Delårsrapport januari - september 1999

Delårsrapport januari - september 1999 * Resultatet något lägre * Hård priskonkurrens * Lägre vatten- och kärnkraftproduktion * Betydande förvärv KONCERNCHEFENS KOMMENTAR Idag har Sydkraft cirka 800 000 kunder. I år har vi vuxit med över 50 000 kunder och räknar vi in att vi från och med 1 september har 49 procent i Norrköping Miljö & Energi har vi ytterligare cirka 50 000. Den 2 december kommer Østfold Energi i södra Norge att besluta om de ska sälja 49 procent i sina dotterbolag Østfold Energi Kraftsalg och Østfold Energi Nett till Sydkraft. Østfold Energi har mellan 90 000 och 100 000 kunder i den mest expansiva regionen i Norge. I Danmark öppnas elmarknaden sakta men säkert upp. Sydkraft är på plats med det delägda energihandelsbolaget Elektra Energihandel A/S, som ägs tillsammans med tre viktiga energidistributörer på Själland. I Polen har vi ett par samarbetsavtal och har dessutom lagt ett bud på majoriteten av aktierna i ett börsnoterat polskt kraftvärmeverk norr om Katowice. Omstruktureringen av energimarknaden i Europa pågår med oförminskad hastighet. Just nu är aktiviteterna störst i Tyskland. De allra största energiföretagen planerar gå ihop i olika konstellationer. Konkurrensen ökar markant och elpriserna sjunker drastiskt. På den svenska marknaden har elpriserna nått sin bottennivå i och med att den fullständiga avregleringen genomfördes per den 1 november. De svenska energibolagen konkurrerar knappast längre om priset - det är ungefär detsamma över hela Sverige - utan det framstår mer och mer klart att det är de starka varumärkena som överlever. Varumärket Sydkraft är starkt. Vårt Affärsområde Konsulter och Entreprenörer utvecklas väl med flera nya förvärv. Efter det att vi köpte Tellus Miljöteknik med ett hundratal kvalificerade miljökonsulter har vi köpt El & Trafikteknik i Göteborg, konsultföretaget Picon i Skövde och delar av EPS Consulting i Vänersborg. Regeringens beslut att återta drifttillståndet för reaktor B1 vid Barsebäcksverket träder i kraft vid utgången av den 30 november 1999. Något beslut som förhindrar verkställighet av regeringens beslut har ej erhållits. Sydkraft kommer att erhålla ersättning för utebliven elproduktion antingen genom en frivillig överenskommelse med staten eller genom tillämpning av avvecklingslagen. Resultatet för de första nio månaderna är tillfredsställande mot bakgrund av lägre vatten- och kärnkraftproduktion samt prispress på främst elmarknaden. Lars Frithiof OMSÄTTNING OCH RESULTAT Koncernens nettoomsättning uppgick till 10 653 Mkr (10 835), vilket är cirka 2 procent lägre än motsvarande period 1998. Elförsäljningen uppgick till 21 559 GWh (24 058), varav till elbörsen 2 738 GWh (4 020). Minskningen, som motsvarar 10 procent, berodde främst på minskad försäljning till elbörsen på grund av lägre vatten- och kärnkraftproduktion. Inköp från elbörsen uppgick till 2 504 GWh (990). Gasförsäljningen ökade med 3 procent och uppgick till 5 577 GWh (5 419). Värmeförsäljningen ökade med 4 procent och uppgick till 2 819 GWh (2 714). Den koncernexterna försäljningen av konsult- och entreprenadtjänster ökade med 348 Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 2 696 Mkr (2 895). Resultatnedgången förklaras huvudsakligen av lägre vatten- och kärnkraftproduktion samt lägre priser på elmarknaden. Avskrivningar och nedskrivningar uppgick till 1 280 Mkr (1 167). Ökningen beror huvudsakligen på det senaste årets förvärv. Perioden har också belastats med nedskrivningar uppgående till 44 Mkr varav 32 Mkr avseende produktionsanläggningar vid det oljeeldade Karlshamnsverket. Andelar i intressebolags resultat, vilka främst utgörs av Graninge-verken och HEW, uppgick till 339 Mkr (271). Trots ökad nettolåneskuld jämfört med föregående år, förbättrades finansnettot, främst till följd av lägre räntenivåer, och uppgick till -574 Mkr (-666). