Uppgörelsen om Barsebäck klar

Uppgörelsen om Barsebäck klar Statens, Sydkrafts och Vattenfalls förhandlingsgrupper är nu överens om en uppgörelse om kärnkraftverket i Barsebäck. Huvuddragen i uppgörelsen är att Sydkraft stänger Barsebäck 1 idag den 30 november och att Sydkraft från samma stund får ersättningskraft från Vattenfall. Barsebäck Kraft AB och Ringhals AB slås ihop till en företagsgrupp i vilken Vattenfall får 74,2 procent och Sydkraft 25,8 procent. Vattenfall får marknadsmässig ersättning för den andel på 25,8 procent i Ringhals som upplåts åt Sydkraft. Den totala ersättningen till Vattenfall vid stängning uppgår till ett sammanlagt värde av cirka 5,7 miljarder kronor. Vattenfall ersätts genom att staten betalar en kontant ersättning fördelad på fyra år på 2,65 miljarder kronor. Vattenfall får också 74,2 procent av elproduktionen i Barsebäck 2. Sydkraft betalar dessutom 113 Mkr per år till Vattenfall därför att produktionskostnaderna är högre i Barsebäck jämfört med Ringhals (1,4 öre/kWh). Denna betalning är indexreglerad. Staten betalar till det gemensamma bolaget för de merkostnader som uppstår vid s k singeldrift av Barsebäck 2 och för avställnings- och servicedrift av Barsebäck 1. Denna kompensation erläggs årligen till den nya företagsgruppen med ett inledande belopp på knappt 400 Mkr, vilket successivt justeras till cirka 240 Mkr sista året. Ackumulerat utgör dessa ersättningar cirka 3,3 miljarder kronor. Statens kostnader för stängning av Barsebäck 1 uppgår totalt till 5,9 miljarder kronor. I uppgörelsen ingår också vilka villkor som ska gälla om Barsebäck 2 stängs genom ett politiskt beslut. Sydkrafts ägande i Ringhals ökar då till 30 procent och Vattenfall får ytterligare ekonomisk ersättning från staten. Det har reglerats i de avtal som nu träffats. - Vi ersätts med motsvarande elproduktion, till samma kostnad och med samma miljöpåverkan och därmed får vi full kompensation, säger Sydkrafts koncernchef Lars Frithiof i en sammanfattande kommentar. - Uppgörelsen uppfyller de affärsmässiga villkor som Vattenfall ställt som krav både vad gäller ersättningsnivå och utformning av uppgörelsen, säger Vattenfalls chefsförhandlare Staffan Nordin. Statens förhandlare Kaj Janérus uttrycker sin tillfredsställelse över att en överenskommelse åstadkommits före Barsebäck 1s stängning. Det torde stå att klart att det här inte är fråga om en helt okomplicerad lösning. Överenskommelsen består av ett stort antal avtal. Uppgörelsen ska innan den träder i kraft behandlas i riksdagen, vilket kommer att ske under våren. Sydkraft har kallat till extra bolagsstämma den 22 december,som även ska ta ställning till uppgörelsen. Vattenfalls styrelse har godkänt uppgörelsen. Först efter regeringens slutliga godkännande kommer sammanslagningen av Ringhals AB och Barsebäck Kraft AB att ske. VD i Ringhals AB är Anders Hjorth. VD i Barsebäck Kraft AB, som blir dotterbolag till Ringhals AB, är Per Lindell. Sydkraft kvarstår som formell ägare till reaktorerna i Barsebäck. Innebörden av detta är att Sydkraft svarar för avveckling av Barsebäcksverkets reaktorer. Nyttjanderätten till elproduktionen tillförs Barsebäck Kraft AB. Vattenfall ansvarar för avveckling av Ringhalsverkets reaktorer när detta blir aktuellt. Ytterligare uppgifter lämnas av: Kaj Janérus, statens förhandlare, tel. 070-817 0530 Lars Frithiof, koncernchef, Sydkraft tel. 040-25 51 00, 070-581 1077 Carl-Erik Nyquist, koncernchef, Vattenfall tel. 08 - 7395002 Staffan Nordin, chefsförhandlare Vattenfall tel. 070-539 5023 Utsänt av: Staten, Sydkraft AB, Vattenfall AB ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991130BIT00380/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991130BIT00380/bit0002.pdf

Om oss

Sydkraftkoncernen består av ett femtiotal heleller delägda företag. De flesta verkar inom elområdet.

Prenumerera

Dokument & länkar