Delårsrapport kvartal 1 2015

  • Koncernens resultat före och efter skatt uppgick till -0,8 MSEK (2,9).
  • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 58,7 MSEK (63,2) eller 1,58 SEK (1,7) per aktie.
  • Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 58,4 MSEK (61,7).

Verksamhet

SwitchCore skall förvärva en eller flera lönsamma verksamheter eller på annat sätt skapa förutsättningar att utnyttja de förluster koncernen har på ca I miljard kronor vilket med nuvarande skattelagstiftning ger en latent skattefordran på ca 220 MSEK. Konkret söker vi efter välskötta bolag med en vinstnivå från cirka 25 MSEK och uppåt. För att finansiera större förvärv kan bolagets kassa användas samt viss upplåning; men också nyemission kan bli aktuellt. Därigenom kan ett större förvärv än vad bolagets aktuella finansiering tillåter bli aktuellt.

Styrelsen lägger stort fokus på att hitta och genomföra en eller flera strukturaffärer för att realisera bolagets latenta skattefordran.

De långtgående förhandlingar som fördes gällande ett större fastighetsförvärv har tyvärr avslutats utan att något köp genomförts.

Kapitalförvaltningen
Styrelsen har beslutat att bolagets kassa ska förvaltas med ytterst begränsat risktagande och samtliga tidigare gjorda innehav skall därför avyttras för att begränsa risken. De flesta innehaven har också sålts. Kvarvarande innehav har vi dock inte lyckats avyttra till rimliga priser.

Dannemora Mineral samt Dannemora Magnetit har under kvartalet begärts i konkurs. Då värdet är mycket osäkert har innehavet i Dannemora Magnetit skrivits ner till 0 kr vilket påverkar kvartalets resultat med – 700 TSEK. Innehavet i Dannemora Mineral har redan tidigare nedvärdats till 0 kr. Norwegian Energy har rekonstruerats under 2015 och effekten blev att vi fick drygt 91 000 fler obligationer. Under kvartalet har hälften av innehavet i Tradedoubler AB 6,75 % sålts.

SwitchCore lämnar inga prognoser och har inte fastställt några finansiella mål.

Organisation
SwitchCore-koncernen består av moderbolaget SwitchCore AB (publ), dotterbolagen SwitchCore Options AB, SwitchCore Intellectual Property AB, Eroc Technology AB, SwitchCore Taiwan AB och SwitchCore i Stockholm. Förvaltningen av bolagets likvida medel utförs styrelsen. SwitchCore har inga anställda. Nedan redovisas styrelsen och dess aktieägande.

(Se tabell i bifogad PDF-fil).

Övrig information

Kalendarium
2015-05-27       Årsstämma
2015-08-28     Delårsrapport 2 2015

SwitchCores aktie
Aktiekapitalet uppgår till 37 164 011,76 SEK fördelat på 6 194 002 aktier av serie A samt 30 970 010 aktier av serie B. Bolaget är anslutet till Aktietorget. Aktier av serie A har ISIN-kod: SE0003210590 samt kortnamnet SCOR-A. Aktier av serie B har ISIN-kod: SE0003172089 med kortnamn SCOR-B. A-aktier har en rösträtt per aktie och B-aktier har en tiondels rösträtt och ger i allt övrigt samma rättigheter i bolaget. I SwitchCore finns inga utestående konvertibler eller teckningsoptioner.

Redovisningsprinciper och granskning
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IFRS. Det innebär att rapporten följer IAS 34. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i den senaste årsredovisningen har använts. Bolagets innehav av värdepapper har klassificerats som kortfristigt oberoende av eventuella löptider eftersom bolaget har för avsikt att omsätta dessa när behov föreligger. Koncernens uppskjutna skattefordran på cirka 220 MSEK är inte redovisad i balansräkningen. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Mer information finns på www.aktietorget.se under SwitchCores avdelning eller direkt på: http://www.aktietorget.se/QuotesInstrument.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0003210590

Stockholm den 24 april 2015

VD:                Susanna Bervå
E-post:           susanna.berva@switchcore.se
Mobil:           +46 708 553 103

SwitchCore AB (publ)
Box 3160
SE-103 63 Stockholm

Om oss

Efter emissionen, som genomfördes 2010, eftersträvar bolaget att förvärva ett lönsamt bolag. SwitchCore får agera långsiktig men också opportunistisk så att de möjligheter som marknaden erbjuder utnyttjas. SwitchCore kan också tänka sig arbeta tillsammans med andra för gemensamma investeringar i lönsamma affärer. SwitchCore har skattemässiga underskott på cirka en miljard kronor och därmed är den latenta skattefordran värd ca 220 miljoner kronor, vilken inte är redovisad i bolagets balansräkning. Bolaget har som långsiktigt finansiellt mål att utnyttja denna skattefordran och därigenom berika aktieägarna.

Prenumerera