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2 122 Mkr (2 229). LÖNSAMHET Rörelsemarginalen under den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 21,8 procent (24,1) och vinstmarginalen till 19,7 procent (20,6). Räntabiliteten på eget kapital efter skatt uppgick under den senaste tolvmånadersperioden till 10,1 procent (10,5) och på sysselsatt kapital före skatt till 9,8 procent (11,1). Resultatet per aktie uppgick för årets första nio månader till 7:30 kronor (7:74). För hela 1998 uppgick resultatet per aktie till 10:76. AFFÄRSOMRÅDE MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING För att effektivisera säljarbetet och sänka kostnaderna för IT och administrativa system samlas koncernens marknads- och försäljningsresurser, med kompetens inom hela energiområdet, i Affärsområde Marknad och Försäljning. Den nya strukturen är ännu inte helt genomförd. Försäljning av produkter kopplade till naturgas redovisas i Affärsområde Distribution medan gasolförsäljning från och med tredje kvartalet redovisas i Affärsområde Marknad och Försäljning. Nettoomsättningen uppgick till 4 216 Mkr (5 180), varav 3 948 Mkr (4 913) till kunder utanför koncernen och rörelseresultatet uppgick till 94 Mkr (156). Omsättningsminskningen beror främst på att ett antal distributörsavtal avseende el successivt har överförts till Sydkraft Energy Trading. Förutom minskad elförsäljningsvolym beror resultatförsämringen för de första nio månaderna på ökade kostnader i samband med integrering av förvärvade verksamheter samt för marknadsbearbetning och förberedelser för ökad rörlighet på privatmarknaden. Ökad värmeförsäljning har dock påverkat resultatet positivt. Genom att kravet på timmätning avskaffats den 1 november blir även privatmarknaden fullt konkurrensutsatt. Sydkraft har förberett sig inför denna situation och kommer att agera kraftfullt för att värna sina kunder och för att stärka sin marknadsposition. AFFÄRSOMRÅDE PRODUKTION I affärsområdet ingår produktion av el samt produktion och distribution av värme och kyla. Nettoomsättningen uppgick till 5 010 Mkr (5 867), varav 443 Mkr (409) till kunder utanför koncernen och rörelseresultatet uppgick till 1 174 Mkr (1 551). Minskningen av omsättning och rörelseresultat beror i huvudsak på lägre volym och lägre pris jämfört med föregående år. Värmeverksamheten har ökat såväl omsättning som resultat jämfört med motsvarande period föregående år. I rörelseresultatet ingår vidare nedskrivningar uppgående till 32 Mkr avseende produktionsanläggningar vid det oljeeldade Karlshamnsverket. Elproduktionen uppgick till 19 501 GWh (22 500). Den goda tillgången på vattenkraft under våren följdes av lägre vattentillrinning och därmed lägre vattenkraftproduktion under tredje kvartalet. Den totala vattenkraftproduktionen uppgick till 8 817 GWh (10 024). Kärnkraftverken producerade 10 132 GWh (11 900). Minskningen beror framförallt på längre revision av de båda aggregaten i Barsebäck och aggregat 2 i Oskarhamn samt på nedreglering av kärnkraften på grund av den goda tillgången på vattenkraft under våren. I kraftvärmeverk, gasturbiner, vindkraftverk och oljebaserade kondenskraftverk producerades 552 GWh (576). Den 1 januari stängdes två av aggregaten i Karlshamn Kraft AB. En uppgörelse har tecknats med Svenska Kraftnät om ersättning för Karlshamnsverkets aggregat 3 som reserveffekt från och med den 1 oktober i år fram till april 2002. Värmeproduktionen uppgick till 2 819 GWh (2 714). Ökningen beror på en något kallare vinter än i fjol. Utbyggnaden av fjärrvärmeledningen mellan Kumla, Hallsberg och Örebro pågår och den första etappen, mellan Kumla och Hallsberg, har tagits i drift. AFFÄRSOMRÅDE DISTRIBUTION All distribution avseende el och gas samt marknads- och försäljningsverksamhet avseende naturgas är samlad i affärsområdet. Från och med tredje kvartalet har marknadsförings- och försäljningsverksamheten avseende gasol överförts