detta kan leda till disciplinpåföljd. Ärendena avgörs av en disciplinnämnd, vars ledamöter utses av SwedSecs styrelse. Disciplinnämnden kan meddela licenshavaren disciplinpåföljderna erinran, varning eller återkallelse av licens. Mer information om disciplinärenden och förfarandet finns att läsa här >>


SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappers­marknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. 184 företag är anslutna till SwedSec och över 21 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. För mer information besök: www.swedsec.se.

Taggar:

Om oss

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappersmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. Omkring 180 företag är anslutna till SwedSec och ca 23 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec startades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Prenumerera

Dokument & länkar