Skärp Energideklarationssystemet!

Pressmeddelande från SWETIC TK Energideklarationer

De senaste dagarna har debatten i tidningar och TV om Energideklarationssystemet ökat. Det tycker vi är bra, frågan behöver belysas. Men det behövs inte bara ord utan även snabbt handling och ändringar i systemet för att komma tillrätta med de uppmärksammade problemen. Då finns fortfarande möjligheter att rätta till dem.

SWETIC TK Energideklarationers medlemsföretag anser att energideklarationer är en viktig del i arbetet med att skapa ett energieffektivare Sverige. Deklarationerna leder, rätt utförda, ofta till förslag på åtgärder som är ekonomiskt fördelaktiga för fastighetsägaren och som bidrar till att minska landets energianvändning och klimatpåverkan. Vi värnar om att deklarationerna utförs på ett seriöst sätt och att de kostnadseffektiva energibesparande åtgärderna som ofta går att identifiera i deklarationsarbetet fångas upp.

Vi ser dock flera dock flera akuta brister i Energideklarationssystemet, här är några av dem:

1. Alldeles för få byggnader har energideklarerats eller står i kö för att energideklareras. Detta beror på flera orsaker. En av dem är att fortfarande har inte alla fastighetsägare förstått vilka möjligheter det finns att spara energi och pengar i sina fastigheter och vilket bra verktyg energideklarationen är för det. Boverket behöver lyfta fram goda exempel. En annan orsak är de politiska besluten om förordning och föreskrift kom alldeles för sent och därför fanns inte tillräckligt många ackrediterade företag för att utföra deklarationerna. Det är historia nu. En tredje orsak är att fastighetsbranschen är van vid lagstiftning som inte följs upp och att det inte blir några påföljder. Kommunerna bör skärpa sin tillsyn

2. Lagstiftning och myndighetens tolkningar av lagstiftning är för oklara. Detta gäller särskilt huruvida en byggnad ska besiktigas eller inte, vilket leder till att vissa företag har sett en möjlighet att erbjuda "skrivbordsdeklarationer". Man utför en deklaration utan att ha besökt byggnaden och utan tillräcklig kunskap om byggnadens egenskaper. Detta leder för husägaren till ett lägre pris för själva deklarationen men samtidigt en förlorad möjlighet att spara flera gånger mer pengar och en minskad möjlighet för Sverige att spara energi och koldioxidutsläpp. Detta var inte vad lagstiftaren avsåg och för de seriösa företagen i branschen leder detta till en omöjlig konkurrenssituation och det ser vi nu följderna då uppsägningar redan börjat ske. Reglerna behöver förändras så att det klart och tydligt framgår att besiktning skall göras. Vi förordar inte det, men om det skall finnas undantag från ett generellt besiktningskrav, skall det verkligen vara i undantagsfall och väldigt specifikt definierat när detta får tillämpas. För tänk om samma otydlighet gällde bilbesiktning eller hisskontroller!

3. Alldeles för få förslag på kostnadseffektiva energibesparande åtgärder lämnas. Detta leder till att Sverige får det svårare att uppfylla sina mål om ett 20 % energieffektivare samhälle och som en följd av detta även svårigheter att nå målet om minskade utsläpp av växthusgaser.

Kunskapen kring allvaret i denna situation behöver fångas upp mycket snabbt hos berörda myndigheter och departement så att åtgärder kan vidtas omgående. Frågan är inte mindre aktuell av att vi står inför internationella förhandlingar i klimatfrågan under svenskt EU-ordförandeskap samt att åtgärdandet av alla de goda besparingsförslagen skulle ge ett lyft åt sysselsättningen i byggsektorn.

SWETIC TK Energideklarationer, Leif Kumlin

019-269480

För mer information kontakta Magnus Davidsson, verksamhetsledare SWETIC, 08-782 08 09, swetic@teknikforetagen.se

SWETIC är branschföreningen för de företag som är ackrediterade att utföra besiktning, certifiering och provning av olika produkter, installationer och organisationer. Väl fungerande besiktning och certifiering är en förutsättning för en hög säkerhet, tillförlitlighet och miljöanpassning av svensk industri och näringsliv.

Taggar:

Om oss

SWETIC – Swedish Association for Testing, Inspection and Certification är en branschorganisation för de företag som är ackrediterade för att arbeta med provning, besiktning, kontroll och certifiering. Hos oss hittar du de ledande företagen i branschen. De erbjuder expertis inom områden som t.ex. el, mekanik, tryckkärl, maskiner, hissar och lyftanordningar, fordon, energideklarationer, ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, livsmedel och informationssäkerhet, godkännande av personer som är miljörevisorer, kvalitetsrevisorer och svetsare.

Prenumerera

Dokument & länkar