från Sydkraft Gas till Affärsområde Marknad och Försäljning Nettoomsättningen uppgick till 3 241 Mkr (3 280), varav 2 950 Mkr (2 831) till kunder utanför koncernen och rörelseresultatet uppgick till 920 Mkr (874). Transporterna på elnätet uppgick till 22 725 GWh (22 528). Naturgasleveranserna ökade något, huvudsakligen till följd av lägre temperaturer än föregående vinter, som var mycket mild. AFFÄRSOMRÅDE KONSULTER OCH ENTREPRENÖRER Nettoomsättningen uppgick till 1 819 Mkr (1 425), varav 977 Mkr (629) till kunder utanför koncernen och rörelseresultatet uppgick till 79 Mkr (106). Rörelseresultatet har belastats med nedskrivningar uppgående till 12 Mkr avseende vissa fastigheter. Jämfört med föregående år har rörelseresultatet för IT-verksamhet kraftigt förbättrats. Även entreprenadverksamhet samt energitekniska informationssystem har haft en positiv resultatutveckling. Inom konsultverksamheten har rörelseresultatet minskat, främst till följd av mindre sålda volymer till försvarssektorn, vilken tidigare varit Sycon Teknikkonsults dominerande marknad. Åtgärder för att väsentligt öka försäljningen mot den civila sektorn har dock varit framgångsrika. Under perioden har flera förvärv genomförts, som bidrar till att stärka affärsområdets verksamhet. Sycon, som i april förvärvade Tellus Teknik, har fortsatt sin expansion genom att i september och oktober förvärva två mindre konsultföretag i Västsverige och ElektroSandberg har i november förvärvat El & Trafikteknik AB (ETA) från Göteborg Energi. Genom dessa förvärv har affärsområdet tillförts ungefär 200 medarbetare och en meromsättning på cirka 200 Mkr. ENERGIHANDEL Nettoomsättningen uppgick till 4 962 Mkr (5 491), varav 2 315 Mkr (2 044) till kunder utanför koncernen och rörelseresultatet uppgick till 195 Mkr (56). Resultatökningen beror främst på att större volym finansiella prissäkringskontrakt har avräknats. Sydkraft Energy Trading har snabbt blivit en stor och aktiv aktör på både de fysiska och finansiella marknaderna. Sydkraft Energy Trading bedriver portföljförvaltning för kunder utanför och inom koncernen samt för egen räkning. Bolaget har från och med den 1 november, som första aktör på marknaden, erhållit ett komplett tillstånd av Finansinspektionen att förvalta energiportföljer för kunders räkning. Lägre vattentillrinningar under tredje kvartalet har, tillsammans med längre revisionstider för kärnkraften, medfört att priserna på spotmarknaden ökat och medelpriset för perioden är nu på samma nivå som under motsvarande period föregående år. Ökningen av spotpriset under tredje kvartalet har inte resultatmässigt fullt ut påverkat koncernen beroende på det prissäkringsarbete som bedrivs inom ramen för portföljförvaltningen. INVESTERINGAR OCH FÖRVÄRV Koncernens totala investeringar uppgick för perioden till 3 261 Mkr (2 635). Av dessa avser 1 143 Mkr anläggningsinvesteringar i befintlig verksamhet, 525 Mkr i förvärvade dotterföretag och 1 593 Mkr i andelar i intresseföretag. Sydkraft förvärvade genom dotterföretaget Sycon i april konsultföretaget Tellus med 100 medarbetare. Sydkraft förvärvade i juni resterande aktier i Sydgas för 325 Mkr, vilket innebär att bolaget är ett helägt dotterbolag. Sydkraft och Birka Energi genomförde i juni en bytesaffär inom elhandelsverksamheten, som medförde att Sydkraft blev ägare till hela Östernärkes Kraftförsäljning AB och att Birka blev ägare till hela Lidingö Energi Försäljning AB. Sydkraft förvärvade i augusti Osby Energi AB för 76 Mkr. Fjärrvärmerörelsen, som bedrevs i bolaget, behålls av Osby kommun. Osby Energi levererar cirka 70 GWh el till 4 200 kunder inom kommunen. Sydkraft förvärvade i september 49 procent av aktierna i Norrköping Miljö & Energi AB (NME) för 1 350 Mkr. NME-koncernen har cirka 800 anställda och omsättningen uppgick under 1998 till drygt 1 100 Mkr. Kärnverksamheten finns inom el, fjärrvärme, vatten och energiutveckling ur