Nödvändig satsning på järnväg, men planen tillgodoser inte framtidens behov

Idag lämnar SWEDTRAIN sitt remissvar på Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet för perioden 2014-2025. I remissvaret välkomnar SWEDTRAIN de satsningar som Trafikverket föreslår för att öka kapaciteten och robustheten i järnvägssystemet. Samtidigt ställer sig SWEDTRAIN frågande till att Trafikverket nu planerar för att mer än halvera den starka tillväxttakt som järnvägen haft de senaste decennierna till förmån för en kraftig ökning av vägtrafiken. SWEDTRAIN menar också att Trafikverket behöver göra mer för att säkerställa den långsiktiga kompetensförsörjningen i branschen. 

-          Vi välkomnar Trafikverkets förslag om att öka satsningarna på underhåll och investeringar i järnvägen. Förslaget om att påbörja byggandet av en ny stambana mellan Stockholm och Göteborg för hastigheter upp emot 320 km/h är en viktig framtidssatsning för Sverige, säger Klas Wåhlberg, ordförande i SWEDTRAIN- branschorganisationen för järnvägsindustrin i Sverige.

Att ställa om transportsystemet till ett pålitligt och energieffektivt system som motsvarar resenärernas och godskundernas efterfrågan är en viktig fråga för Sveriges framtida konkurrenskraft. Effektiva och pålitliga transporter stärker förutsättningarna för näringslivet och arbetspendling, ökar tillväxten och skapa fler nya jobb. Järnvägen kan bidra till detta och dessutom bidra till minskad klimatpåverkan, ökad energieffektivitet och trafiksäkerhet.

Järnvägens trafikökning de senaste decennierna har varit kraftig. Enligt Trafikanalys har persontrafiken på järnväg ökat med över 90 % (eller 4,5 procentenheter i snitt per år) de senaste tjugo åren. I den nationella planen föreslår nu Trafikverket att den ökningen ska minska till 1,2 procentenheter per år samtidigt som biltrafiken förväntas fördubblas från 0,7 till 1,5 procentenheter per år fram till 2030.

-          Vi är kritiska till att man nu lägger en plan som bryter järnvägens tillväxttakt till förmån för ökade vägtransporter. Det går emot den politiska ambitionen om att minska transportsektorns klimatpåverkan och bevisligen emot resenärernas och godskundernas efterfrågan, säger SWEDTRAINs Generalsekreterare Magnus Davidsson.

I SWEDTRAINS remissvar föreslår man att Trafikverket reviderar prognoserna.

-          Vi föreslår att Trafikverket och regeringen går vidare med de planerade järnvägsinvesteringarna, som är en bra start, men också att man inom kort presenterar en sammanhållen och konkret alternativ plan som svarar mot trenderna i marknadens efterfrågan och som ökar andelen hållbara transportslag, säger Klas Wåhlberg.

Forskning, innovation och utbildning är nyckelfaktorer för järnvägens fortsatta framgång. När staten nu kraftigt ökar medlen till underhåll, reinvesteringar och teknikomdanande nybyggnation av järnvägssystemet är det viktigt att så långt som möjligt säkerställa att det kommer att finnas tillräckligt antal personer av olika yrkeskategorier och teknisk specialistkunskap om järnvägssystemet. Det gäller såväl inom Trafikverket, industrin som inom akademi. Förutom att säkerställa kompetensförsörjningen behövs dessutom ökade forskningsinsatser med anledning av planen, insatser som också kan bidra till utvecklingen av järnvägen och svensk järnvägsindustri generellt.

-          Svensk järnvägsindustri ligger långt fram i teknikutveckling, men för att behålla den världsledande position vi har idag måste vi investera mer i forskning och säkerställa kompetensförsörjning. Vi vill att Trafikverket gör en gap-analys där man jämför de prognosticerade behoven i järnvägssektorns samtliga delar med det utbildningsväsendet kommer att kunna leverera, säger Klas Wåhlberg.

För kommentarer kontakta:

Magnus Davidsson Generalsekreterare SWEDTRAIN, telefon: 070-377 06 65

Patrik Forslund pressansvarig på SWEDTRAIN, telefon: 073-344 97 23

SWEDTRAIN är branschföreningen för järnvägsindustrin i Sverige. Våra medlemsföretags verksamhet i Sverige omsätter tillsammans över 13 miljarder och finns över hela landet. Vi är verksamma inom tillverkning, underhåll och tjänster av allt ovan räls – från spårfordon, drivenheter, bromssystem och koppel till IT-lösningar, signalsystem och verkstadslokaler.

Taggar:

Om oss

SWEDTRAIN är branschföreningen för järnvägsindustrin. Våra medlemsföretags verksamhet i Sverige omsätter tillsammans över 15 miljarder och finns över hela landet. Vi är verksamma inom tillverkning, underhåll och tjänster av allt ovan räls – från spårfordon, drivenheter, bromssystem och koppel till IT-lösningar, signalsystem och verkstadslokaler. Våra medlemsföretag är:Alstom Transport AB, Ansaldo STS Sweden AB, Bombardier Transportation Sweden AB, Buffers Rail Industry AB, Chalmers Tekniska Högskola, DEKRA Industrial AB, Dellner Couplers AB, Duroc Rail AB, Euromaint Rail AB, Faiveley Transport Nordic AB, Jernhusen AB, Järnvägsgruppen KTH, Lucchini Sweden AB, Luleå Tekniska Universitet, Midwaggon AB, Siemens AB, SNC-Lavalin, Sweco Transportsystem AB, SweMaint AB, Train Alliance AB, Voith Turbo AB, Westermo Data Communications, WSP Sverige AB

Kontakt

Prenumerera

Citat

Vi välkomnar Trafikverkets förslag om att öka satsningarna på underhåll och investeringar i järnvägen. Förslaget om att påbörja byggandet av en ny stambana mellan Stockholm och Göteborg för hastigheter upp emot 320 km/h är en viktig framtidssatsning för Sverige, säger Klas Wåhlberg,
Klas Wåhlberg, ordförande i SWEDTRAIN- branschorganisationen för järnvägsindustrin i Sverige.
Vi är kritiska till att man nu lägger en plan som bryter järnvägens tillväxttakt till förmån för ökade vägtransporter. Det går emot den politiska ambitionen om att minska transportsektorns klimatpåverkan och bevisligen emot resenärernas och godskundernas efterfrågan.
SWEDTRAINs Generalsekreterare Magnus Davidsson