avfall. Genom dotterföretaget ElektroSandberg förvärvade Sydkraft i september El & Trafikteknik AB (ETA) av Göteborg Energi. Företaget, som främst är verksamt inom gatubelysning och trafiksignaler, har 90 anställda och omsätter 120 Mkr. I oktober godkände styrelserna för Østfold Energi och Sydkraft de avtal enligt vilka Sydkraft förvärvar 49 procent av aktierna i Østfold Energi Nett AS och Østfold Energi Kraftsalg AS. Förvärvet gäller från och med den 1 januari 2000 under förutsättning att Østfold Energis bedriftsförsamling och bolagets extra bolagsstämma godkänner försäljningen. KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING Sydkrafts kassaflöde från rörelsen uppgick under perioden till 2 685 Mkr (3 289). Kassaflöde efter investeringar uppgick till -506 Mkr (681). Den räntebärande nettoskulden uppgick till 19 692 Mkr (18 206). Vid årsskiftet uppgick nettolåneskulden till 18 564 Mkr. Likvida medel inklusive likvida placeringar uppgick till 1 366 Mkr (1 577). Vid årsskiftet uppgick likvida medel till 1 159 Mkr. Soliditeten uppgick till 40 procent (40), vilket är samma nivå som vid årsskiftet. ÅTERBÄRING AV ÖVERSKOTTSMEDEL FRÅN SPP SPP har under oktober lämnat besked att cirka 600 Mkr reserverats för bolag ingående i Sydkraftkoncernen. Detta har inte beaktats i denna rapport. Formerna för när och på vilket sätt de reserverade medlen kan användas är för närvarande inte fastställda. KÄRNKRAFTAVVECKLING Den 5 februari 1998 beslutade regeringen att inleda kärnkraftavvecklingen med Barsebäck 1 senast vid utgången av juni 1998. Regeringsrätten har genom rättsprövning prövat beslutet och i dom den 16 juni 1999 förklarat att regeringens beslut ska stå fast, dock att rätten att driva Barsebäck 1 inte ska upphöra förrän vid utgången av november 1999. Sydkraft har överklagat Regeringsrättens dom och begärt resning och inhibition hos Regeringsrätten. Regeringsrätten har den 19 november 1999 beslutat avslå ansökan om resning och inhibition. EU-kommissionen i Bryssel fortsätter med prövningen av de konkurrensrättsliga aspekterna på regeringens beslut i enlighet med Sydkrafts anmälan från den 23 februari 1998. Högsta Domstolen har meddelat prövningstillstånd i inhibitionsfrågan men beslutet att inhibition inte kan meddelas under den tid Högsta Domstolens prövning pågår. EU-kommissionen fortsätter också med prövningen av Sydkrafts anmälan från den 26 augusti 1999, beträffande Regeringsrättens beslut att inte inhämta förhandsavgörande i EG-domstolen. Sydkraft har genom avtal säkerställt leverans av den fysiska kraft som erfordras vid stängningen av Barsebäck 1. Ersättning för denna kraftleverans kommer att erhållas genom en frivillig uppgörelse med staten eller enligt avvecklingslagen. PROGNOS Resultatet för årets första nio månader var något lägre jämfört med motsvarande period föregående år. Vår bedömning är fortsatt att helårsresultatet på motsvarande sätt blir något lägre än 1998, förutsatt normala väder- och driftförhållanden under resten av året. Mot bakgrund av den rådande marknadssituationen och det förhållande att 1998 var ett ovanligt bra vattenkraftår måste resultatet betraktas som tillfredställande. Ekonomisk information från Sydkraft avseende 1999 Bokslutskommuniké avseende 24 februari 2000 1999 Årsredovisning för 1999 mitten av april 2000 Bolagsstämma 8 maj 2000 Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av Sydkraft AB:s revisorer. För ytterligare information kontakta Lars Frithiof, koncernchef, telefon 040-25 51 00, från kl. 16:30. Utsänt av: Sydkraft AB (publ) Information och Samhällskontakt Stieg Claesson www.sydkraft.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/29/19991129BIT00610/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/29/19991129BIT00610/bit0002.pdf

Om oss

Sydkraftkoncernen består av ett femtiotal heleller delägda företag. De flesta verkar inom elområdet.

Prenumerera

Dokument & länkar